Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Verschillende locaties in Velp, De Steeg, Dieren en Spankeren: kappen van in totaal 7 bomen (2-5-2019/685956). Het gaat om zieke of dode bomen die gevaar opleveren voor de omgeving op de volgende locaties:
Van Kolplein voor nr. 6, Velp: kappen van 1 wilde paardenkastanje;
Middachterallee, De Steeg: kappen van 4 beuken;
Admiraal Helfrichlaan voor nr. 85, Dieren: kappen van 1 berk;
Kappersweg nabij nr. 7, Spankeren: kappen van 1 Amerikaanse eik.
– Meerkoetstraat 14, 6883 EP Velp: verbouwen van de woning en vestigen van een kapsalon (30-4-2019/685397).
– Overbeeklaan 3, 6881 HE Velp: plaatsen van een veranda en een carport, het verbreden van een bestaande brug en het aanleggen van een inrit (6-5-2019/686115).
– Reinaldstraat 18a, 6883 HN Velp: vervangen van gevelbeplating (25-4-2019/684728).
– Kruisstraat 16, 6953 CB Dieren: plaatsen van zonnepanelen (23-4-2019/684471).
– Lagestraat 44, 6953 BD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (30-4-2019/685422).
– Patrijslaan 34, 6951 JW Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (30-4-2019/685406).
– Spoorstraat 12a, 6953 BX Dieren: vervangen van kozijnen (t.b.v. het verduurzamen van de woning) / (29-4-2019/685205).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– IJsselstraat 31-35, 6882 LB Velp: splitsen van een woning in 2 appartementen (4-4-2019/681749).

U kunt deze aanvraag met de bijbehorende stukken inzien van 16 mei 2019 tot en met 29 mei 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 18

– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting voor de duur van 24 maanden (zaaknr. 668088).
– Diderna 44, 6951 CW Dieren: wijzigen van bestaande handelsreclame en het plaatsen van een extra deur in een gevel (zaaknr. 678984).

Week 19

– Eiberstraat 12, 6883 EJ Velp: renoveren van het dak van de woning en garage (zaaknr. 679662).
– Hoofdstraat 26a, 6881 TH Velp: wijzigen van het gebruik van het pand (toevoegen kantoorfunctie); (zaaknr. 680017).
– Parkstraat 19e, 6881 JB Velp: strijdig gebruik van het pand ten behoeve van het geven van personal training (zaaknr. 678289).
– Zutphensestraatweg 5, 6881 WN Velp: verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor een noodweg/ontsluiting met een termijn van 3 jaar (zaaknr. 680692).
– Brinkweg te Rheden: plaatsen van 2 zwaluwtillen in een boomgaard (zaaknr. 684551).
– Pinkelseweg 2, 6991 GJ Rheden: plaatsen van een tuinhuisje (zaaknr. 675010).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-685788 Voetbal Vereniging Olympia (VVO).
Evenement/Activiteit: Jeugdvoetbalkamp.
Datum: Zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019.
Plaats: Rozendaal, Pinkenberg 6.
Website: www.vvo.nu

Vergunning: RHD-684517 Stichting Ars Herba | Mixed Hockeyclub Dieren.
Evenement/Activiteit: Jeugdhockeykamp.
Datum: Zaterdag 28 en zondag 29 juni 2019.
Plaats: Dieren, Imboslaan 2a.
Website: www.mhcdieren.nl

Vergunning: RHD-683812.
Evenement/Activiteit: Kleedjes- en rommelmarkt.
Datum: Maandag 10 juni 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, schoolplein De Wensvogel, Geitenbergweg.

Vergunning: RHD-685801 Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.
Evenement/Activiteit: Collecte.
Datum: 20 mei 2019 tot en met 25 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.cultuurfonds.nl

Vergunning: RHD-685718 Jansen en de Feijter.
Evenement/Activiteit: Plaatsen van 10 aankondigingsborden.
Datum: 6 juni 2019 tot en met 16 juni 2019.
Plaats: Velp.
Website: www.eenpassievoorboeken.nl

Ontheffing: RHD-685479 Natuurmonumenten Veluwezoom.
Evenement/Activiteit: Landgoedkamp Vobula en stookontheffing.
Datum: 29 mei t/m 10 juni en 27 juli t/m 10 augustus 2019.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.
Website: www.natuurmonumenten.nl

Vergunning: RHD-685480 Stichting ZOOM!
Evenement: Kamermuziekfestival.
Datum: 29 mei t/m 2 juni 2019.
Plaats: Gemeente Rheden, diverse locaties.
Website: www.zoomfestival.nl

Vergunning: RHD-686004 PCBO de Arnhorst.
Evenement/Activiteit: Sponsorloop.
Datum: Vrijdag 7 juni 2019 van 08.30 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Velp, Dillenburglaan, Waldeck Pyrmontlaan, Schonenbergsingel.
Website: www.de-arnhorst.nl

Vergunning: RHD-685467 Buurthuis de Poort.
Evenement/Activiteit: Straatspeeldag.
Datum: Woensdag 12 juni 2019 van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat 201.
Website: www.buurthuisdepoort.nl

Vergunning: RHD-686300 Drum- en Showfanfare Gelreband.
Evenement/Activiteit: Rommelmarkt.
Datum: Zaterdag 25 mei 2019 van 08.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan 69, De Metronoom.
Website: www.gelreband.nl

Vergunning: RHD-686297 Attent Zorg en Behandeling.
Evenement/Activiteit: Attent Parade voor medewerkers Attent.
Datum: Woensdag 19 juni 2019 van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Rheden, restaurant De Houtplaats, Schietbergseweg 28.
Website: www.attentzorgenbehandeling.nl

Vergunning: RHD-684188 Ministerie van Defensie.
Evenement/Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 13 juni 19.00 uur tot 14 juni 02.00 uur 2019.
Plaats: Apeldoorns kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg.
(Eerbeek, Laag Soeren)

Vergunning: RHD-678550.
Evenement/Activiteit: Buurtfeest.
Datum: Zaterdag 15 juni 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, Onder de Beumkes tussen Kosterijland en Kerkeland.

Vergunning: RHD-667700 Fa. Sterrenberg Schiedam.
Evenement/Activiteit: Kermis Rheden.
Datum: 23 t/m 26 mei 2019.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein, Schoolweg en Arnhemsestraatweg
(tussen Groenestraat en Worth Rhedenseweg).

Vergunning: RHD-648528.
Activiteit: Kamerverhuurexploitatie.
Plaats: Velp, Pr. Hendriklaan 24.

Vergunning: RHD-685459.
Activiteit: Kamerverhuurexploitatie.
Plaats: Velp, Stationsplein 14.

Vergunning: RHD-680992.
Activiteit: Kamerverhuurexploitatie.
Plaats: Velp, Pres. Kennedylaan 59 en 61.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Diderna 44, 6951 CW Dieren: veranderen van het bedrijf (het ombouwen van een supermarkt); (zaaknr. 684484/ODRA dossiernr. 195296331).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Ruiming van graven Algemene begraafplaats en Gedenkpark Heiderust te Rheden

De gemeente Rheden is voornemens om op de Algemene begraafplaats en Gedenkpark Heiderust aan de Lentsesteeg 21 te Rheden een aantal algemene graven te ruimen.
Het betreft de graven: H AG RK 0033 tot en met H AG RK 0041.

Het ruimen van de graven H AG RK 0033 tot en met H AG RK 0040 zal plaatsvinden in de maand november 2019. Het graf H AG RK 0041 zal in juni 2020 geruimd worden.

Nabestaanden kunnen, in verband met een eventuele herbegrafenis of crematie van de stoffelijke overschotten, contact opnemen met de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen op telefoonnummer (026) 49 51 973. Op het publicatiebord op de begraafplaats en bij de graven is aangegeven welke graven voor ruiming in aanmerking komen.

Terinzagelegging concept Huisvestingsverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat de concept Huisvestingsverordening, met ingang van 16 mei 2019 ter inzage ligt.

De concept Huisvestingsverordening is tot stand gekomen in overleg met gemeenten in de regio. Woningcorporaties in de regio en woonconsumentenorganisaties zijn in de voorbereiding al geconsulteerd. Nu volgt een inspraakperiode van zes weken.

Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingebracht door alle belanghebbenden. Na de inspraakperiode worden de zienswijzen verwerkt en zal een definitief voorstel aan de raad worden aangeboden.

Terinzagelegging
De concept Huisvestingsverordening ligt van 16 mei 2019 tot en met 1 juli 2019 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg. De concept Huisvestingsverordening is daarnaast digitaal te raadplegen via het elektronisch gemeenteblad op http://www.overheid.nl.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden ook op 28 mei terecht in de Droom in Elst voor een regionale informatieavond.

Zienswijzen
In de periode dat de concept Huisvestingsverordening ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze indienen. Na deze periode wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de concept Huisvestingsverordening te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

Intercamp 2019
Van 7 tot en met 10 juni 2019 wordt op Landgoed Middachten in De Steeg een groot internationaal scoutingcamp georganiseerd. Wij verwachten ca. 4.750 deelnemers, incl. begeleiders.
Om de aankomst en afreis van de deelnemers in goede banen te leiden hebben wij besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:
I Verlaging van de maximumsnelheid op gedeelten van de Middachterallee en Hoofdstraat in
De Steeg en de Zutphensestraatweg in Ellecom.
II Afsluiten van het fietspad langs de Middachterallee aan de boszijde.
III Instellen van twee richtingen fietspad op het fietspad langs de Middachterallee aan de kant van het kasteel.
IV Instellen van eenrichtingverkeer in de Smidsallee en de Oversteeg.
V Instellen van een parkeerverbod in de Oversteeg ten oosten van de Van Aldenburglaan,
de Smidsallee, de Godard van Reedelaan en de Ursula van Raesfeltlaan.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-114. Het zaaknummer is 680653.

Openbare elektrische oplaadpunten/laadpaal
Het aanwijzen van de volgende locaties voor het elektrisch opladen van auto’s.
I Bankertlaan ter hoogte van huisnummer 17. De laadpaal komt naast de rijbaan te staan.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-115. Het zaaknummer is 685692.
II Meidoornlaan 199 in Dieren, op de kop van de haakse parkeervakken. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-116. Het zaaknummer is 686227.
III Het intrekken van ons besluit RHD2019-VKB-112 voor de aanleg van een oplaadpunt in de Bosweg. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-117. Het zaaknummer is 686228.

Elektrische oplaadpunten, voorlopig een parkeerplaats.
Een openbare laadpaal plaatsen wij op verzoek van inwoners die elektrisch (gaan) rijden en geen mogelijkheden hebben om op eigen terrein te parkeren. Wij wijzen een oplaadpunt aan binnen een loopafstand van 250 m van de woning.
Aan een laadpaal kunnen twee auto’s opladen. Wij besluiten om op de genoemde locaties twee parkeerplaatsen aan te wijzen als elektrisch oplaadpunt. Voorlopig richten wij maar een parkeerplaats in als oplaadpunt. Als wij in de toekomst meer aanvragen krijgen voor de locatie, richten wij pas de tweede parkeerplaats in.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat de besluiten op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 13 mei 2019
MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Kasteeltuinen Middachten open
Inwoners gemeente Rheden gratis toegang (uitgezonderd tijdens evenementen en zondagen in juli en augustus)

De mooie en unieke tuinen van Middachten zijn van 15 mei tot en met 30 september a.s. open voor publiek. U kunt van zondag tot en met vrijdag de tuinen bekijken. In de rozentuin staan wel 60 verschillende klim- en struikrozen. Tussen de ‘groene kamers’ staan verschillende bijzondere bomen zoals de Libanon ceder en de Ginkgo; er is een openluchttheater met coulissen van taxushagen en nog veel meer moois. Kortom: de tuinen zijn echt een bezoekje waard!

Data: 15 mei t/m 30 september 2019.
Dagen: zondag t/m vrijdag.
Tijd: 10.30 uur tot 16.30 uur.
Entree: volwassenen € 6,00, kinderen tot 12 jaar gratis.
Inwoners van de gemeente Rheden kunnen de tuinen gratis bezoeken (uitgezonderd tijdens evenementen en zondagen in juli en augustus). Zij moeten dan wel een geldig legitimatiebewijs, waaruit blijkt dat zij inwoner zijn van Rheden, laten zien.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden