Gemeente Rheden reageert op impasse aanbouw Mauritiusstraat 46 Rheden

Foto: Mauritiusstraat 46 Rheden

RHEDEN – Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het handhavingstraject in verband met de uitbreiding van de garage aan de Mauritiusstraat 46 in Rheden. Ook hebben omwonenden van Mauritiusstraat 46 een brief gestuurd aan de raad.

Naar aanleiding hiervan heeft het college van B&W een memo gestuurd naar de raad om inzicht te geven in het proces. Hieronder een samenvatting.

Het college begrijpt dat het aanpassen van de aanbouw bij Mauritiusstraat 46 in Rheden een erg vervelende situatie is voor zowel de familie als de buurt en heeft deze kwestie daarom meerdere keren besproken. In alle afwegingen is de vraag of het college kon meewerken aan het in tact laten van de huidige situatie, als uitgangspunt genomen. Alle opties zijn bekeken en van alle kanten zijn de consequenties afgewogen. Het college heeft daarbij recht willen doen aan de kaders van de gemeenteraad, de belangen van de aanvrager, maar ook aan de belangen van andere inwoners. Indien van toepassing, passen immers veel inwoners op grond van een eerste gesprek met de gemeente hun plan aan en voeren ze het aangepaste plan uit.

Wat is er gebeurd?

In januari 2016 kwam aanvrager met een plan voor uitbreiding van zijn garage met een verdieping. Dit plan paste niet binnen de geldende (planologische en welstands)regels. De uitbreiding was te ver naar voren. Een bestemmingsplanwijziging bleek erg lastig omdat dan veel bestemmingsplannen (die door de raad zijn vastgesteld) op een bepaald punt aangepast moeten worden. Na overleg diende aanvrager een plan in dat wel paste binnen de regels. Hiervoor is in juli 2016 een omgevingsvergunning afgegeven.

In augustus 2016 constateerde een gemeentelijke controleur dat er geen bijzonderheden waren bij de bouw. Op dat moment was alleen de fundering van de bestaande garage te zien en nog niet de fundering van de nieuwe bebouwing. Maar bij de eindcontrole in januari 2017 bleek dat er gebouwd was volgens het eerste, afgekeurde, plan waar geen vergunning voor was afgegeven.

Gesprekken

Daarna volgden er verschillende gesprekken tussen gemeente en aanvrager maar die leidden niet tot overeenstemming. Dit betekende dat de gemeente moest gaan handhaven. Dat wil zeggen dat het college een brief stuurt dat aanvrager het bouwwerk moet aanpassen zodat het klopt met de afgegeven vergunning. Zo niet, dan moet hij een dwangsom betalen.

Handhaven

Naar aanleiding van dit handhavingsbesluit, is aanvrager naar de (onafhankelijke) commissie bezwaarschriften gegaan om het besluit aan te vechten. Aanvrager en buurtbewoners zijn gehoord door de commissie. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie het college geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren. Met andere woorden het college heeft een terecht besluit genomen. Vervolgens heeft aanvrager beroep aangetekend bij de rechtbank. De rechter concludeerde dat de gemeente niet anders kon en wel moest optreden en dus handhaven.

Buurtbewoners

Een aantal buurtbewoners is tot grote steun van de aanvrager. Deze buurtbewoners hebben geen problemen met de bebouwing zoals die er nu staat en pleiten voor instandhouding. De burgemeester is bij de buurtbewoners op bezoek geweest en heeft zijn waardering geuit over de familie dat het een pleeggezin is maar ook gezegd dat dit geen verband houdt met de vergunning.

Aanpassen

Uiteindelijk heeft de aanvrager aangegeven dat hij de situatie voor 31 januari 2019 aanpast volgens de verleende vergunning en de gemeente is daarmee akkoord gegaan.

Controles

In recente krantenberichten geeft aanvrager toe dat hij in overtreding is maar dat de gemeente een fout heeft gemaakt tijdens de controles. De gemeente had volgens aanvrager bij de eerste controle kunnen zien tot hoever er gebouwd zou worden. Zowel de gemeente als de bezwarencommissie als de Rechtbank is het hiermee niet eens.

Tot slot

Het college is van mening dat wanneer nu niet zou worden gehandhaafd, dat mogelijk onrecht doet aan inwoners die in het verleden wel een aangepast plan uitvoerden of herstelden na een handhavingstraject. En bij toekomstige handhavingszaken zouden indieners hier rechten aan kunnen ontlenen (zogenaamde precedentwerking). Het college vindt het belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op een voorspelbare en betrouwbare gemeente die consequent handelt.

'
article
130997
Buurtbewoners hebben geen problemen met de bebouwing zoals die er nu staat
RHEDEN – Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het handhavingstraject in
https://rheden.nieuws.nl/gemeenteberichten/130997/130997/
2018-12-01T12:06:24+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/11/14134639/Mauritiusstraat-46-Rheden.jpg
Aanbouw, bezwaar, Handhaven, Handhavingsbesluit, Mauritiusstraat, Rheden, rheden.nieuws.nl
Gemeenteberichten, Nieuws