Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Landgoed Biljoen te Velp: kappen van 19 bomen (11-9-2020/756795).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: kappen van 2 dode bomen (11-9-2020/756796).
– Binnenweg 51, 6955 AW Ellecom: plaatsen van 2 kozijnen in de zijgevel (16-9-2020/757206).
– Eikenstraat 3a, 6955 JB Ellecom: aanleggen van glasvezel van telefoonmast naar bestaande netwerk (8-9-2020/756212).
– De Marke (kavel N) te Dieren: bouwen van een bedrijfshal met kantoren (15-9-2020/757197).
– De Marke (kavel N) te Dieren: aanleggen van 2 inritten (15-9-2020/757204).
– De Marke 9, 6951 KM Dieren: plaatsen van een tijdelijk hekwerk (11-9-2020/756797).
– Kruisstraat 18, 6953 CB Dieren: maken van een doorbraak in een dragende muur (10-9-2020/756439).
– Noorderstraat 48, 6953 CE Dieren: vervangen van een stalen garage overheaddeur door een dubbele houten deur (4-9-2020/755748).
– Zutphensestraatweg 85, 6953 CJ Dieren: plaatsen van zonnepanelen en het legaliseren van een veranda (5-9-2020/755909).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 25

– Spoorstraat 3a, 6953 BW Dieren: verbouwen van een winkelpand tot woning (zaaknr. 730662).

Week 37

– Zutphensestraatweg 39, 6953 CH Dieren: vervangen van de vloer (verduurzamen) van een gemeentelijk monument (zaaknr. 746212).

Week 38

– Schaapsdrift Overbeek 13, 6881 JN Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 752053).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: kappen van 2 dode bomen (zaaknr. 756796).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 37

– Beekhuizenseweg 70, 72, 72a t/m 72h, 6881 AM Velp: brandveilig in gebruik nemen van Hotel Beekhuizen (B&B hotel en hotel-lodges) / (zaaknr. 722798).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 september 2020 zes weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-720976 Strukton Rail Nederland.
Activiteit: Ontheffing Geluidhinder, voorbereidingen vernieuwen spoortalud.
Datum: 3 oktober 2020 23.00 uur – 4 oktober 2020 07.00 uur;
5 oktober 2020 23.00 uur – 6 oktober 2020 07.00 uur;
10 oktober 2020 23.00 uur – 11 oktober 2020 07.00 uur;
11 oktober 2020 23.00 uur – 12 oktober 2020 07.00 uur.
Plaats: Spankeren, Kerkweg.
Website: www.struktonrail.com

Vergunning: RHD-750643 Nederlandse Brandwonden Stichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 4 oktober tot en met 10 oktober 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.brandwondenstichting.nl

Vergunning: RHD-756267 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: Van 01 oktober 19.00 uur tot 2 oktober 2020 02.00 uur.
Van 15 oktober 19.00 uur tot 16 oktober 2020 02.00 uur.
Plaats: Kanaal langs Kanaal Zuid Loenen en Apeldoornseweg Eerbeek, Laag-Soeren.

Vergunning: RHD-757057 Koepel de Kaap.
Activiteit: Standplaatsvergunning verkoop ijs.
Datum: 15 september 2020 t/m 31 december 2020.
Plaats: Rheden, P-Posbank.
Velp, P-Herikhuizerveld t.h.v. B. Bloemersweg/Beekhuizenseweg.

Vergunning: RHD-757006 Buurtvereniging Burg. Brandtplein.
Activiteit: Burenmiddag.
Datum: 27 september 2020 van 12.30 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Burg. Brandtplein.

Vergunning: RHD-756696 Functional Fitness.
Activiteit: Plaatsen van aankondigingsborden.
Datum: 21 september 2020 tot en met 4 oktober 2020;
23 november 2020 tot en met 6 december 2020;
25 januari 2021 tot en met 7 februari 2021;
5 april 2021 tot en met 18 april 2021.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-752090.
Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 4 oktober 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, in Sporthal De Dumpel.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren-Midden herziening locatie stationsgebied’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren-Midden herziening locatie stationsgebied’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
De locatie is globaal gelegen tussen de spoorlijn Arnhem-Zutphen, de Harderwijkerweg, de Prins Bernhardlaan, de Koningin Sophiastraat en de Wilhelminaweg. Het plangebied is hetzelfde als het plangebied van het geldende bestemmingsplan ‘Dieren-Midden locatie Stationsgebied’.

Inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplankader te herzien voor onder andere: de P+R (parkeergarage) aan de noordzijde van het station, zodat het bestemmingsplan beter aansluit bij de gerealiseerde situatie, verandering in een woonbestemming van enkele door de gemeente verkochte/te verkopen percelen en aanpassingen van de bestemming Groen/Verkeer vanwege de gerealiseerde situatie.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 24 september tot en met woensdag 4 november 2020 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDM2-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 706746 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer M. Peters, via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911, of via [email protected]

De Steeg, 23 september 2020

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

I De aanleg van een elektrisch oplaadpunt in De Straatweiden in Velp, ter hoogte van huisnummer 14 Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-154 en het zaaknummer is 757291.
II De aanleg van een elektrisch oplaadpunt in de Mezenlaan in Dieren, ter hoogte van
huisnummer 67. Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-155 en het zaaknummer is 757292
III De aanleg van een elektrisch oplaadpunt in De Vlashegge in Dieren, ter hoogte van
huisnummer 13 Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-156 en het zaaknummer is 757293.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 21 september 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden