Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kerkstraat 12, 6883 HT Velp: plaatsen van een tuinhuisje (4-2-2018/624748).
– Siersteen 1, 6991 KG Rheden: plaatsen van een schutting (1-2-2018/624054).
– Siersteen 24, 6991 KG Rheden: plaatsen van een erfafscheiding en bijgebouw bij de woning (5-2-2018/625003).
– Valkenbergerweg achter nrs. 19 t/m 23 te Rheden: aanleggen van een grindkoffer (hemelwaterinfiltratievoorziening) / (6-2-2018/625014).
– Spankerenseweg 32, 6951 CG Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (6-2-2018/625327).
– Viëtorstraat 11, 6953 BR Dieren: plaatsen van zonnepanelen (3-2-2018/624726).
– Hof van Soeren te Laag-Soeren: bouwen van 19 woningen (fase 3) /(2-2-2018/624712).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Jeruzalem 29a, 6881 JL Velp: renoveren van het dak van een rijksmonument (zaaknr. 615536).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Havikerwaard nabij 8a te De Steeg: plaatsen van een drijvend zonnepanelenpark (zaaknr. 608216).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 15 februari 2018 tot en met 28 maart 2018 (zes weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 5

– Arnhemsestraatweg 16, 6953 AX Dieren: uitvoeren van werkzaamheden binnen Hof te Dieren (zaaknr. 606600).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-623587 D66 Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 28 februari tot en met 21 maart 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-624694 Partij van de Arbeid.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 28 februari tot en met 21 maart 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-598590 Jantje Beton.
Activiteit: Collecte van 5 tot en met 10 maart 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.jantjebeton.nl

Aanvraag: RHD-624749 St. Vrienden van het UMCA/CVID.
Activiteit: Eenmalige collecte van 30 april 2018 tot en met 5 mei 2018 en het plaatsen van 30 aankondigingsborden van 21 april 2018 tot en met 5 mei 2018.
Plaats: Laag-Soeren, Spankeren, Dieren en Ellecom.

Aanvraag: RHD-623198 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening van 16 april 07.30 uur – 20 april 2018 18.00 uur.
Plaats: Gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Lichtenvoorde, Doetinchem en Rheden.

Aanvraag: RHD-609681 Café ’t Pintje Velp.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 12.

Aanvraag: RHD-609681 Café De Sok.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Velp, Overhagenseweg 26.

Aanvraag: RHD-610680 Gino’s Place.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Dieren, Spoorstraat 1.

Aanvraag: RHD-610680 De Burgemeester van Dieren.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Dieren, Zutphensestraatweg 1.

Aanvraag: RHD-611835 Café ’t Pumpke.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 12.

Aanvraag: RHD-611835 Eetcafé Het Schilderij.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Dieren, Harderwijkerweg 3.

Aanvraag: RHD-613767 Café De tapperij.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Dieren, Hogestraat 58.

Aanvraag: RHD-614135 Café biljart Het Witte Huus.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Ellecom, Binnenweg 3.

Aanvraag: RHD-613208 Café zaal Ons Huis.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 7.

Aanvraag: RHD-615402 Fletcher Hotel Avegoor.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Ellecom, Zutphensestraatweg 2.

Aanvraag: RHD-619323 Pizzeria Bella Italia.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Rheden, Groenestraat 35.

Aanvraag: RHD-614182 Café The Globe.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Velp, Pres. Kennedylaan 102.

Aanvraag: RHD-621071 Restaurant Troya Hektor.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Dieren, Harderwijkerweg 61.

Aanvraag: RHD-613208 Café d’Oranjeboom.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Plaats: Velp, Oranjestraat 1e.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Edyweg 27, Spankeren: veranderen en vergroten van een bedrijfspand (zaaknr. 611441/ODRA dossiernr. 195253753).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie Lorentzhuis

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor het perceel Rijnstraat 1 in Velp, Lorentzhuis.

Het voornemen bestaat om op deze locatie, naast het bestaande verzorgingshuis, 30 seniorenwoningen toe te laten. Omdat het bestemmingsplan nog in voorbereiding is, worden nu geen stukken ter inzage gelegd en kunnen op dit moment geen zienswijzen naar voren worden gebracht.

Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting medio maart 2018 gepubliceerd. In deze publicatie vermelden wij waar het bestemmingsplan is in te zien en binnen welke termijn zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht.

De Steeg, 14 februari 2018

Onherroepelijk bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden op 31 januari 2018 bij besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden.
Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPRH2016-VA01.
Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.

De Steeg, 14 februari 2018

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat-Gruttostraat, ten behoeve van een nieuw zwembad

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat bestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat–Gruttostraat op 30 januari 2018 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het zuidoosten van het dorp Velp. Het bevindt zich op de hoek Reigerstraat-Gruttostraat.

Het plan
Het bestemmingsplan voorziet in de benodigde juridisch-planologische mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe overdekt zwembad gelegen op de hoek Reigerstraat-Gruttostraat in Velp. Ook wordt voorzien in een nieuwe plek voor een openlucht sport-/speelvoorziening, zoals bijvoorbeeld een trapveld en een skatebaan. Dit ter vervanging van de bestaande sport-/speelvoorziening. Uitgangspunt is een flexibel bestemmingsplan waarin de bouwmogelijkheden zijn afgestemd op de gewenste ruimtelijke kaders.

Gewijzigde vaststelling
Het plan is op één onderdeel gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging heeft betrekking op het borgen van een aanvaardbaar geluidniveau vanwege de speelvoorziening op het perceel Reigerstraat 15a.

Hiertoe wordt het plaatsen en instandhouden van een geluidscherm op de grens met perceel Reigerstraat 15a verplicht gesteld, tenzij anderszins het aangegeven geluidniveau wordt geborgd.
Het onderzoek dat in dat kader aanvullend is verricht is als bijlage aan het plan toegevoegd.
De exacte beschrijving van de wijzigingen is opgenomen in de Nota van wijzigingen die bij de stukken ter inzage wordt gelegd.

Inzage van stukken
Het bestemmingsplan kan van donderdag 15 februari 2018 tot en met woensdag 28 maart 2018 worden ingezien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg, Hoofdstraat 3 te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ19-VA01.

Beroep
Met ingang van 15 februari 2018 tot en met 28 maart 2018 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
– iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 30 maart 2018 tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 14 februari 2018

Reacties

article
114048
Bekendmakingen week 7
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/114048/bekendmakingen-gemeente-rheden-218-2-2-2-2/
2018-02-14T04:45:58+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2015/05/Gemeentehuis.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws