Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 37, 6881 ND Velp: verduurzamen van een rijksmonument (18-5-2022/831148).
– Gasthuislaan 57, 6883 JA Velp: realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning inclusief kelder (7-5-2022/829773).
– Pastoor Koenestraat 15, 6881 SW Velp: uitbreiden van de woning aan de achtergevel in twee lagen plus kap (9-5-2022/829850).
– Eduard van Beinumlaan 15, 6952 CG Dieren: verhogen van de berging i.v.m. maken verblijfsruimte (19-5-2022/831226).
– Kerkstraat 22, 6953 BM Dieren: vervangen van kozijnen in de noordgevel van de woning (19-5-2022/831288).
– Zutphensestraatweg 51, 6953 CJ Dieren: vervangen van een bestaande dakkapel (21-5-2022/831472).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zuider Parallelweg 45, 6882 AG Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 826699).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 21

– Rietganssingel 47, 6883 DP Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr. 829255).
– Emmastraat 12, 6951 AV Dieren: aanleggen van een inrit (zaaknr. 829307).

Week 22

– Larensteinselaan 26b en 26d, 6882 CT Velp: verlengen tijdelijke omgevingsvergunning van 2 augustus 2018 voor het tijdelijk plaatsen van extra fietsenstallingruimte, extra parkeerplaatsen en opslagruimte (zeecontainers) / (zaaknr. 821531).
– Overbeeksingel 7, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen op plat garagedak en op aanliggend schuurtje met hellend dak (zaaknr. 827140).
– Parkstraat 24, 6881 JE Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 824731).
– De Del 11, 6991 CV Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op achterdakvlak en dakkapel op voordakvlak (zaaknr. 827557).
– Spoorstraat 15-17, 6953 BW Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 828234).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-821864 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden inzake Trotsmarkt Rosendael.
Datum: 13 juni tot en met 20 juni 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-832291 PKN Dieren.
Activiteit: Bazaar in en rond de ontmoetingskerk.
Datum: 7-8 oktober 2022.
Plaats: Dieren, Admiraal Helfrichlaan 54, 6952 GJ.
Website: www.pkndieren.nl

Vergunning: RHD-832536 OBS De Kameleon.
Activiteit: Sponsorloop.
Datum: 10 juni 2022 van 12.00 uur tot 13.45 uur.
Plaats: Velp, Bronckhorstenstraat.

Vergunning: RHD-831575.
Activiteit: Buurtbijeenkomst.
Datum: 18 juni 2022 van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Plaats: Dieren, Prinses Irenelaan.

Vergunning: RHD-831090 De Elzenhof.
Activiteit: Open dag en productenplein.
Datum: 18 juni 2022 van 10.30 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, Zutphensestraatweg 5.

Vergunning: RHD-830066 Sport in Rheden.
Activiteit: Triathlon voor scholieren en medewerkers gemeente Rheden.
Datum: 20, 22, 23 en 24 juni 2022.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 7.
Website: www.sportinrheden.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Subsidieregeling kosten in de periode van 13 juni 2022 t/m 30 september 2023 Frisse start na Corona – COVID19’

Het college van burgemeester en wethouders heeft met ingang van 13 juni 2022 de Subsidieregeling kosten in de periode van 13 juni 2022 t/m 30 september 2023 Frisse start na Corona – COVID19’opengesteld. Het subsidieplafond staat op € 35.000,00. Subsidie wordt verleend aan de zogenaamde BIZ (Bedrijven investeringszone) verenigingen/stichtingen uit de gemeente Rheden.
Eenmalig kan per BIZ vereniging/stichting een aanvraag ingediend worden voor maximaal € 11.660,66. Alle BIZ verenigingen/stichtingen zullen door middel van een e-mail actief worden geïnformeerd over de subsidieregeling. Tevens zal actief het aanvraagformulier worden verstrekt.
Wilt u een verzoek indienen voor een subsidie dan kan dat door het formulier volledig in te vullen en (eventuele bijlagen) te sturen naar de gemeente Rheden via [email protected] Ook voor meer informatie kunt u dit adres gebruiken of in de ochtend (tot 12.30 uur) bellen met (026) 49 76 911.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen