Zeven Gelderse omgevingsdiensten per 1 april van start

Foto:

REGIO – Betere dienstverlening tegen lagere kosten bij het verlenen van vergunningen en het toezicht op bouw- en milieutaken. Daar draait het om bij de zeven Gelderse omgevingsdiensten (RUD’s). Op 1 april 2013 gaan ze officiel van start. Voor de uitvoering van de taken in het kader van de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zijn vanaf 1 april de omgevingsdiensten aanspreekpunt geworden. De provincie is het bevoegd gezag.

REGIO – Betere dienstverlening tegen lagere kosten bij het verlenen van vergunningen en het toezicht op bouw- en milieutaken. Daar draait het om bij de zeven Gelderse omgevingsdiensten (RUD’s). Op 1 april 2013 gaan ze officiel van start. Voor de uitvoering van de taken in het kader van de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zijn vanaf 1 april de omgevingsdiensten aanspreekpunt geworden. De provincie is het bevoegd gezag.

Vanaf 1 april 2013 heeft de provincie samen met alle Gelderse gemeenten de uitvoering van Wabotaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de omgevingsvergunning) ondergebracht in aparte uitvoeringsinstanties: de omgevingsdiensten. Voor zaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij bedrijven waarvoor de provincie Gelderland het bevoegd gezag is, zijn de omgevingsdiensten per 1 april 2013 het eerste aanspreekpunt geworden. Vooralsnog kunt u ook nog bij het Provincieloket terecht. Deze meldingen zullen worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke omgevingsdienst.

Samenwerking en verantwoordelijkheid
Voor de omgevingsvergunningen en het toezicht daarop is, afhankelijk van het soort bedrijf, de gemeente of de provincie het bevoegd gezag. De provincie blijft wel het formele bevoegd gezag. In Gelderland is gekozen voor zeven omgevingsdiensten die op onderdelen samenwerken. Voor bedrijven onder bevoegd gezag van de gemeenten verandert er niets, daarvoor blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt. Op bijgevoegd kaartje staat aangegeven van welke omgevingsdienst uw gemeente deel uitmaakt. Meer informatie is te vinden op de website www.gelderseomgevingsdiensten.nl 

Bundeling van taken
De oprichting van de omgevingsdiensten is een uitwerking van de afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten om een dekkend netwerk van uitvoeringsdiensten te vormen. Dit besluit volgde na onderzoek van de commissie Mans in 2008. Hieruit bleek dat de uitvoering op het gebied van vergunningverlening en handhaving in Nederland te gefragmenteerd is en de schaal van de gemeenten te beperkt is voor de taken waarvoor zij staan. Bundeling van de uitvoering van bouw- en milieutaken is hiervoor een oplossing. In Gelderland is gekozen voor zeven omgevingsdiensten die op onderdelen samenwerken.