Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hoofdstraat 153, 6881 TG Velp: plaatsen van gevelreclame (22-8-2017/600100).
– Hoofdstraat 208, 6881 TP Velp: splitsen van 2 bovenwoningen in 5 appartementen (18-8-2017/599700).
– Kastanjelaan 14-b en 15, 6883 HZ Velp: maken van een interne doorbraak in een muur van een bijgebouw (20-8-2017/599883).
– Valeriuslaan ter hoogte van nr. 4 te Dieren: kappen van een boom (Robinia pseudoacacia ‘appalachia’) / (23-8-2017/600246).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 34

– Heemskerklaan 54-a, 6881 ES Velp: realiseren van een inpandig balkon en een loggia II (zaaknr. 552235).
– Hoofdstraat 31 en 33, 6881 TB Velp: wijzigen van de brandcompartimentering van de bedrijfspanden (zaaknr. 595094).
– Karekietstraat 27, 6883 CB Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 596654).
– Kastanjelaan 14-b en 15, 6883 HZ Velp: maken van een interne doorbraak in een muur van een bijgebouw (zaaknr. 599883).
– Tramstraat 41, 6881 HB Velp: plaatsen van een dakraam (zaaknr. 597992).
– Worth Rhedenseweg 56, 6991 DX Rheden: plaatsen van een tuinschuur (zaaknr. 596109).
– Diepesteeg 2-a, 6994 CD De Steeg: plaatsen van een pui in zijgevel (zaaknr. 592122).
– Nijverheidslaan 2, 6951 KN Dieren: plaatsen van reclame (zaaknr. 597473).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

– Schaarweg 4, 6991 GV Rheden: omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de onderdelen lucht en geluid. Het betreft een verandering van het bunkercomplex (zaaknr. 595722/dossiernr. ODRA 195245795; datum verzending besluit: 14 augustus 2017).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 334,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-599471 Stichting Het Dorpshuis Rheden.
Activiteit: Open dag 9 september 2017 van 11.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3.
Website: www.hetdorpshuisrheden.nl

Aanvraag: RHD-593109 PKN Rheden.
Activiteit: Cirkel om de Dorpskerk op 15 september 2017 van 16.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsstraat 49a en 51.
Website: www.pknrheden.nl

Aanvraag: RHD-599604 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening van 5 oktober 18.00 uur tot 6 oktober 2017 03.00 uur.
Plaats: Apeldoorns Kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag-Soeren).

Aanvraag: RHD-600064 Mevrouw L.A.M. de Kruijff.
Activiteit: Straatfeest op 9 september 2017 van 15.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, Rozenhagelaan.

Aanvraag: RHD-599341 Velomanagement B.V.
Activiteit: Wielertoertocht Gelres Mooiste 24 september 2017.
Plaats: Ellecom, De Steeg, Rheden, Posbank, Velp.
Website: www.gelresmooiste.nl

Aanvraag: RHD-599713 Sport & Healthclub De Cirkel.
Activiteit: Plaatsen van 2 billboards van 8 september t/m 21 september 2017.
Plaats: Rheden, Schietbergseweg en Rheden, Oranjeweg/Laakweg.
Website: www.decirkel.nl

Aanvraag: RHD-585425 St. Dieren met dieren.
Activiteit: Dierenbuffet en demonstratie Agilityhonden en roofvogels op 7 oktober 2017
van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Ericaplein.

Aanvraag: RHD-600234 Prinses Beatrix Spierfonds.
Activiteit: Collecte van 10 tot en met 16 september 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 De Steeg

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat voor onderdelen van het Landgoed Middachten en de bijbehorende dienstwoning (Havikerwaard 53) een bestemmingsplan wordt opgesteld. Zo wordt er een nieuwe parkeerplaats aangelegd, het wordt planologisch juridisch mogelijk gemaakt twee beheerschuren te bouwen, twee reeds bestaande schuren worden vastgelegd en de bijbehorende dienstwoning wordt omgezet naar een plattelandswoning.

Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 30 augustus 2017

Zomeropening gemeentelijke servicecentra 2017

De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn in de periode 10 juli 2017 t/m 22 september 2017 alleen de volgende dagen geopend:
• Servicecentrum Velp op elke maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, en op elke woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
• Servicecentrum Dieren op elke dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Het gemeentehuis is in deze periode elke werkdag op de gebruikelijke tijden geopend: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

‘s Middags en ‘s avonds werken wij op afspraak.

Let op: reisdocumenten en rijbewijzen moeten afgehaald worden op die locatie waar u ook de aanvraag hebt ingediend.

Meer informatie staat vermeld op www.rheden.nl.

Het Sociaal Meldpunt locatie Velp en Dieren is van 11 juli 2017 tot en met 1 september 2017 gesloten. Inwoners kunnen tijdens de zomerperiode tijdens werkdagen terecht bij het Sociaal Meldpunt De Steeg van 08.30 uur – 12.00 uur.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden