Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Verschillende locaties in Velp, Dieren en Laag-Soeren: kappen van in totaal 11 bomen in het kader van het kapplan 2019-01 (23-1-2019/669526). Het gaat om zieke of dode bomen die gevaar opleveren voor de omgeving op de volgende locaties:
Alteveerselaan voor huisnr. 34 te Velp: kappen van 1 eik;
Kerkallee voor huisnr. 179 te Velp: kappen van 1 acacia;
Larensteinselaan voor huisnr. 79 te Velp: kappen van 1 eik;
Harderwijkerweg t.h.v. Beverodelaan 103 te Dieren: kappen van 2 beuken;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 1 te Laag-Soeren: kappen van 1 berk;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 3 te Laag-Soeren: kappen van 1 els;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 5 te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 7a te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk;
Boerhaavelaan hoek Badhuislaan te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk;
Jut van Breukelerwaardlaan te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk.
– Emmastraat 28, 6881 SV Velp: intern verbouwen van een gemeentelijk monument en plaatsen van een hekwerk (24-1-2019/669853).
– Schonenbergsingel 52, 6881 NS Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen eetkamer en keuken (23-1-2019/669707).
– Laakweg 3, 6991 HK Rheden: verbouwen van de woning en aanleggen van een inrit (24-1-2019/669840).
– Siersteen 17, 6991 KG Rheden: plaatsen van een dakkapel en verplaatsen van een dakraam (24-1-2019/669828).
– Willem Bontekoestraat 2, 6991 BM Rheden: uitbreiden van de schuur incl. veranda (24-1-2019/669745).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: herstellen van de historische tuin- en parkaanleg Middachten (22-1-2019/669435).
– De Marke (kavel C en D) te Dieren: aanleggen van een bedrijfsterrein met infrawerk en plaatsen tijdelijke units (28-1-2019/670233).
– Molenweg 9, 6953 CS Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de woning (22-1-2019/669454).
– Schapenbergweg te Dieren: aanleggen van een fietspad (25-1-2019/669861).
– Zeemanlaan 1, 6952 GL Dieren: realiseren van een bed en breakfast in een woning (24-1-2019/669829).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 4

– Beekhuizenseweg 70-72 t/m 72h, 6881 AM Velp: wijzigen van de omgevingsvergunning met zaaknummer 643583 bouwen van een B&B-hotel en hotel-lodges (zaaknr. 662252).
– Arnhemseweg 39, 6991 DK Rheden: veranderen van een schuur (zaaknr. 668099).
– Mezenlaan 145, 6951 HL Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 668578).
– Roodborstlaan 61, 6951 HG Dieren: plaatsen van reclame (zaaknr. 664626).
– Zilverakkerweg 60, 6952 DX Dieren: maken van een doorbraak in een dragende muur (zaaknr. 668991).

Week 5

– Emmastraat 28, 6881 SV Velp: intern verbouwen van een gemeentelijk monument en plaatsen van een hekwerk (zaaknr. 669853).
– Oranjestraat 74, 6881 SG Velp: gebruiken van een voormalig kerkgebouw als galerie (zaaknr. 666563).
– Zaalboslaan 8, 6881 RH Velp: plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 665277).
– Siersteen 17, 6991 KG Rheden: plaatsen van een dakkapel en verplaatsen van een dakraam (zaaknr. 669828).
– Willem Bontekoestraat 2, 6991 BM Rheden: uitbreiden van de schuur incl. veranda (zaaknr. 669745).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: restaureren en onderhoudswerkzaamheden aan het dak en gevels van de werkplaatsgebouwen (zaaknr. 665849).
– Beimerwaard 1, 6955 JJ Ellecom: herbouwen van een recreatiewoning (zaaknr. 660031).
– Zutphensestraatweg 52, 6953 CN Dieren: plaatsen van twee dakramen, vervangen van twee dakramen en plaatsen van een trap in een monumentale woning (zaaknr. 656807).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-663319 Atletiekvereniging Gelre.
Activiteit: Beko Jutbergtrail.
Datum: Zaterdag 23 februari 2019 van 10.30 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren.
Website: www.avgelre.nl

Verleend: RHD-670169 Opiniepijlers.
Activiteit: Eenmalige standplaats i.v.m. opiniepeiling afschaffing betaald parkeren.
Datum: 15 februari 2019 tot en met 21 februari 2019 van 08.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Velp, Vlashofstraat.

Verleend: RHD-669600 Robin Best Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van aankondigingsborden.
Datum: Diverse periodes.
Plaats: Spankeren, Dieren, De Steeg, Rheden en Velp.

Verleend: RHD-670149 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 21 maart 19.00 uur tot 22 maart 2019 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns Kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid, Apeldoornseweg.

Verleend: RHD-658776 Kuiper&Burger Milieumanagement.
Activiteit: Ontheffing Geluidhinder slijpen spoorstaven.
Datum: 1 januari 2019 t/m 31 december 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-670306 AssetRail B.V.
Activiteit: Herstelwerkzaamheden spoorwegovergang buiten reguliere werktijden.
Datum: 6-7 februari 2019.
Plaats: Dieren, Molenweg.
Website: www.assetrail.nl

Verleend: RHD-669054 Zweers Bouw.
Activiteit: Ontheffing Geluidhinder, storten en afwerken betonvloeren.
Datum: 6 februari 2019.
Plaats: Spankeren, Van Rensselaerweg.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Uitslag draagvlakmeting BIZ Centrum Rheden en inwerkingtreding Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ‘Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019’ 1 dag na publicatie in werking zal treden.
De Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019 is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld onder opschortende voorwaarde, omdat de Wet op de bedrijveninvesteringszones bepaalt dat tussen vaststelling van de verordening en vóór het van kracht worden van de verordening er een draagvlakmeting moet worden uitgevoerd. Inmiddels is de draagvlakmeting uitgevoerd. De uitkomst voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 31 (72%), het aantal voorstemmers bedroeg 25 (81%). Het aantal tegenstemmers bedroeg 6 (19%).

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’ gemeente Rheden, het beeldkwaliteitplan ‘Overhagen Velp’ en de ontwerpomgevingsvergunning voor de realisatie van Kwekerij Overhagen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge artikel 3:32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de ontwikkeling en realisatie van Kwekerij Overhagen aan het Biljoen 6 te Velp met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3:30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:
Het ter inzage leggen van de hieronder genoemde documenten en de mogelijkheid om zienswijzen en reacties daar op in te dienen:
1 het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’;
2 het beeldkwaliteitplan Overhagen;
3 de ontwerpomgevingsvergunning met de activiteit bouwen en aanleggen ten behoeve van de realisering van de Kwekerij Overhagen.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan, de ontwerpomgevingsvergunning en bijbehorende documenten kunnen vanaf 7 februari 2019 tot en met 14 maart 2019 worden ingezien bij de Servicebalie in de hal van het Gemeentehuis te De Steeg.
Voor wat betreft het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze (onder vermelding van het nummer 592899) op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer J.W.M. Kroes, telefoonnummer (026) 49 76 420.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ18-ON01.
Voor wat betreft het beeldkwaliteitplan Overhagen
U kunt een inspraakreactie geven op de welstandscriteria, genoemd in het beeldkwaliteitplan, die voor bovengenoemde ontwikkeling zijn opgesteld. De criteria zijn overigens niet elektronisch raadpleegbaar. Uw inspraakreactie op de opgestelde criteria kunt u zenden aan de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (onder vermelding van nummer 592899).
Voor wat betreft de ontwerpomgevingsvergunning met de activiteit bouwen en aanleggen ten behoeve van de realisering van Kwekerij Overhagen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze (onder vermelding van het nummer 592899) op de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen bij de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

De Steeg, 6 februari 2019

'

Reacties

article
134140
Bekendmakingen week 6
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/134140/bekendmakingen-gemeente-rheden-234/
2019-02-06T04:15:50+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/01/31145448/gemeentehuis11111111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws