Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Rozendaalselaan 33, 6881 KZ Velp: plaatsen van 2 airco units aan de achterzijde van de woning (7-12-2021/814257).
– Van der Duyn van Maasdamstraat 64, Fazantlaan 161 en Berkenhof 28 te Dieren: plaatsen van Dierense buurtkastjes (13-12-2021/815053).
– Zutphensestraatweg 28, 6953 CL Dieren: wijzigen van een rijksmonument en het plaatsen van een hekwerk (10-12-2021/814847).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Wilhelminastraat 31, 6881 LH Velp: wijzigen van een woning met winkel in 2 woningen (zaaknr. 812540).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 december 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 50

– Markweg 3, 6883 JL Velp: wijzigen van de voor- en zijgevel en maken van een nieuwe ingang bij een bedrijfspand (zaaknr. 812054).
– Van der Duyn van Maasdamstraat 64, Fazantlaan 161 en Berkenhof 28 te Dieren: plaatsen van Dierense buurtkastjes (zaaknr. 815053).

Week 51

– Florijnweg 8, 6883 JP Velp: vergroten van een bedrijfspand (zaaknr. 804870).
– Talingsingel 25, 6883 CT Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 812384).
– Vijverlaan 17, 6881 HK Velp: verbouwen van de berging bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 810842).
– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: wijzigen van een bestaande in-/uitrit van het parkeerterrein van een supermarkt (zaaknr. 810640).
– Prof. Winternitzlaan 3, 6957 DM Laag-Soeren: kappen van een boom, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 807154).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Hoofdstraat 230 te Velp: het oprichten van een (reeds bestaande) versmarkt (zaaknr. 815700/kenmerk ODRA21MA4391).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Vastgesteld bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Parkstraat 3-5

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp-Midden, locatie Parkstraat 3-5′ op 14 december 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Initiatiefnemer is voornemens het bestaande kerkgebouw, zalencentrum en dienstwoning aan de Parkstraat 3 te Velp te slopen om daarvoor in de plaats een appartementencomplex bestaande uit 8 appartementen te realiseren. Tevens wordt het terrein heringericht ten behoeve van een tuin, tuinkamer en overdekte parkeervoorziening. De bedrijfsbestemming aan de Parkstraat 5 wordt gewijzigd in een woonbestemming.

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Parkstraat 3 en 5 in het middengebied van Velp. Het plangebied valt onder de kadastrale gemeente Velp Gelderland, sectie F, percelen 1917 en 1918. Het perceel (nr. 1917) Parkstraat 5 heeft een oppervlakte van 734 m². Het perceel (nr. 1918) Parkstraat 3 met de voormalige kerk, met zalencentrum en dienstwoning heeft een oppervlakte van 2.280 m².

Ter inzage
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 30 december 2021 tot en met 10 februari 2022 ter inzage op de tijdelijke locatie aan Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Adres of Plannaam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN22-VA01. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/.

Gecoördineerde besluitvorming
Vanwege gecoördineerde besluitvorming (artikel 3.30 en verder Wro) ligt gedurende de genoemde termijn tevens de door het college verleende omgevingsvergunning ter inzage. Deze is gedurende de genoemde periode te bekijken op de tijdelijke locatie aan Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp.

Beroep
Met ingang van 31 december 2021 tot en met 10 februari 2022 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet op.
Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Tegen de omgevingsvergunning kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn eveneens beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Steeg, 29 december 2021

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op onderstaande locaties:
I De Zaalboslaan in Velp, ter hoogte van huisnummer 27. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2021-GPP-161 en het zaaknummer is 815165.
II De Willem de Feschlaan in Dieren, ter hoogte van huisnummer 28. Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-GPP-162 en het zaaknummer is 815246.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het servicecentrum in Dieren.

De Steeg, 20 december 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen