Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 29 (vml Vitens terrein) Velp: bouwen van 27 woningen (26-6-2018/643514)
– Overbeeksingel 8, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen (28-6-2018/643908)
– Zaalboslaan 48, 6881 RJ Velp: realiseren van een eenzijdige nokverlegging met een dakkapel aan de voorzijde van de woning (26-6-2018/643534)
– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: vervangen van dakbedekking (leien) (28-6-2018/643974)
– Hogestraat 36, 6953 AV Dieren: plaatsen van zonnepanelen (28-6-2018/643914)
– Molenweg 16a, 6953 CT Dieren: vestigen van een autobedrijf (28-6-2018/643857)
– Meidoornlaan 187, 6951 LZ Dieren: wijzigen van een inrit (29-6-2018/644090)
– Van Rensselaerweg naast nr. 2 Spankeren: aanleggen van infiltratiekratten en het verwijderen van de toplaag van een deel van het terrein (28-6-2018/643865)

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Imboslaan 2a, 6952 JP Dieren: huisvesten van een buitenschoolse opvang (Sport BSO) voor de duur van maximaal 10 jaar (30-5-2018/640062).

U kunt deze aanvraag inzien van 12 juli 2018 tot en met 25 juli 2018 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 26

– Van Rensselaerweg naast nr. 2 Spankeren: aanleggen van infiltratiekratten en het verwijderen van de toplaag van een deel van het terrein (zaaknr. 643865).

Week 27

– Brinkerhaege 15, 6881 WZ Velp: plaatsen van een veranda (zaaknr. 641701).
– Kerkstraat 21, 6991 HB Rheden: verzwaren van de balklaag op de 2e verdiepingsvloer van de woning (zaaknr. 643239).
– Vogelplantsoen 150, 6951 JD Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 642383).
– Van Rensselaerweg naast nr. 2 Spankeren: bouwen van een logistiekcentrum (zaaknr. 638265).
– Bosmarklaan naast nr. 19 Laag-Soeren: bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 632411).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 27

– Brinkweg 36, 6991 JP Rheden: veranderen en vergroten van het woonhuis op landgoed De Kruishorst (fase II) (zaaknr. 605933).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-644021 De heer M.H.A. Zilvold.
Activiteit: Buurtbarbecue op 14 juli 2018 van 18.00 uur tot 23.30 uur.
Plaats: Laag-Soeren, tegenover Bethesdahof 30 t/m 34.

Aanvraag: RHD-643287 BIZ centrum Velp.
Activiteit: Velleper donderdagen 26 juli 2018 en 2 augustus 2018.
Plaats: Centrum Velp.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Aanvraag: RHD-644005 De heer H.J. Steinvoort.
Activiteit: 4e Boeken- en Kunstmarkt 15 juli 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.stein.nl

Aanvraag: RHD-643971 Vineyard Gemeente Dieren.
Activiteit: Zomerpleinfeest op 7 juli 2018 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Molenweg 14.
Website: www.vineyarddieren.nl

Aanvraag: RHD-644089 Stichting Veenendaal Veenendaal.
Activiteit: Doorkomst wielertocht Veenendaal Veenendaal Classic op 22 augustus 2018.
Plaats: De Steeg, Rheden, Posbank en Velp.
Website: www.veenendaal-veenendaal.nl

Aanvraag: RHD-643653 Rienke Kuin.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue op 25 augustus 2018 van 12.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, 1e parkeerplaats Wurfbainlaan vanaf de Van Delenstraat.

Aanvraag: RHD-638720 Stichting Quinacridone Magenta.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden en 1 billboard van 7 oktober 2018 t/m 21 oktober 2018.
Plaats: Dieren, Laag-Soeren en Ellecom.

Aanvraag: RHD-642218 Dierens Mannenkoor.
Activiteit: Plaatsen van 4 aankondigingsborden van 24 september 2018 tot en met 8 oktober 2018.
Plaats: Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.

Aanvraag: RHD-643939 Wijkcentrum de Drieschaar.
Activiteit: Wijkmarkt op 22 september 2018 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Meidoornlaan 197.
Website: www.dedrieschaar.com

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-644506 St. Inloophuis Velp.
Activiteit: Bingoavond op 28 juli 2018.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat 201 (buurthuis de Poort).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Publicatie ex artikel 3.30 Wro – toepassing coördinatieregeling Biljoen 6 Velp

Burgemeester en wethouders van Rheden geven op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) kennis van het feit dat de gemeenteraad van Rheden op 28 juni 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de realisatie van de herontwikkeling van de locatie Biljoen 6 te Velp.

Het besluit
Het besluit van de gemeenteraad tot het toepassen van de coördinatieregeling voor dit project is een procedureel besluit. Met de coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De voor het project benodigde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld, voorbereid en ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders omtrent de benodigde (omgevings)vergunning(en).

De coördinatieregeling heeft betrekking op de volgende (ontwerp)besluiten voor dit project:

– Het bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp.

– De omgevingsvergunning(en) voor de realisatie van de herontwikkeling, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Rechtsmiddel
Tegen het nu bekendgemaakte raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Het raadsbesluit ligt met ingang van 12 juli 2018 voor een ieder ter inzage bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 11 juli 2018

Vastgesteld bestemmingsplan Velp-Zuid 2016 locatie Lorentzhuis

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Velp-Zuid 2016 locatie Lorentzhuis op 28 juni 2018 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan
Het plan voorziet in de toelating van 30 seniorenwoningen naast het bestaande verzorgingshuis Lorentzhuis aan de Rijnstraat 1 te Velp.

Ter inzage
Het bestemmingsplan en bijbehorende documenten kunnen van 12 juli 2018 tot en met
23 augustus 2018 worden ingezien in het gemeentehuis bij de servicebalie. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ20-VA01.

Beroep
Met ingang van vrijdag 13 juli tot en met donderdag 23 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 augustus 2018 tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 11 juli 2018

Vastgesteld bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29 op 28 juni 2018 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. In samenhang daarmee is het herziende Welstandsbeleid op 28 juni 2018 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld en is op 24 april 2018 door het college een hogere grenswaarde verleend voor onderhavig plangebied.

1 Bestemmingsplan
Ligging plangebied
Het betreft de locatie aan de Arnhemsestraatweg 29 te Velp waarop momenteel het voormalige Vitens gebouw is gesitueerd.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 27 woningen met de daarbij behorende voorzieningen op dit perceel planologisch mogelijk te maken. De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreft het toevoegen van een ‘inspectierapport bomen Arnhemsestraatweg Velp’.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 12 juli tot en met 23 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN20-VA01.

Beroep
Met ingang van vrijdag 13 juli tot en met donderdag 23 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
– iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 augustus 2018, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

2 Herziene welstandsbeleid
Aanleiding
Het huidige welstandsbeleid is voor de locatie niet toereikend. Daarom is het welstandsbeleid voor deze locatie herzien. Voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt het niveau ‘bijzonder’ gehanteerd. Na de realisatie van de woningen kan het welstandsniveau weer worden afgeschaald tot ‘regulier’ en ‘soepel vrij’.

Vasstelling
Het herziene welstandsbeleid heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Tegen dit herziene welstandsbeleid zijn geen inspraakreacties ontvangen. Deze welstandscriteria zijn door de gemeenteraad op 28 juni 2018 vastgesteld en derhalve van toepassing op onderhavig plangebied. Tegen het raadsbesluit staan geen rechtsmiddelen open.

3 Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Aanleiding
De ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder is opgesteld ten behoeve van de nieuwbouwlocatie welke is opgenomen in bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29. De locatie ligt ingevolge de Wet geluidhinder binnen de zone van wegen en een spoorlijn. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor wat betreft de nieuwe woningen niet wordt voldaan aan de streefwaarden van wegverkeerslawaai. Wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor het spoorweglawaai. In verband met de overschrijding kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen. Burgemeester en wethouders hebben daarom op 24 april 2018 de ‘beschikking van hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het kader van het bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29’ vastgesteld.

Inzage stukken
De vastgestelde beschikking ligt met de bijbehorende stukken van 12 juli tot en met 23 augustus 2018 ter inzage bij de Servicebalie in het Gemeentehuis Rheden, Hoofdstraat 3 te De Steeg.

Beroep
Met ingang van 13 juli tot en met 23 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld tegen de vastgestelde beschikking hogere grenswaarden locatie Arnhemsestraatweg 29 te Velp. Er zijn bij het college echter geen zienswijzen ingediend. Derhalve kan alleen beroep worden ingesteld tegen de beschikking door belanghebbende die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

De Steeg, 11 juli 2018

Wijziging van APV Rheden

De raad van de gemeente Rheden heeft op 28 juni 2018 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd. In de APV staan regels, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid, die gelden voor alle burgers, verenigingen en bedrijven in de gemeente Rheden.
Met de aanpassingen in de APV wordt ingespeeld op landelijke en plaatselijke ontwikkelingen, jurisprudentie en op vernieuwde wet- en regelgeving.

Hierna wordt in het kort aangegeven wat deze wijzigingen zijn.
Evenementen
Het maximum aantal toegestane aanwezige bezoekers bij kleine evenementen (straatfeesten, buurtbarbecues, e.d.) is verhoogd van 100 naar 150. Hiervoor is geen vergunning vereist en is een melding bij de gemeente voldoende.
Bij de vergunningplichtige evenementen wordt onderscheid gemaakt tussen een regulier evenement (categorie A), aandachtevenement (categorie B) en risico-evenement (categorie C). De uiterste termijnen waarbinnen de aanvragen voor een A-, B- of C-evenement bij de gemeente moeten worden ingediend zijn respectievelijk 8, 12 en 16 weken. Dit is om goed te kunnen beoordelen of evenementen voldoen aan de veiligheidseisen.
Brandveilig gebruik van bouwsels
Voor de brandveiligheid van bouwsels, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en podia, gelden landelijke uniforme regels. Wanneer in een bouwsel 150 of meer personen tegelijkertijd aanwezig zijn moet er een melding brandveilig gebruik worden gedaan. Deze melding kan worden gecombineerd met de aanvraag voor een evenementenvergunning.
Schaarse vergunningen
Wanneer het aantal aanvragers groter is dan het aantal beschikbare vergunningen (bijvoorbeeld standplaatsvergunningen) worden deze onder de noemer ‘schaarse vergunningen’ geschaard. Deze vergunningen mogen niet voor onbepaalde tijd worden verleend. Alle gegadigden krijgen een eerlijke kans om mee te dingen naar een vergunning.
Nachtregister
Iedereen, die tegen betaling een ruimte voor overnachten aanbiedt of bedrijfsmatig kamers verhuurt aan personen, zal een nachtregister moeten gaan bijhouden. Dit gaat dan met name om hotels, recreatieparken en panden waar bijvoorbeeld seizoenarbeiders of studenten tijdelijk verblijven.
Sluiting openbaar gebouw bij ondermijning
Wanneer in een voor publiek toegankelijk gebouw of inrichting criminele activiteiten plaatsvinden, zoals heling, illegaal gokken, witwassen, aanwezigheid van wapens, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit, kan de burgemeester besluiten dit gebouw of deze inrichting te sluiten.
Cameratoezicht op openbare plaatsen
Cameratoezicht in de publieke ruimte kan worden ingezet als dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is. De bevoegdheid van de burgemeester is niet langer beperkt tot vaste camera’s. Ook camera’s met bewegende lens en verplaatsbare camera’s kunnen nu flexibel worden ingezet in een aangewezen gebied.
Aanpak woonoverlast
De burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen om een gedragsaanwijzing op te leggen aan gebruikers van woningen die ernstige en structurele hinder voor omwonenden veroorzaken. De gedragsaanwijzing moet worden beschouwd als een laatste redmiddel. Het kan pas worden ingezet als alle bestaande middelen al (tevergeefs) zijn ingezet.
Overige geluidhinder
In artikel 4:6 van de APV staat dat het verboden is om geluidshinder te veroorzaken. Geluid van personen die gebruikmaken van openbare sport- en speelvoorzieningen en –terreinen is met de wijziging wel toegestaan.
Inzameling van geld en goederen
Instellingen met een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving hoeven niet langer een vergunning aan te vragen om geld of goederen in te zamelen. Het college kan daarnaast plaatselijke instellingen aanwijzen waarvoor het inzamelingsverbod niet geldt.
Ventverbod
Vanaf maandag t/m zaterdag is het tussen 20.00 uur en 08.00 uur verboden te venten. Het ventverbod geldt voor de gehele zondag, met uitzondering van de verkoop van ijs, snoepwaren, en dergelijke.
Toezichthouders
De buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van Natuurmonumenten, Gelders Landschap en Twickel mogen nu ook toezicht houden met betrekking tot enkele artikelen uit de APV, zoals het kampeerverbod, rook- en vuurwerkverbod, het verbod om groenvoorzieningen aan te tasten en het verbod om afvalstoffen te verbranden.

De wijzigingen zijn met ingang van 1 juli 2018 in werking getreden.
De gewijzigde APV is te raadplegen op www.overheid.nl. Zoek dan bij de officiële bekendmakingen met de zoekterm ‘algemene plaatselijke verordening rheden’.

Zomeropening gemeentelijke servicecentra 2018

De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn in de periode 9 juli 2018 t/m 21 september 2018 alleen de volgende dagen geopend:
• Servicecentrum Velp op elke maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, en op elke woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
• Servicecentrum Dieren op elke dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Het gemeentehuis is in deze periode elke werkdag op de gebruikelijke tijden geopend:
maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

‘s Middags en ‘s avonds werken wij op afspraak.

Let op: reisdocumenten en rijbewijzen moeten afgehaald worden op die locatie waar u ook de aanvraag heeft ingediend.

Meer informatie staat vermeld op www.rheden.nl.

Reacties

article
122982
Bekendmakingen week 28
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/122982/bekendmakingen-gemeente-rheden-223-2/
2018-07-11T04:49:31+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2015/05/Gemeentehuis.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws