Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Heemskerklaan 54, 6881 ES Velp: aanbrengen van losse reclameletters op een schutting (21-11-2018/661269).
– Prins Hendriklaan 2a, 6881 HV Velp: aanpassen/verlagen van een reeds geplaatste poort (14-11-2018/660426).
– Groenestraat 44, 6991 GG Rheden: splitsen van één appartement in twee appartementen (15-11-2018/660560).
– Molenweg 16a, 6953 CT Dieren: plaatsen van reclame aan de voor- en zijgevel (15-11-2018/660568).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Rozendaalselaan 22, 6881 LC Velp: plaatsen van een dakkapel en het realiseren van een appartement op de zolderverdieping inclusief dakterras (zaaknr. 650853).
– Binnenweg 71, 6955 AW Ellecom: strijdig gebruik t.b.v. het huisvesten van jongeren (maximaal 8) met 24/7 begeleiding/ondersteuning (zaaknr. 654537).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 46

– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg en Havikerwaard 51, 6994 JH De Steeg: kappen van 12 bomen op verschillende locaties op landgoed Middachten (zaaknr. 651112).

Week 47

– Prins Hendriklaan 2a, 6881 HV Velp: aanpassen/verlagen van een reeds geplaatste poort (zaaknr. 660426).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 46

– Florijnweg 1, 6883 JN Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte (zaaknr. 319587).
– Overhagenseweg 17a, 6883 GR Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het dichtzetten van de carport (zaaknr. 626930).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-659469.
Activiteit: Garagesale.
Datum: 14 december van 13.00 uur – 16.30 uur.
15 december van 10.00 uur – 15.30 uur.
Plaats: Velp, IJsselstraat 14.

Verleend: RHD-659959 St. Dorpskerk Spankeren.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 15 december 2018.
Plaats: Spankeren, Kerkweg.

Verleend: RHD-656228 Prot. Kerk Rheden.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 15 december 2018.
Plaats: Rheden, Dorpsstraat 51.

Verleend: RHD-659478 Stichting Dickens Festival.
Activiteit: Straattheater, muziek en kerstmarkt.
Datum: 7, 8 en 9 december 2018.
Plaats: Velp, Emmastraat.

Verleend: RHD-656594 Landgoed Middachten.
Activiteit: Kerst op Middachten.
Datum: 12 t/m 16 december 2018.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Velp Zuid locatie Kerkallee/IJsselstraat’ gemeente Rheden en de welstandscriteria ‘locatie Kerkallee/IJsselstraat Velp’ gemeente Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp Zuid locatie Kerkallee/IJsselstraat’ op 30 oktober 2018 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. In samenhang daarmee is het herziende Welstandsbeleid op 30 oktober 2018 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.

1 Bestemmingsplan
Ligging plangebied
Het betreft de locatie gelegen op de hoek Kerkallee/IJsselstraat te Velp. Het voormalig terrein van de metaalwaren fabriek Record.

Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in de herontwikkeling van het voormalig bedrijfsterrein naar een woongebied.
De bouw van 29 grondgebonden woningen, een beperkte ruimte voor een gemengde invulling en parkeerplaatsen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ18-VA01.

Beroep
Met ingang van vrijdag 29 november 2018 tot en met donderdag 10 januari 2019 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 11 januari 2019, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

2 Herziene welstandsbeleid
Aanleiding
Het huidige welstandsbeleid is voor de locatie niet toereikend. Daarom is het welstandsbeleid voor deze locatie herzien. Voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt het niveau ‘bijzonder’ gehanteerd.

Vasstelling
Het herziene welstandsbeleid heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Tegen dit herziene welstandsbeleid zijn geen inspraakreacties ontvangen. Deze welstandscriteria zijn door de gemeenteraad op 30 oktober 2018 vastgesteld en derhalve van toepassing op onderhavig plangebied. Tegen het raadsbesluit staan geen rechtsmiddelen open.

De Steeg, 28 november 2018

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
I Het instellen van een verbod voor alle verkeer met uitzondering van fietsers op de Heuvenseweg in Rheden vanaf de kruising met de Arnhemsestraatweg tot de toegang van de parkeerplaats/transferium op de Heuvenseweg.
Dit parkeerterrein is via de Schietbergseweg bereikbaar. Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-VKB-100 en het zaaknummer 661412.
II Het instellen van een parkeerverbod op de Theodorus Dobbeweg tussen de Reigerstraat en de Zwanensingel aan de kant van de Prins Bernhardschool. Hiermee wordt ruimte vrijgehouden voor de kinderen rond de school. Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-VKB-99 en het zaaknummer is 660169.
III Het instellen van een parkeerverbod op de hoek van de Jan Luijkenlaan en de Enkweg voor de ingang van OBS Daalhuizen. Hiermee wordt ruimte vrijgehouden voor kinderen die met de fiets naar school komen. Het kenmerk van dit besluit is RHD-VKB-101 en het zaaknummer 661414.
IV Het instellen van een parkeerverbod op de Haverweg in Rheden voor de ingang van de St. Mauritiusschool tussen het parkeervak en de drempel. Hiermee wordt ruimte voor de kinderen vrijgehouden. Het kenmerk van dit besluit is RHD-VKB-102 en het zaaknummer is 661417.
V Het instellen van een parkeerverbod op de Korte Wal in Velp voor de schoolingang van de Roncallischool en een parkeerverbod in de Pastoor Schaarsstraat aan de oostzijde (kant van de school) om ruimte voor de kinderen vrij te houden. Het kenmerk van dit besluit is
RHD-VKB-103 en het zaaknummer is 661418.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 26 november 2018

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de besluiten.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

'

Reacties

article
130432
Bekendmakingen week 48
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/130432/bekendmakingen-gemeente-rheden-230-2-2/
2018-11-28T04:21:20+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/11/23182117/gemeentehuis1111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws