Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Emmastraat 33, 6881 SP Velp: starten van een yogastudio met winkel (27-2-2020/726381).
– Rozendaalselaan voor nr. 69 te Velp: noodkap van een dode beuk (27-2-2020/726428).
– Wurfbainlaan 32, 6991 ZJ Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (1-3-2020/727141).
– Oversteeg 2a, 6994 AT De Steeg: verbreden van een bestaande inrit (27-2-2020/726399).
– Hogestraat 4, 6953 AS Dieren: in oude staat herstellen van een raam in de voorgevel (1-3-2020/727128).
– Valeriuslaan 17, 6952 EJ Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (1-3-2020/727131).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Reinaldstraat 20a, 6883 HN Velp: tijdelijk vestigen van een sportschool (25-2-2020/726063).

U kunt deze aanvraag inzien van 12 maart 2020 tot en met 25 maart 2020 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Fraterwaard nabij nr. 2 te Ellecom: aanplanten van landschapelementen (struweelhagen en knotbomen) op landgoed Hof te Dieren (zaaknr. 710027).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Dorpsstraat 51, 6991 HE Rheden: intern plaatsen van toiletten met berging (zaaknr. 715496).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 9

– Emmaweg, Beatrixlaan, Oranjeweg, Sportlaan, Johan van Meeckerenstraat, Ambtsjonkerstraat, Daem van Heerdtplein, Broekveldseweg en Haverweg te Rheden: groot onderhoud aan 107 woningen (zaaknr. 719492).

Week 10

– A.G. Hofkeslaan 26, 6881 WL Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (zaaknr. 724002).
– Rozendaalselaan voor nr. 69 te Velp: noodkap van een dode beuk i.v.m. gevaar voor de omgeving (zaaknr. 726428).
– Buurmeestersstraat 10, 6991 ZN Rheden: plaatsen van een nokverhoging en een dakkapel op het voordakvlak van de woning (zaaknr. 725238).
– Rozenbos 7, 6991 JT Rheden: plaatsen van een hekwerk (zaaknr. 724886).
– Vorsterstraat 28, 6991 CJ Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel (zaaknr. 718247).
– Hoflaan 36, 6953 AM Dieren: isoleren van de spouwmuur van een Rijksmonument (zaaknr. 722376).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 10

– Meidoornlaan 195, 6951 LZ Dieren: brandveilig in gebruik nemen van een school en kinderdagverblijf (zaaknr. 716409).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-722667 TrailXperience Veluwezoom.
Activiteit: Natte Neuzen Trail.
Datum: 10 mei 2020.
Plaats: Laag-Soeren, Priesnitzlaan 17 (Manege de Spreng).
Website: www.trailxperience.nl

Vergunning: RHD-726119 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 21 mei 19.00 uur tot 22 mei 2020 02.00 uur.
18 juni 19.00 uur tot 19 juni 2020 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns Kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek,
Laag-Soeren)

Vergunning: RHD-720113 Stichting Recreatie Toerisme Veluwezoom.
Activiteit: Bevrijdingstocht Keep them Rolling.
Datum: 18 april 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.strveluwezoom.nl

Vergunning: RHD-727646 Stichting Dorpskerk Spankeren.
Activiteit: Vertelshow ‘De Weert’.
Datum: 12 maart 2020 van 20.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: Spankeren, Petruskerk.
Website: www.dorpskerkspankeren.nl

Vergunning: RHD-668671.
Activiteit: Kamerverhuur.
Plaats: Velp, Emmastraat.

Vergunning: RHD-725155 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 14 tot en met 21 september 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.eshmedia.nl

Vergunning: RHD-721835 Circus Bolalou.
Activiteit: Circusvoorstellingen.
Datum: 13-14-15 maart 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Ericaplein.
Website: www.circus-bolalou.nl

Vergunning: RHD-727848 Just More.
Activiteit: Modeshow met catwalk.
Datum: 29 maart 2020 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Callunaplein 54.
Website: www.justmore.nl

Vergunning: RHD-721998 Stichting Posbank 6×6.
Activiteit: Posbank Challenge t.g.v. 10-jarig jubileum.
Datum: 4 april 2020 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden.
Website: www.posbank-challenge.nl

Vergunning: RHD-728037 Matser’s café Velp-zuid.
Activiteit: livemuziek op terras.
Datum: 22 maart van 12.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Velp, Alexanderstraat.

Vergunning: RHD-726585 Omroep Gelderland.
Activiteit: TV uitzending 75 jaar Vrijheid.
Datum: 14 april van 08.00 uur – 08.20 uur.
van 18.20 uur – 19.00 uur.
Plaats: Velp, Vijverlaan, villavijver.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Edyweg 17, 6956 BA Spankeren: veranderen van de inrichting d.m.v. het aanleggen van een wasplaats (zaaknr. 723409/ODRA dossiernr. 1952119738).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden