Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Diverse locaties in Velp, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren: kappen van in totaal 26 bomen (toelichting: het betreft zieke of dode bomen die gevaar opleveren voor de omgeving waarin ze staan) (17-8-2021/800303).
– Achtsprong 4, 6881 HA Velp: veranderen en vergroten van de woning (16-8-2021/800224).
– Hoofdstraat 192, 6881 TM Velp: wijzigen van de gevel van een winkelpand en het vervangen van lichtreclame (11-8-2021/799861).
– Julianastraat 4, 6881 VN Velp: vervangen van de dakbedekking van de woning, aanbrengen isolatie en plaatsen van zonnepanelen (17-8-2021/800302).
– Snippendaalseweg 3, 6991 JK Rheden: verbouwen en uitbreiden van de woning (7-7-2021/795863).
– Hoofdstraat 29, 6994 AC De Steeg: herstellen van de serre en balkon bij een gemeentelijk monument (6-8-2021/799360).
– Kastanjelaan 5, 6955 AM Ellecom: plaatsen van een dakkapel (22-6-2021/793977).
– Nabij Hofstetterlaan 100 te Ellecom: aanleggen van een aardenwal (19-8-2021/800591).
– Bernard Zweerslaan 22, 6952 BN Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (23-8-2021/800839).
– Stationsplein 5, 6953 AA Dieren: plaatsen van een afscheiding/ombouw voor de vuilcontainers bij station Dieren (11-8-2021/799828).
– Wilhelminaweg 82, 6951 BR Dieren: aanpassen van de voor- en zijgevels van een winkelpand (20-8-2021/800738).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Kastanjelaan 5, 6955 AM Ellecom: plaatsen van een dakkapel (zaaknr. 793977).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Molenweg 14, 6953 CT Dieren: transformeren van een voormalige school tot een woongebouw met 5 wooneenheden (zaaknr. 797022).
– Dorpsweg 78, 6956 AR Spankeren: bouwen van een schuur (zaaknr. 791330).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 september 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 34

– Bosweg 27, 6881 KJ Velp: veranderen en vergroten van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 796027).
– Enkweg 35, 6881 LX Velp: vervangen van een bestaande schutting/poort (zaaknr. 795353).
– Hogeweg 31, 6881 EA Velp: intern constructief wijzigen van de woning (zaaknr. 797123).
– Parkstraat 30a, 6881 JG Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 788731).
– Spoorstraat 19 t/m 25a, 6953 BW Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een appartementengebouw (zaaknr. 789695).
– Tellegenlaan 2, 6951 DD Dieren: verbouwen van een voormalig schoolgebouw en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 790850).
– Badhuislaan 73, 6957 DS Laag-Soeren: plaatsen van dubbele beglazing in bestaande kozijnen (zaaknr. 786888).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-8005545 Stichting Zoom.
Activiteit: Kamermuziekfestival.
Datum: 1 t/m 5 september 2021.
Plaats: Diverse locaties gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-800546 Stichting Zoom.
Activiteit: Openluchtconcert.
Datum: 4 september van 20.30 uur – 22.30 uur.
Plaats: Velp, Burg. Brandtplein.

Vergunning: RHD-800546 Stichting Zoom.
Activiteit: Slotconcert.
Datum: 5 september van 17.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Ellecom, voormalige turnhal.

Vergunning: RHD-779800 Gemeente Rheden.
Activiteit: Week van het Lezen en Schrijven.
Datum: 9 september van 09.00 uur – 12.00 uur.
Plaats: Velp, Den Heuvel.

Vergunning: RHD-799354.
Activiteit: Straatfeest.
Datum: 18 september 2021 van 16.30 uur tot 23.30 uur.
Plaats: Velp, Alteveerselaan tussen de drempels.

Vergunning: RHD-800559 Stichting Nieuwe Ruimte.
Activiteit: Kunstenaar van de Maand.
Datum: Iedere 1e zondag van de maand vanaf 5 september 2021 tot en met 7 augustus 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Velp, Oranjestraat 36a, Guus Dijkhuizenplantsoen.

Vergunning: RHD-801173.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 4 september 2021 van 15.30 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, plein voor Pijnboomhof 11 t/m 17.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenpaarkeerplaats op kenteken in de Annastraat in Velp, op de parkeervakken nabij huisnummer 89.
Wij plaatsen hiervoor het verkeersbord E6 van bijlage I, RVV 1990 met kentekenbordje.
Het kenmerk van dit besluit is RDH2021-GPP-154. Het zaaknummer is 800069.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website
https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij het Servicecentrum te Velp.

De Steeg, 30 augustus 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.

Het adres is:
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden