Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kastanjelaan 10, 6883 HZ Velp: schilderen van de gevel van een monumentaal pand (21-12-2018/665856).
– Oranjestraat 74, 6881 SG Velp: gebruiken van een voormalig kerkgebouw als galerie (30-12-2018/666563).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: restaureren en onderhoudwerkzaamheden aan het dak en gevels van de werkplaatsgebouwen (21-12-2018/665849).
– Pieperslaan 32, 6955 AR Ellecom: plaatsen van een veranda en legaliseren van een erfafscheiding (27-12-2018/665937).
– Zeemanlaan 1, 6952 GL Dieren: realiseren van een bed en breakfast in een bestaande woning (21-12-2018/665948).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 2

– Brinkweg ter hoogte van nr. 30a te Rheden: kappen van een eik (noodkap), met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 665003).
– Groenestraat 44, 6991 GG Rheden: splitsen van één appartement in twee appartementen (zaaknr. 660560).
– Parkweg 17b, 6994 CM De Steeg: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw (zaaknr. 662904).
– Geitenbergweg 50 t/m 84 (even), Dr. Kuyperstraat 1 t/m 7 (oneven), Lindelaan 84 t/m 94 (even) en Dr. Schaepmanstraat 53 t/m 59 (oneven) te Dieren: renoveren van het dak bij 32 woningen (zaaknr. 664310).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-666865.
Activiteit: Stookontheffing Spankerenseweg 8.
Datum: tussen 10 en 31 januari 2019.
Plaats: Spankeren.

Verleend: RHD-665572 St. Quinacridone Magenta.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 8 februari 2019 tot en met 1 maart 2019.
Plaats: Laag-Soeren, Dieren, Ellecom, De Steeg en Rheden.

Verleend: RHD-661390 TrailXperience Veluwezoom.
Activiteit: Hardlooptrail.
Datum: 20 januari 2019.
Plaats: Velp.
Website: www.trailxperience.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected].

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.

I De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op IJsselstraat 77 in Velp.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-104.
Het zaaknummer is 666485.

II De aanwijzing van een openbaar elektrisch oplaadpunt in de Diepesteeg in De Steeg,
ter hoogte van huisnummer 15a. De aanvrager woont in de Vingerhoed en kan niet op eigen terrein opladen. Op deze locatie is de mogelijkheid om twee oplaadplaatsen te maken.
Voorlopig wijzen wij 1 parkeerplaats aan. Als later nog meer oplaadpunten nodig zijn, leggen wij een tweede parkeerplaats op deze locatie aan.
Het kenmerk van dit besluit is RH2019-VKB-107.
Het zaaknummer is 667284.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 14 januari 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de besluiten.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Beperkte opening gemeentelijk servicecentrum Velp op vrijdag 18 januari 2019

Het gemeentelijk servicecentrum in Velp is op vrijdag 18 januari 2019 gesloten vanaf 12.30 uur.

'

Reacties

article
133250
Bekendmakingen week 3
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/133250/bekendmakingen-gemeente-rheden-233-2-2/
2019-01-16T04:21:14+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/01/14122112/gemeentehuis11111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws