Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Bachlaan 9, 6881 PC Velp: vergroten van een woning (5-5-2021/787928).
– Larensteinselaan 29, 6882 CV Velp: vervangen van een raam door een dubbele deur (24-4-2021/786872).
– Van Delenstraat 14, 6991 ZL Rheden: plaatsen van een nokverhoging op de achtergevel van de woning (21-4-2021/786421).
– Domeinlaan 46, 6952 HC Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (29-4-2021/787236).
– Industrielaan 8, 6951 KG Dieren: kappen van een boom (10-5-2021/788305).
– Koningin Mariastraat 20, 6951 AN Dieren: plaatsen van een schutting (4-5-2021/787857).
– Lagestraat 25, 6953 BB Dieren: renoveren van het dak van de woning (28-4-2021/787083).
– Spankerenseweg 53, 6951 CE Dieren: bouwen van een overkapping, gevelwijziging en plaatsen van een hekwerk en erfafscheiding (4-5-2021/787861).
– Zutphensestraatweg 27, 6953 CH Dieren: plaatsen van een schutting (4-5-2021/787849).
– De Jutberg 49, 6957 DP Laag-Soeren: vergroten en renoveren van een zomerhuisje (3-5-2021/787627).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 116), 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een tuinschuurtje (6-5-2021/787991).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 18

– Reinaldstraat 20a, 6883 HN Velp: langer tijdelijk huisvesten van een sportschool t/m 31-12-2022 (zaaknr. 781511).
– Doesburgsedijk 7, 6953 AK Dieren: wijzigen van de brandcompartimentering van een schoolgebouw (zaaknr. 782822).

Week 19

– Egmondstraat 7a, 6881 MK Velp: verbouwen en verduurzamen van de woning (gemeentelijk monument) / (zaaknr. 783678).
– Tromplaan 2, 6881 GK Velp: vervangen van het rieten dak en wijzigen van de dakconstructie (zaaknr. 783488).
– Willemstraat 15, 6882 KA Velp: realiseren van een trimsalon aan huis (zaaknr. 781874).
– Willemstraat 45, 6882 KB Velp: maken van een doorbraak in een draagmuur en het vervangen van kozijnen (zaaknr. 783403).
– Massenweg 28, 6991 CR Rheden: verbreden van een veranda (zaaknr. 787234).
– Meester B. van Leeuwenplein 5b, 6991 EW Rheden: bouwen van een berging (zaaknr. 787474).
– Zutphensestraatweg 64, 6955 AK Ellecom: bouwen van een garage/berging (zaaknr. 785106).
– Lagestraat 84, 6953 BE Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van de woning (zaaknr. 787457).
– Lagestraat 98, 6953 BE Dieren: verbouwen van een monumentale woning (zaaknr. 781207).
– Spankerenseweg 24, 6951 CG Dieren: aanleggen van een inrit (zaaknr. 785479).
– Zutphensestraatweg 17, 6953 CG Dieren: gedeeltelijk slopen van een uitbouw (zaaknr. 784557).
– Eerbeekseweg 8, 6957 AN Laag-Soeren: aanbrengen van een luifel boven de voordeur (zaaknr. 787477).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-788058 NTP Zevenaar.
Activiteit: Geluidhinder en werken buiten reguliere werktijden t.b.v. wegwerkzaamheden.
Datum: week 20, 21, 22 en 27.
Plaats: Laag-Soeren, Prof. Winternitzlaan.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Bekendmaking onttrekken aan openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet Project Zuidflank, weggedeelte parkeerterrein IJsselsingel te Rheden 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij op 22 april 2021 besloten hebben om een weggedeelte van het parkeerterrein aan de IJsselsingel te Rheden, aan het openbaar verkeer te onttrekken.
Het besluit en de situatietekening waarop het te onttrekken weggedeelte staat aangegeven, kunt u met ingang van 20 mei 2021 gedurende een termijn van 6 weken inzien tijdens de gebruikelijke openingstijden bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.
De openingstijden staan vermeld op www.rheden.nl. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het voorgenomen besluit.
Daarnaast is het besluit digitaal te raadplegen via www.overheid.nl.

Informatie
Voor informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mr. M. Fleuren van de gemeente Rheden, bereikbaar via telefoonnummer 06-25 76 76 97.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking beroep aantekenen bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM.

Het beroepschrift (in tweevoud) moet de gronden van het beroep bevatten en zijn ondertekend. Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht. Bij dit verzoek voegt u een afschrift van het ingediende beroepschrift. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden. Voor het instellen van beroep of het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

De Steeg, 19 mei 2021

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden