Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Valkenlaan 14, 6951 JV Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (4-9-2020/755897).
– Zutphensestraatweg 30 en 32, 6953 CL Dieren: verbouwen van een schuur: vervangen dak, plaatsen zonnepanelen en plaatsen carport (7-9-2020/756086).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Larensteinselaan 47a, 6882 CV Velp: strijdig gebruik van het pand t.b.v. huisvesting kenniswerkers (zaaknr. 754130).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 september 2020 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 36

– Biesdelselaan 20, 6881 CH Velp: verbouwen en uitbreiden van de woning (zaaknr. 746802).
– Jeruzalem 17, 6881 JK Velp: bouwen van een aanbouw tussen achtergevel woning en schuur (zaaknr. 750949).
– Ds. G. Bosplantsoen 13, 6955 BS Ellecom: legaliseren van een schuurtje in de achtertuin, verplaatsen van de inrit en plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 749088).
– Spoorstraat 12, 6953 BX Dieren: vervangen van stalen kozijnen voor kunststof kozijnen met dubbel glas (zaaknr. 743196).
– Zutphensestraatweg 15, 6953 CG Dieren: aanleggen van een inrit (zaaknr. 750635).

Week 37

– Beethovenlaan 18, 6881 PG Velp: verbouwen van de woning (zaaknr. 750911).
– Beethovenlaan 28, 6881 PH Velp: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. 749077).
– Reinaldstraat 9, 6883 HJ Velp: realiseren van een dakopbouw op de 1e verdieping (zaaknr. 749935).
– Rembrandtlaan 32, 6881 CS Velp: uitbreiden van de woning (zaaknr. 748837).
– Carolinahoeve 1, 6994 JB De Steeg: wijzigen gebruik dienstwoning naar appartement (zaaknr. 752474).
– Koningin Julianalaan 20, 6951 AM Dieren: intern wijzigen van de woning en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 755097).
– Zutphensestraatweg 46b, 6953 CM Dieren: wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning (met zaaknr. 617489) voor het veranderen en vergroten van een woning met bijgebouw (zaaknr. 753193).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD- 733653 Dierenbescherming.
Activiteit: Collecte.
Datum: 27 september tot en met 3 oktober 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.dierenbescherming.nl

Vergunning: RHD-754719.
Activiteit: Innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen.
Datum: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
Plaats: Dieren, Spankerenseweg (parkeerterrein Praxis).

Vergunning: RHD-752621 BIZ centrum Velp.
Activiteit: Braderie Volop Velp.
Datum: 20 september 2020 van 12.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-730625.
Activiteit: Innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen.
Datum: 1 november tot en met 31 december 2020.
Plaats: Dieren, Roodborstlaan.

Vergunning: RHD-751111 March en Showband Rheden.
Activiteit: Venten en standplaats verkoop oliebollen.
Datum: 30 en 31 december 2020.
Plaats: Rheden, Groenestraat/Veerweg en Oranjeweg.
Website: www.march-showbandrheden.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Carolinahoeve 1, 6994 JB De Steeg: het veranderen van de inrichting (zaaknr. 747682/ODRA dossiernr. 1952131660).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2020 de ‘beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ vastgesteld.
Tegelijkertijd zijn de beleidsregels uit 2013 ingetrokken.

De beleidsregels zijn aangepast om meer ruimte te bieden voor een belangenafweging. Er spelen veel externe omstandigheden, zoals bezwaar- en beroepsprocedures, de PAS of andere regelgeving waardoor het niet mogelijk is binnen een jaar tot een paar jaar te beginnen met de bouwmogelijkheden op basis van een verleende omgevingsvergunning bouw. Jurisprudentie geeft aan dat hiermee wel rekening mag worden gehouden. Daarom is dit nu vertaald in de gemeentelijke beleidsregels.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een bevoegdheid tot het intrekken van een omgevingsvergunning op basis van de in de Wabo genoemde gronden. In de beleidsnota staan regels en termijnen waarbinnen een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken.

De beleidsregels zijn vastgesteld op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.33 lid 2 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De bekendmaking is overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht.

De beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

Tegen deze beleidsregels kan geen bezwaar worden gemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden