Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 346, 6881 NK Velp: plaatsen van een vluchttrap en aanpassing aan de gevel van een kantoorpand (12-7-2018/645499).
– Arnhemsestraatweg 10, 6953 AX Dieren: maken van een hekwerk, poorten en a-ha bij de Hof te Dieren (13-7-2018/645753).
– Breukinklaan 11, 6951 NC Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (14-7-2018/645774).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Kerkallee 17, 6882 AL Velp: strijdig gebruik van de bovenverdieping van het pand t.b.v. een schoonheidssalon (zaaknr. 636575).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 29

– Overbeeksingel 8, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 643908).
– Hogestraat 36, 6953 AV Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 643914).
– Lagestraat 98, 6953 BE Dieren: plaatsen/vervangen van een erfafscheiding (zaaknr. 639595).
– Willem de Feschlaan 14, 6952 BW Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 642138).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-645843 R. Huijsmans.
Activiteit Straatfeest op 16 september 2018 van 15.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, Alteveer.

Aanvraag: RHD-645995 Thomas Dotinga.
Activiteit: Bruiloftsfeest op 14 september 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur.
Plaats: Velp, Hoofdstraat 5 (eigen tuin).

Aanvraag: RHD-646237 Combinatie Traverse Dieren.
Activiteit: Ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden tussen 29 juli – 31 december 2018
Plaats: Dieren.
Website: www.traversedieren.nl

Aanvraag: RHD-642748 Supportersvereniging Wilhelmina Spankeren.
Activiteit: Wilspa op zaterdag 25 augustus 2018 van 10.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Spankeren.
Website: www.wilhelminaspankeren.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Van Rensselaerweg naast nr. 2 te Spankeren (kad. sect. R nr. 1460): starten van een logistiek bedrijf (zaaknr. 640019/ODRA dossiernr. 195267959).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) hebben ontvangen:

– Harderwijkerweg 22, 6957 AE Laag-Soeren: aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (zaaknr. 637357/ODRA dossiernr. 195269103).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij bij besluit van 07 juli 2018 de Bouwstenennota Gevelfonds Rheden 2018 en de Regeling Gevelfonds Rheden 2018 hebben vastgesteld.

Het gevelfonds heeft als doel een kwaliteitsimpuls van de uitstraling van (winkel)panden in de winkelgebieden van Velp, Rheden en Dieren tot stand te brengen. Hiermee verbetert het verblijfsklimaat van de winkelgebieden en wordt op die wijze een bijdrage geleverd aan de vitaliteit ervan. Op basis van de inspirerende bouwstenennota kunnen pandeigenaren bij (ver)bouwplannen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.

De bouwstenen en de regeling liggen ter inzage bij de Servicebalie in de hal van het gemeentehuis te De Steeg. De regeling is daarnaast digitaal te raadplegen via http://www.overheid.nl.

Elektrische oplaadpunten

Sinds 9 juli 2018 kunnen automobilisten die elektrisch rijden via de website van de gemeente Rheden een oplaadpunt op de openbare weg aanvragen.
Een van de voorwaarden is dat de eigenaar niet op eigen terrein kan parkeren en afhankelijk is van een openbare laadpaal.
Op onze website www.rheden.nl vindt u veel informatie. Kiest u in de zoekfunctie oplaadpunten.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Van Galenlaan, ter hoogte van de appartementen Nieuw Schoonoord (huisnummer 363).
Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-VKB-94 en het zaaknummer is 645845.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 23 juli 2018

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om Voorlopige Voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Zomeropening gemeentelijke servicecentra 2018

De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn in de periode 9 juli 2018 t/m 7 september 2018 alleen de volgende dagen geopend:
• Servicecentrum Velp op elke maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, en op elke woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
• Servicecentrum Dieren op elke dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Het gemeentehuis is in deze periode elke werkdag op de gebruikelijke tijden geopend: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur.

‘s Middags en ‘s avonds werken wij op afspraak.

Let op: reisdocumenten en rijbewijzen moeten afgehaald worden op die locatie waar u ook de aanvraag heeft ingediend.

Meer informatie staat vermeld op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden