Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Enkweg 10a, 6881 LZ Velp: plaatsen van een noodlokaal (19-4-2019/684128).
– President Kennedylaan 46-96 te Velp: renoveren, verduurzamen van een flatgebouw en het plaatsen van 2 noodtrappenhuizen (19-4-2019/684156).
– Brinkweg te Rheden: plaatsen van 2 zwaluwtillen in een boomgaard (24-4-2019/684551).
– Ursula van Raesfeltlaan 18, 6994 BB De Steeg: bouwen van een kapschuur (11-4-2019/682670).
– De Marke 12, 6951 KM Dieren: plaatsen van 3 vlaggenmasten en een verlicht logo (16-4-2019/683551).
– Hoflaan 3, 6953 AL Dieren: isoleren van het pannengedeelte van het dak van een gemeentelijk monument (22-4-2019/684173).
– Imboslaan 106, 6951 KC Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (19-4-2019/684164).
– Mezenlaan 155, 6951 HL Dieren: legaliseren van een schutting (23-4-2019/684285).
– Noorderstraat 5, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (26-4-2019/684944).
– Spankerenseweg 46, 6951 CH Dieren: stucadoren en schilderen van de buitengevel en vernieuwen van de luifel boven de voordeur van de woning (17-4-2019/683800).
– Willaertlaan 8, 6952 EN Dieren: plaatsen van een overkapping in de achtertuin (23-4-2019/684438).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Dorpsweg 24, 6956 AP Spankeren: vestigen van een praktijk (schoonheidverzorging) in een bijgebouw (zaaknr. 683542).

U kunt deze aanvraag met bijbehorende stukken inzien van 9 mei 2019 tot en met 22 mei 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Rozendaalselaan 21, 6881 KX Velp: plaatsen van een hekwerk t.b.v. een dakterras (zaaknr. 674245).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 17

– Prins Hendrikstraat 25, 6951 AT Dieren: wijzigen van een bestaande oprit (zaaknr. 681969).

Week 18

– Ursula van Raesfeltlaan 18, 6994 BB De Steeg: bouwen van een kapschuur (zaaknr. 682670).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 18

– Zeemanlaan 1, 6952 GL Dieren: realiseren van een bed en breakfast in een woning (zaaknr. 669829).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-680652 Stichting A4D Rheden.
Evenement/Activiteit: Avondvierdaagse.
Datum: 20 mei 2019 tot en met 23 mei 2019.
Plaats: Rheden e.o.
Website: www.avondvierdaagserheden.nl

Vergunning: RHD-672747 Stichting IVG.
Evenement/Activiteit: Motorrun Doesburg.
Datum: 1 juni 2019 tussen 09.45 uur en 10.00 uur.
Plaats: Dieren.
Website: www.motorrundoesburg.nl

Vergunning: RHD-683801 Stichting ’t Sprengenhus.
Evenement/Activiteit: Kleedjesmarkt.
Datum: 25 mei 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Laag-Soeren, Harderwijkerweg 25.
Website: www.laag-soeren.nl

Vergunning: RHD-679449 Stichting Aeres.
Evenement/Activiteit: Festival Goed Groen.
Datum: 23 mei 2019 van 15.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Velp, Pinkenbergseweg.
Website: www.aeresmbo-velp.nl

Vergunning: RHD-677909 Attent Zorg en Behandeling.
Evenement/Activiteit: 50-jarig jubileum zorgcentrum Beverode.
Datum: Woensdag 29 mei 2019 van 13.30 uur tot 19.00 uur.
Plaats: Admiraal Helfrichlaan 12 in Dieren.
Website: www.attentzorgenbehandeling.nl

Vergunning: RHD-679337 Thomassen Transport B.V.
Evenement/Activiteit: Opening nieuw bedrijf.
Datum: Zaterdag 25 mei 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Plaats: Spankeren, Van Rensselaerweg 2c.
Website: www.thomassen-transport.nl

Vergunning: RHD-683497 Sportbedrijf Rheden.
Evenement/Activiteit: Triathlon voor scholieren groep 7 en 8.
Parcour met zwemmen, lopen en fietsen.
Datum: Dinsdag 14 mei 2019 van 11.30 uur tot 14.30 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 7, openluchtzwembad De Hangmat e.o.
Website: www.sportbedrijfrheden.nl

Vergunning: RHD-682007 Gemeente Rheden.
Evenement/Activiteit: Opening Calisthenicspark Kanaalzone Dieren-Spankeren.
Datum: Zaterdag 18 mei 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Spankeren ter hoogte van Intrapec, Van Rensselaerweg 2.
Website: www.rheden.nl

Vergunning: RHD-685286 Ondernemersvereniging Winkelcentrum Dieren.
Evenement/Activiteit: Diverse activiteiten jaar rond op het Callunaplein en centrum Dieren.
Datum: Diverse data in 2019 (zie website).
Plaats: Dieren, Callunaplein en centrum Dieren.
Website: www.winkelcentrumdieren.nl

Vergunning: RHD-684068 Stichting dpb Dielen.
Evenement/Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 10 juni 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, President Kennedylaan (parkeerterrein ziekenhuis Velp).

Vergunning: RHD-672739 Voetbalvereniging Dieren.
Evenement/Activiteit: Pupillenkamp en familiedag met feestavond en livemuziek.
Datum: 7 juni 2019 pupillenkamp en 8 juni familiedag.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 7.
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-667700 Fa. Sterrenberg.
Evenement/Activiteit: Kermis Rheden.
Datum: 23 t/m 26 mei 2019.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.

Vergunning: RHD-685480 Stichting Zoom.
Evenement/Activiteit: Kamermuziekfestival.
Datum: 29 mei t/m 1 juni 2019.
Plaats: Diverse locaties gemeente Rheden.
Website: www.zoomfestival.nl

Vergunning: RHD-685479 Natuurmonumenten.
Evenement/activiteit: Vobula kamp.
Datum: 29 mei t/m 10 juni 2019.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.

Vergunning: RHD-Challa-Wijnen.
Evenement/Activiteit: Stookontheffing snoeiafval.
Datum: 1 mei t/m 31 december 2019.
Plaats: Laag-Soeren, J. van Breukelerwaardlaan 6.

Vergunning: RHD-685535 RTC de Veluwerijders.
Evenement/activiteit: Vael Ouwe, 50-100 en 160 km.
Start en Finish bij vv Dierensche Boys.
Datum: Zaterdag 15 juni 2019.
Plaats: Doortocht gemeente Rheden en omgeving.
Website: www.vaelouwe.nl

Wet op de kansspelen
Vergunning: RHD-685442 St. Inloophuis Velp Zuid.
Evenement/Activiteit: Bingoavond.
Datum: 25 mei 2019.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat 201 (de Poort).

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Havelandseweg 8g, 6991 GS Rheden: maatwerkvoorschrift geluid (zaaknr. 685543/ODRA dossiernr. 195290712; verzenddatum besluit: 24 april 2019).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Rheden-Haveland 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor het bedrijventerrein Haveland te Rheden. Aanleiding voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is dat het geldende bestemmingsplan 10 jaar oud is.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt onder andere gebruikgemaakt van de ‘Nota Standaardplanmethodiek bestemmingsplannen dorpen Rheden 2015’ zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld bij de voorbereiding van de actualisatie van de bestemmingsplannen. Deze nota is beschikbaar via het elektronische Gemeenteblad (jaargang 2015, nummer 50519) op de website www.officielebekendmakingen.nl. Hierin is beschreven hoe geldende mogelijkheden worden omgezet in de nieuw op te stellen bestemmingsplannen. De bestaande mogelijkheden zijn startpunt, waarbij een actualisatie plaatsvindt naar huidige regelgeving en beleid. Tevens wordt in het nieuwe plan een planologische regeling getroffen voor de aanwezige woningen op het bedrijventerrein.

Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Het te vervaardigen voorontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting voor inspraak in juni 2019 vrijgegeven. Dan wordt onder andere een inloopavond georganiseerd en kunt u een reactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De Steeg, 8 mei 2019

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen