Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Waterstraat 11, 6882 GA Velp: herontwikkelen van een kantoorgebouw tot 60 wooneenheden (8-7-2019/694524).
– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting en huisvesting van medisch/verplegend personeel voor de duur van 24 maanden (8-7-2019/694954).
– Dillenburglaan 2a, 6881 NV Velp: intern verbouwen van de woning (1-7-2019/693688).
– Korte Wal 237, 6882 GS Velp: verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning met zaaknummer 652936 t/m 31 december 2019 voor het aanbrengen van een bouwplaatsinrichting met bijbehorende inritten (9-7-2019/694775).
– Grada Vleemingstraat 21, 6991 ZB Rheden: legaliseren van een schutting (8-7-2019/694630).
– Prinsenstraat 2, 6953 BT Dieren: intern verbouwen van een kantoorpand en plaatsen van zonnepanelen (10-7-2019/694813).
– Meidoornlaan 195, 6951 LZ Dieren: brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijf (8-7-2019/694529).
– Noorderstraat 59, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (4-7-2019/694280).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 192), 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een opbergkast (3-7-2019/693968).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Kerkallee 37, 6882 AM Velp: brandveilig in gebruik nemen van de woning t.b.v. bed & breakfast (zaaknr. 674548).
– Admiraal Helfrichlaan 13e, 6952 GA Dieren: wijzigen van een klaslokaal in een basisschool voor een kinderdagverblijf (zaaknr. 689147).

Ter inzage en zienswijzen

De aanvragen, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 27

– Hoofdstraat 120, 6994 AK De Steeg: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 688854).

Week 28

– Sohiastraat 57, 6882 NJ Velp: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 690787).
– Lagestraat 86, 6953 BE Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 689893).
– Henri Viottastraat 32, 6952 BJ Dieren: plaatsen van een erker met een luifel (zaaknr. 690072).

Ter inzage en bezwaar

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-694067 Multizicht.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 16 augustus tot en met 30 augustus 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-692890 Ministerie van Defensie.
Evenement: Militaire oefening.
Datum: 29 augustus 19.00 uur tot 30 augustus 2019 02.00 uur.
Plaats: Laag-Soeren, Apeldoorns Kanaal.

Vergunning: RHD-694686.
Evenement: Buurtbarbecue.
Datum: 17 augustus 2019.
Plaats: Velp, speeltuin Zwanensingel/Rietganssingel.

Vergunning: RHD-684433 Stein Culturele Evenementen.
Evenement: Kasteel & Brocante Fair .
Datum: 4 augustus 2019 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.henksteinvoort.nl

Vergunning: RHD-694908 Stichting Rhevak.
Evenement: Rhevak, kindervakantiedorp.
Datum: 5 tot en met 9 augustus 2019.
Plaats: Rheden, IJsselsingel.
Website: www.rhevak.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Edyweg 21 te Spankeren: veranderen van het bedrijf (aanbouw loods voor opslag materialen en gereedschappen) (zaaknr. 680799/ODRA dossiernr. 195295863).

Inlichtingen

De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
I Nabij Kemphaanplein 13 in Velp. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-111 en het zaaknummer is 690611.
II Nabij Diderna 34 in Dieren. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-112 en het zaaknummer 694520.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 17 juni 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 <kop>

De burgemeester van gemeente Rheden heeft op 5 juli 2019 de ‘Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019’ vastgesteld.
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze de burgemeester gebruik kan maken van zijn bevoegdheid om voor publiek toegankelijke gebouwen, inrichtingen of ruimten te sluiten op grond van artikel 2:40 a van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden.
Met een dergelijke sluiting wil de burgemeester bereiken dat:
– de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid herstelt;
– de (georganiseerde) criminele activiteiten in en vanuit het gebouw worden teruggedrongen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn heling, illegaal gokken, witwassen, aanwezigheid van wapens, arbeidsuitbuiting en discriminatie;
– aanhoudende en ontoelaatbare overlast die niet met andere middelen afdoende kan worden bestreden, wordt beëindigd; en
– de (naams)bekendheid, dat het gebouw zich voor criminele activiteiten leent, wordt doorbroken.
In de beleidsregels staat ook beschreven welke maatregelen de burgemeester kan opleggen.

De beleidsregels zijn te raadplegen op www.overheid.nl.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een bijdrage (€ 5.000,00) wordt geleverd aan SC Rheden ten gunste van de herstelwerkzaamheden als gevolg van de storm van 4 juni 2019.

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties <kop>

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
(Het afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden