Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Larensteinselaan 45, 6882 CV Velp: wijzigen van de gevel en het plaatsen van reclame (25-8-2020/754401).
– Larensteinselaan 47a, 6882 CV Velp: strijdig gebruik van het pand t.b.v. huisvesting kenniswerkers (20-8-2020/754130).
– Nieuw-Schoonoord 1, 6881 TV Velp: vervangen van een reclamebord voor een grotere (7-8-2020/752472).
– Groenestraat 70, 6991 GH Rheden: wijzigen van reclame bij een supermarkt (14-8-2020/753071).
– Koningin Julianalaan 27, 6951 AL Dieren: wijzigen van het kozijn in de voorgevel van de woning (2-8-2020/751715).
– Richard Holstraat 5, 6952 BG Dieren: aanleggen van een inrit (21-8-2020/754138).
– Harderwijkerweg 79, 6957 AX Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van een schuur (19-8-2020/753741).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Parkstraat 19f, 6881 JB Velp: gebruiken van het pand voor leerlingbegeleiding en coaching (6-7-2020/748161).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 september 2020 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 34

– Den Heuvel 7, 6881 VA Velp: starten van een fitnesscentrum en het bestikkeren van de ramen (zaaknr. 713833).

Week 35

– Lepelaarstraat 20, 6883 EM Velp: plaatsen van een schutting (zaaknr. 749321).
– Middelhagenhof 1, 6883 JK Velp: noodkap van een Amerikaanse eik, met oplegging van een herplantplicht. Uit veiligheidsoverwegingen is de boom reeds gekapt en ook een esdoorn waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (vergunningvrij) / (zaaknr. 753077).
– Europalaan 77, 6991 DB Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 745866).
– Buitensingel nabij nr. 48 te Dieren: kappen van een paardenkastanje, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 751396).
– Kerkstraat 22c, 6953 BM Dieren: vervangen van kozijnen (zaaknr. 737640).
– Zutphensestraatweg 76-76a, 6953 CN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 747004).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (activiteit milieu)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaaknr.: 749326
ODRA Zaakid: 1952132478
Omschrijving: milieuneutrale wijziging deel loods betoncentrale
Adres: Havikerwaard 8a te De Steeg
Activiteit: Omgevingsvergunning onderdeel milieu artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo
Besluit: Verlenen omgevingsvergunning
Datum ondertekening: 20 augustus 2020
Datum verzending: 20 augustus 2020

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-752968 Ver. Ned. Connemara Pony Stamboek.
Activiteit: Pony keuring.
Datum: 19 september 2020 van 10.00 uur – 14.00 uur.
Plaats: Laag-Soeren, Priesnitzlaan manege De Spreng en camping Boszicht.

Vergunning: RHD-684984 Prinses Beatrix Spierfonds.
Activiteit: Collecte.
Datum: 6 tot en met 12 september 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.spierfonds.nl

Vergunning: RHD-711854 Nierstichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 13 tot en met 19 september 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.nierstichting.nl

Vergunning: RHD-754316.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 12 september 2020 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Bosweg tussen Ulenkamp en de Burg. Brandtlaan.

Vergunning: RHD-754259 Hoffman Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 2 september 2020 t/m 15 september 2020.
Plaats: Dieren.

Ontheffing: RHD-736987 Van Leeuwen Sloopwerken.
Activiteit: Ontheffing Geluidhinder, sloopwerkzaamheden Coöp.
Datum: 17 t/m 31 oktober 2020.
Plaats: Rheden, Groenestraat 70.

Vergunning: RHD-751897 Velomanagement.
Activiteit: Posbank TT.
Datum: 5 september 2020 van 07.00 uur – 11.00 uur.
Plaats: Rheden, Posbank.

Vergunning: RHD-751194 Landgoed Rhederoord.
Activiteit: Plaatsen van 1 billboard.
Datum: 1 september 2020 t/m 3 november 2020.
Plaats: Rheden, rotonde Schietbergseweg.
Website: www.rhederoord.nl

Vergunning: RHD-735636 KWF.
Activiteit: Collecte.
Datum: 30 augustus t/m 5 september 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.kwf.nl

Melding: RHD-751239 MIR Sportmarketing.
Activiteit: Doorkomst wielerclinic.
Datum: 15, 26 en 29 september 2020 tussen 14.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Rheden, Snippendaalseweg en Nationaal Park Veluwezoom.
Website: www.mirsportmarketing.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Cederlaan 25, 6951 MN Dieren: het melden van een bestaande supermarkt (zaaknr. 751140/ODRA dossiernr. 1952133271).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden