Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Looierstraat 5, 6882 BW Velp: legaliseren van een dakkapel (16-3-2019/678469).
– Parkstraat 19e, 6881 JB Velp: strijdig gebruik van het pand ten behoeve van het geven van personal training (14-3-2019/678289).
– Arnhemsestraatweg naast nr. 62 te Rheden: aanleggen van een sloot ten behoeve van wateropvang (20-3-2019/679014).
– Arnhemsestraatweg 263, 6991 JG Rheden: legaliseren van een erfafscheiding (12-3-2019/677800).
– Willem Bontekoestraat 2, 6991 BM Rheden: verhogen van de garage en het plaatsen van een raamkozijn (18-3-2019/678703).
– Binnenweg 61, 6955 AW Ellecom: aanbrengen van een rietenkap met dakramen en realiseren van een badkamer (17-3-2019/678472).
– Diderna 44, 6951 CW Dieren: wijzigen van bestaande handelsreclame en het plaatsen van een extra deur in een gevel (19-3-2019/678984).
– Johan Wagenaarplein 24, 6952 CE Dieren: vervangen van kozijnen en gevelbekleding van de woning (19-3-2019/678924).
– Lagestraat 35, 6953 BB Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van een schuur (17-3-2019/678513).
– Spankerenseweg 53, 6951 CE Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (19-3-2019/678964).
– Vogelplantsoen 218, 6951 JG Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (8-3-2019/677327).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 11

– Kruisstraat 4, 6953 CB Dieren: veranderen en vergroten van een winkel/woning in een woning (zaaknr. 671810).
– Molenweg 12a, 6953 CT Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een garage (zaaknr. 676246).

Week 12

– Rotonde Nordlaan/Arnhemsestraatweg/Daalhuizerweg te Velp: plaatsen van 4 reclamebordjes op de rotonde (zaaknr. 675437).
– Ringallee 25, 6881 KG Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 675020).
– Buurmeestersstraat 27, 6991 ZM Rheden: plaatsen van een dakkapel op de voorzijde en een nokverhogende dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 668792).
– Laakweg 3, 6991 HK Rheden: verbouwen van de woning en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 669840).
– Wethouder Winterinkstraat 25, 6991 BJ Rheden: wijzigen van een aanbouw aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 676441).
– Köllinglaan 5, 6952 HK Dieren: plaatsen (gedeeltelijk vervangen) van erfafscheidingen (zaaknr. 675018).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 18

– Reinaldstraat 18b, 6883 HN Velp: onderhoud en restauratie aan 2 grafmonumenten (zaaknr. 658801).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 maart 2019 tot en met 8 mei 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-673253 Raad van Kerken Veluwezoom.
Evenement/Activiteit: Nachtwake wandeling.
Datum: 18 april – 19 april 2019.
Tijd: 23.00 uur – 07.30 uur.
Plaats: Spankeren, Dieren, Ellecom.

Activiteit: RHD-676052 Walk to remember.
Datum: 12 april 2019.
Tijd: 14.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-677023 Attent Zorg en Behandeling.
Evenement/Activiteit: Voorjaarsmarkt.
Datum: 13 april 2019.
Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur.
Plaats: Rheden, Worth Rhedenseweg 45 (Rhederhof).

Wet op de kansspelen

Melding: RHD-678613 Personeelsvereniging gemeente Rheden.
Evenement/Activiteit: Bingoavond.
Datum: 30 maart 2019.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 7 (Partycentrum Ons Huis).

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) hebben ontvangen:

– Parkweg naast nr. 15 te De Steeg: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (zaaknr. 671845/ODRA dossiernr. 195288904).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Terinzagelegging ontwerpomgevingsvisie Buitengebied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat de ontwerpomgevingsvisie Buitengebied, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3:4 Awb, met ingang van 28 maart 2019 ter inzage ligt.

Het plangebied van de ontwerpomgevingsvisie omvat het gehele buitengebied, exclusief de bebouwde dorpskernen. De omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied en het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid voor de lange termijn. De omgevingsvisie is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 2021). Formeel is deze wet nog niet van kracht en gelden de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening. Daarom heeft deze omgevingsvisie als strategisch beleidsdocument in het kader van de Wet ruimtelijke ordening de status van structuurvisie.

Terinzagelegging
De ontwerpomgevingsvisie ligt van 28 maart 2019 tot en met 8 mei 2019 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de ontwerpomgevingsvisie raadplegen. Op deze website klikt u op Plannen zoeken en dan vult u onder Plannaam of –nummer respectievelijk de plannaam Omgevingsvisie Buitengebied in of het plannummer NL.IMRO.0275.SVBuitengebied-ON01. Daarnaast is de ontwerpomgevingsvisie ook in te zien via de projectwebsite www.rhedensbuitengebied.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het project omgevingsvisie Buitengebied.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden ook op donderdag 4 april tussen 16.00 uur en 21.00 uur terecht op Landgoed Avegoor aan de Zutphensestraatweg 2 in Ellecom. Hier is de ontwerpvisie op papier in te zien, zijn informatieve posters te bekijken en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Zienswijzen
In de periode dat de ontwerpomgevingsvisie ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze indienen. Na deze periode wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de ontwerpomgevingsvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval wordt u verzocht om voor het verstrijken van de termijn een afspraak te maken met mevrouw M. van Bruxvoort via telefoonnummer (026) 49 76 350.

De Steeg, 27 maart 2019

'

Reacties

article
137206
Bekendmakingen week 13
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/137206/bekendmakingen-gemeente-rheden-236/
2019-03-27T04:28:44+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/03/23142836/gemeentehuis1111111111111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws