Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– St. Hubertusstraat 8, 6881 KP Velp: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (6-12-2018/663692).
– Zutphensestraatweg 53, 6955 AE Ellecom: plaatsen van een aanbouw voor de opslag van dieselolie en het aanleggen van een vloeistofkerende verharding (29-11-2018/662601).
– Zilverakkerweg 63, 6952 DR Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel aan de voorzijde van de woning (10-12-2018/664105).
– Geitenbergweg 50 t/m 84 (even), Dr. Kuyperstraat 1 t/m 7 (oneven), Lindelaan 84 t/m 94 (even) en Dr. Schaepmanstraat 53 t/m 59 (oneven): renoveren van het dak bij 32 woningen (11-12-2018/664310).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 50

– Arnhemsestraatweg (vml. Vitens terrein) te Velp: bouwen van 27 woningen (zaaknr. 643514).
– Rozendaalselaan 22, 6881 LC Velp: plaatsen van een dakkapel en het realiseren van een appartement op de zolderverdieping inclusief dakterras (zaaknr. 650853).
– St. Hubertusstraat 8, 6881 KP Velp: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 663692).
– Parallelweg 94, 6991 AX Rheden: plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping (zaaknr. 660964).
– Zilverakkerweg 76, 6952 DX Dieren: maken van een doorbraak in een dragende muur (zaaknr. 659702).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 50

– Dr. A. van der Willigen Sr. laan 2, 6882 BK Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping (zaaknr. 623829).
– Hogestraat 44, 6953 AW Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het vervangen van de gehele kap inclusief dakconstructie (zaaknr. 661222).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: Verruiming openstelling koopzondag.
Datum: 23 en 30 december 2018 van 08.00 uur – 19.00 uur.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-654372 Hersenstichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 27 januari 2019 tot en met 2 februari 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.hersenstichting.nl.

Verleend: RHD-659987 BIZ Centrum Velp.
Activiteit: Winterparade.
Datum: 22 en 23 december 2018 van 12.00 uur– 17.00 uur.
Plaats: Velp, De Overtuin.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Verleend: RHD-664410 en 664402 Chr. Gymnastiekvereniging WIK.
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit en ontheffing schenktijd.
Datum: 22 december 2018 van 15.30 uur – 24.00 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 95.
Website: www.wikrheden.nl

Verleend: RHD-659718 Rotaryclub Rheden Rozendaal.
Activiteit: Posbankkerstwandeling.
Datum: 22 december 2018 van 13.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Posbank.
Website: www.deposbankkerstwandeling.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft een maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Rode Kruislaan 1, 6951 BL Dieren: maatwerk (geen) vetafscheider/slibvangput (zaaknr. 661319/ODRA dossiernr. 195281111; verzenddatum besluit: 10 december 2018).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Meldingen Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, hebben ontvangen:

– Diderna 13-43, 6951 CW Dieren: breken van puin. De werkzaamheden starten 3 december 2018 en duren tot en met 21 december 2018 (zaaknr. 661223/ODRA dossiernr. 195281224).
– Diderna 13-43, 6951 CW Dieren: wijzigen van de periode van breken puin. Het breken zal plaatsvinden tussen 14 januari 2019 en 8 april 2019 (zaaknr. 664582/ODRA dossiernr. 195282653).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’ op 27 november 2018 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan
Het plan voorziet in de toevoeging van een bouwvlak voor een beheerschuur, de uitbreiding van dienstgebouwen met een nieuw dienstgebouw/werkschuur en een gebouw ten behoeve van een tweede sanitaire voorziening, het planologisch mogelijk maken van een semi permanente parkeervoorziening op de kasteelweide ten behoeve van evenementen en een aanduiding permanente parkeervoorziening.
Tot slot, een planologische wijziging van de bestemming van dienstwoning aan de Havikerwaard 53 naar een woonbestemming.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 20 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG31-VA01.

Beroep
Met ingang van vrijdag 21 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 1 februari 2019, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 19 december 2018

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
I De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de Pasteurstraat in Dieren, tegenover huisnummer 31. Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-GPP-102.
Het zaaknummer is 663782.
II De aanleg van een elektrisch oplaadpunt op de parkeerplaats bij de Bernard Zweerslaan t.h.v. nummer 16 en 18 in Dieren. Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-VKB-106.
Het zaaknummer is 663798.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 17 december 2018

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de besluiten.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Opening publiekslocaties en telefonische bereikbaarheid rondom Kerst en Oud en Nieuw

Donderdag 20 december 2018
Gemeentehuis en servicecentrum Velp geopend van 08.30 uur – 14.30 uur.
Telefoonteam is bereikbaar tot 14.30 uur.
Maandag 24 december 2018
Gemeentehuis en gemeentelijke servicecentra gesloten.
Dinsdag 25 december 2018 (1e Kerstdag)
Gemeentehuis en gemeentelijke servicecentra gesloten.
Woensdag 26 december 2018 (2e Kerstdag)
Gemeentehuis en gemeentelijke servicecentra gesloten.
Donderdag 27 december 2018
Gemeentehuis en servicecentrum Velp geopend van 08.30 uur – 15.00 uur.
Telefoonteam is bereikbaar tot 17.00 uur.
Vrijdag 28 december 2018
Gemeentehuis geopend van 08.30 uur – 12.30 uur.
Servicecentrum Velp geopend van 08.30 uur – 15.00 uur.
Telefoonteam is bereikbaar tot 12.30 uur.
Het Sociaal Meldpunt is 27 december en 28 december 2018 geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur in
De Steeg. Sociaal Meldpunt Velp is op 27 december 2018 geopend 08.30 uur – 12.00 uur.
Maandag 31 december 2018
Gemeentehuis en gemeentelijke servicecentra gesloten.
Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)
Gemeentehuis en gemeentelijke servicecentra gesloten.
Vanaf woensdag 2 januari 2019 zijn wij als gebruikelijk weer normaal geopend en bereikbaar op alle locaties (gemeentehuis en servicecentrum Velp).
Voor meer informatie zie: www.rheden.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden