Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Achtsprong 3-5, 6881 HA Velp: samenvoegen van de boven- en benedenwoning tot één woning (9-1-2019/667399).
– Boulevard 4, 6881 HR Velp: plaatsen van dakramen in het zijdakvlak (14-1-2019/667956).
– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting voor de duur van 24 maanden (14-1-2019/668088).
– Reigerstraat naast huisnr. 15a te Velp: kappen van 6 essen en 3 platanen (14-1-2019/667963).
– Europalaan 8, 6991 DC Rheden: plaatsen van een dakopbouw (15-1-2019/668272).
– Ambachtstraat 40, 6951 CC Dieren: bouwen van een opslagloods (10-1-2019/667618).
– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: plaatsen van verlichte reclame aan een supermarkt (8-1-2019/666951).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Zeemanlaan 1, 6952 GL Dieren: realiseren van een bed en breakfast in een bestaande woning (21-12-2018/665948).

U kunt deze aanvraag inzien van 24 januari 2019 tot en met 6 februari 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Schonenbergsingel 8a, 6991 NP Velp: wind en waterdicht maken van een opslagloods (zaaknr. 655848).
– Groenestraat 77, 6991 GD Rheden: splitsen van een appartement in 2 appartementen en plaatsen van een trap tegen de achtergevel (zaaknr. 660587).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 3

– Boulevard 4, 6881 HR Velp: plaatsen van dakramen in het zijdakvlak (zaaknr. 667956).
– Reigerstraat naast huisnr. 15a te Velp: kappen van 6 essen en 3 platanen, met oplegging van een herplantplicht met 15 linden (zaaknr. 667963).
– Badhuislaan 1, 6957 DB Laag-Soeren: legaliseren van een hekwerk (zaaknr. 665609).
– Eerbeekseweg 4a, 6957 AN Laag-Soeren: vergroten van de woning (zaaknr. 662554).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 2

– Admiraal Helfrichlaan 89a, 6952 GD Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het bouwen van een sportcentrum met zwembad (zaaknr. 337253).

Week 3

– Schaterland 6, 6955 AB Ellecom: intrekken omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit van de tuin naar het fietspad. Toelichting: de intrekking is gedaan, omdat 1 omgevingsvergunning is verleend voor een 4-tal ontsluitingen op de percelen Schaterland 4, 6, 12 en 14 te Ellecom. Hierdoor is de omgevingsvergunning voor het perceel Schaterland 6 in Ellecom overbodig geworden. (zaaknr. 661985).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-667400 V.v. Dieren.
Activiteit: Carnavalsactiviteiten.
Datum: 1-2-3 maart 2019.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 7.

Verleend: RHD-667962 Strukton Rail Nederland.
Activiteit: Nachtelijke spoorwerkzaamheden.
Datum: 23 januari, 6 en 13 maart 2019.
Plaats: Dieren, Harderwijkerweg.

Verleend: RHD-668468 Obs Daalhuizen.
Activiteit: ANWB Streetwise.
Datum: 4 en 8 februari 2019 van 08.30 uur – 13.00 uur.
Plaats: Velp, Vondellaan.

Verleend: RHD-668470 Provincie Gelderland.
Activiteit: Wijkfeest bewoners Traversegebied.
Datum: 16 februari 2019 van 11.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Dieren, Stationsplein.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Biljoen 6, 6883 JH Velp: oprichten van een hoveniers- en groenvoorzieningbedrijf (zaaknr. 654666/ODRA dossiernr. 195277150).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Velp Zuid locatie Kerkallee/IJsselstraat’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp Zuid locatie Kerkallee/IJsselstraat’ op 11 januari 2019 onherroepelijk is geworden.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is tijdens de beroepstermijn geen beroepschrift ingediend.
Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ18-VA01.
Het plan is tevens op aanvraag in papieren vorm in te zien in het Gemeentehuis te De Steeg, bij de Servicebalie.

De Steeg, 23 januari 2019

Reacties

article
133372
Bekendmakingen week 4
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/133372/bekendmakingen-gemeente-rheden-232/
2019-01-23T04:12:23+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/01/17171221/gemeentehuis111111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws