Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Egmondstraat 9, 6881 MK Velp: realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (16-1-2019/668555).
– Arnhemsestraatweg 227, 6991 AL Rheden: realiseren van een aanbouw t.b.v. een personenlift (17-1-2019/668797).
– Arnhemseweg 39, 6991 DK Rheden: veranderen van een schuur (10-1-2019/668099).
– Buurmeestersstraat 27, 6991 ZM Rheden: plaatsen van een dakkapel op de voorzijde en een nokverhogende dakkapel aan de achterzijde van de woning (17-1-2019/668792).
– Buitensingel 42, 6951 AZ Dieren: verbouwen van de woning (23-12-2018/665861).
– Mezenlaan 145, 6951 HL Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (14-1-2019/668578).
– Zilverakkerweg 60, 6952 DX Dieren: maken van een doorbraak in een dragende muur (18-1-2019/668991).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Beekhuizenseweg 70-72 t/m 72h, 6881 AM Velp: wijzigen van de omgevingsvergunning met zaaknummer 643583 bouwen van een B&B-hotel en hotel-lodges (zaaknr. 662252).
– Zutphensestraatweg 52, 6953 CN Dieren: plaatsen van twee dakramen, vervangen van twee dakramen en plaatsen van een trap in een monumentale woning (zaaknr. 656807).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Reinaldstraat 18b, 6883 HN Velp: onderhoud en restauratie aan 2 grafmonumenten (zaaknr. 658801).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 3

– Zutphensestraatweg 53, 6955 AE Ellecom: plaatsen van een aanbouw voor de opslag van dieselolie en het aanleggen van een vloeistofkerende verharding (zaaknr. 662601).
– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: plaatsen van verlichte reclame aan een supermarkt (zaaknr. 666951).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning onderdeel milieu (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Verleend
Zaakid: 195282083
Omschrijving: wijzigen milieuneutrale melding opslag stoffen
Adres: Havikerwaard 8a, De steeg
Activiteit: Omgevingsvergunning onderdeel milieu artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo
Besluit: Verlenen
Datum ondertekening: 16 januari 2019
Datum verzending: 16 januari 2019

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl. Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-666786 Stichting Karnaval Dieren e.o.
Activiteit: Carnaval 2019.
Datum: Zaterdag 2 maart 2019 hijsen Jan Zwier op Horecaplein Dieren-Zuid.
Datum: Zondag 3 maart 2019 optocht, start 13:11 uur Admiraal Helfrichlaan.
Plaats: Dieren.
Website: www.deurdauwers.nl en www.denolersdieren.nl

Verleend: RHD-668933 CDA Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 1 maart 2019 tot en met 21 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-668474 Centercom Buitenreclame.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 7 maart 2019 tot en met 20 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-649241 Jantje Beton.
Activiteit: Collecte.
Datum: 25 februari 2019 tot en met 2 maart 2019 en 4 maart 2019 tot en met 9 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-667814 Amnesty International.
Activiteit: Collecte.
Datum: 11 maart tot en met 16 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-669245 St. Fredericusschool Velp.
Activiteit: ANWB/Streetwise.
Datum: 7 februari 2019 van 08.30 uur – 14.00 uur.
Plaats: Velp, Emmastraat.

Verleend: RHD-669752 Viking Adventure Sports.
Activiteit: Steam Trail op 21 augustus 2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Activiteit: Herfst Trailrun op 26 oktober 2019 van 09.00 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Dieren met start en finish sporthal Burgemeester Bloemersstraat 1.
Website: www.vikingoutdoor.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Correctie weergave bestemmingsplan De Steeg 2015

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de weergave van het bestemmingsplan ’De Steeg 2015’ is gecorrigeerd voor zover het betreft de digitale weergave van de verbeelding op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Correctie
In het bestemmingplan ’De Steeg 2015’ is de functieaanduiding ‘kamerverhuur’ voor het perceel Oversteeg 15-17 door een technische fout niet zichtbaar op de digitale verbeelding, zoals deze in eerste instantie is weergegeven op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De aanduiding komt wel voor op de papieren verbeelding. Het ontbreken van de aanduiding ‘kamerverhuur’ komt niet overeen met het raadsbesluit en de bijbehorende stukken. Daarom is de digitale weergave op dit onderdeel gecorrigeerd, waarbij voor het perceel de Oversteeg 15-17 de aanduiding ‘kamerverhuur’ is weergegeven.

Geen zienswijzen, bedenkingen of beroep mogelijk
Het bestemmingsplan ‘De Steeg 2015’ is onherroepelijk. De aangebrachte correctie betreft uitsluitend het herstel van een omissie ten opzichte van het raadsbesluit en bijbehorende stukken. Het inbrengen van zienswijzen of bedenkingen, dan wel het indienen van beroep hiertegen is daarom niet aan de orde.

Raadpleging van het bestemmingsplan en bijbehorende stukken
Het (gecorrigeerde) bestemmingsplan ’De Steeg 2015’ is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPST2015-VA01.
Het plan ligt ook ter inzage in het Gemeentehuis bij de Servicebalie in De Steeg.

De Steeg, 30 januari 2019

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 13 te Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat voor het perceel Lentsesteeg 13 te Rheden een bestemmingsplan wordt opgesteld. Het voornemen bestaat om aan de Lentsesteeg 13 de bestemming te wijzigen van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming en om de bouw van een dubbele woning mogelijk te maken.

Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 30 januari 2019

Nota Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten Gemeente Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de Nota Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten Gemeente Rheden voor eenieder ter inzage is gelegd.

Aanleiding
Waar het plaatsen van zonnepanelen in het grootste deel van de gemeente vergunningvrij is, geldt in de rijksbeschermde dorpsgezichten Villapark Overbeek in Velp en Dieren-Zuid een restrictief beleid om de beschreven karakteristieken te beschermen: het plaatsen van zonnepanelen is niet vergunningvrij en vergunning wordt alleen verleend als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Dit betekent dat veel inwoners van de gezichten geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun pand aan te brengen terwijl zij dit wel zouden willen. Daarom is het beleid aangepast en ligt nu voor.

Inhoud
Een nota waarin de een goede balans is gevonden tussen het beschermen van de cultuurhistorische waardevolle en/of kwetsbare delen van het rijksbeschermde dorpsgezichten en het mogelijk maken van zonnepanelen op daken en gevels waar deze niet direct de waarde van het beschermde dorpsgezicht raakt.
Daarnaast wordt de opening geboden voor gesprek met eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden om samen tot (innovatieve) oplossingen te komen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Inzage van stukken
U kunt de Nota Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten Gemeente Rheden van 31 januari 2019 tot en met 14 maart 2019 inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg en via de website van de gemeente.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Vermeld bij uw zienswijze het zaaknummer 668159. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw Hoorn, telefoonnummer (026) 49 76 991 of [email protected] Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Hier kunt u ook terecht met inhoudelijke vragen.

'

Reacties

article
133778
Bekendmakingen week 5
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/133778/bekendmakingen-gemeente-rheden-232-2/
2019-01-30T04:05:20+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/01/24170518/gemeentehuis1111111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws