Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Rietganssingel 81, 6883 DR Velp: wijzigen van de kozijnen in de voorgevel van de woning (3-2-2021/775862).
– Nordlaan 24 en 26, 6881 RN Velp: wijzigen van de compartimentering bij 2 woningen (10-2-2021/776719).
– Hoofdstraat 73, 6881 TD Velp: brandveilig in gebruik nemen van het pand (9-2-2021/776473).
– Europalaan 49, 6991 DB Rheden: plaatsen van een airco-unit op de carport (3-2-2021/775849).
– IJsselsingel 99, 6991 ZR Rheden: plaatsen van een woonwagen (8-2-2021/776513).
– IJsselsingel 101, 6991 ZR Rheden: verplaatsen van een woonwagen (8-2-2021/776838).
– Sweelincklaan 8, 6952 ED Dieren: verplaatsen van een inrit (4-2-2021/776254).
– Esdoornhof 34, 6951 LM Dieren: verplaatsen van een tuinhuisje en poort (9-2-2021/776615).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Biesdelselaan 22d, 6881 CH Velp: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. 759492).
– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: het verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknr. 668088) voor het tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting met 2 jaar (zaaknr. 769910).
– Hoofdstraat 73 en 75, 6881 TD Velp: herbestemmen van een pand tot restaurant, bierbrouwerij, B&B en woonfunctie (zaaknr. 766104).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Esdoornhof 34, 6951 LM Dieren: verplaatsen van een tuinhuisje en poort (zaaknr. 776615).
– Bankertlaan 12, 6881 EE Velp: vergroten van de woning (zaaknr. 774339).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 februari 2021 2 weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 5

– De Marke 9, 6951 KM Dieren: plaatsen van een tijdelijke kantoorunit (zaaknr. 772366).
– Lagestraat 7, 6953 BA Dieren: gedeeltelijk slopen van een draagmuur uit een gemeentelijk monument (zaaknr. 771942).

Week 6

– Arnhemsestraatweg 31b, 6881 ND Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 773405).
– Ter hoogte van de Daalhuizerweg hoek Arnhemsestraatweg te Velp: herinrichten van park Daalhuizen (zaaknr. 769666).
– Gruttostraat 42, 6883 CR Velp: maken van een doorbraak in een draagmuur van de woning (zaaknr. 772976).
– Landgoed Middachten 5, 6994 JC De Steeg: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 774165).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-774187 SP afdeling Rheden.
Activiteit: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Datum: Van 3 maart tot en met 20 maart 2021
Plaats: Hele gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-771902 VVD.
Activiteit: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Datum: Van 19 februari tot en met 20 maart 2021.
Plaats: Hele gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-774303 D66 Rheden/Rozendaal.
Onderwerp: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Datum: Van 25 februari tot en met 17 maart 2021.
Plaats: Hele gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-768784 CDA Velp/Rozendaal.
Onderwerp: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Datum: Van 5 maart tot en met 19 maart 2021.
Plaats: Hele gemeente Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren: het veranderen van een bedrijf; uitbreiding met Experience Center en testbaan (zaaknr. 761532/ODRA dossiernr. 1952139453).
– Edyweg 66, 6956 BB Spankeren: het veranderen van een bedrijf; veranderen van activiteiten (zaaknr. 773767/ODRA dossiernr. ODRA21MA0331).

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen:

– IJsselstraat 14, 6882 LG Velp: het inzetten van een mobiele puinbreker van 1 februari t/m 5 februari 2021 (zaaknr. 771342/ODRA dossiernr. ODRA21AV0139).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmaking aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom/Posbank Rheden

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden heeft op 5 februari 2021 het aanwijzingsbesluit ‘Parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom/Posbank Rheden’, op grond van artikel 5:10 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, vastgesteld.

Dit besluit is genomen zodat opgetreden kan worden tegen het parkeren in de berm van het Nationaal park Veluwezoom/Posbank Rheden in verband met de verkeersveiligheid en bescherming van het natuurgebied.

Dit aanwijzingsbesluit is op 17 februari 2021 bekendgemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad en treedt op 18 februari 2021 in werking.
Het aanwijzingsbesluit is te raadplegen via http://www.overheid.nl en kan ook worden ingezien bij de Servicebalie in de hal van het gemeentehuis te De Steeg.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden