Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Annastraat 7 en 9, 6882 BA Velp: wijzigen van de voor- en zijgevel van een woning en het verbreden van een dakkapel (15-6-2016/371972).
– Hoofdstraat 89-d, 6881 TD Velp: wijzigen van de luifel van het pand (13-6-2016/371320).
– Stationsplein 36, 6881 WC Velp: intern verbouwen van het woonhuis t.b.v. het realiseren van een negental woonstudio’s (14-6-2016/371711).
– Zaalboslaan 54, 6881 RJ Velp: aanleggen van een inrit (10-6-2016/370817).
– Zoutmanlaan 2, 6881 GM Velp: gebruiken van een bestaand bijgebouw als bed & breakfast (12-6-2016/370837).
– Steenbakkersweg 50, 6991 EN Rheden: aanleggen van een inrit aan de achterzijde van een woning (15-6-2016/371966).
– Olmenhof/Meidoornlaan te Dieren: vervangen van twee ballenvangers en doelen door twee nieuwe ballenvangers met doelen (15-6-2016/372004).
– Rinaldostraat 1-a, 6953 CP Dieren: vervangen van een raamkozijn door een gevelpui met deur (14-6-2016/371641).
– Spoorstraat 34, 6953 BX Dieren: herstellen van de buitenmuur van de sjoel (10-6-2016/370831).
– Prof. Talmaweg 1, 6957 AK Laag-Soeren: aanbouwen van een bijkeuken/berging aan een woning (10-6-2016/370772).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 23

– Kareel 18, 6991 KE Rheden: bouwen van een tuinmuur (zaaknr. 365859).
– Steenslag 18, 6991 KA Rheden: realiseren van een uitbouw tussen de woning en berging (zaaknr. 365781).
– Hoofdstraat 120, 6994 AK De Steeg: plaatsen van een dakkapel op een woning (zaaknr. 365022).

Week 24

– Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp: realiseren van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers voor de duur van 2 jaar; en het planologisch strijdig gebruik (zaaknr. 362498).
– Lathumse Veerweg nabij nr. 11 te Velp: vervangen van het viaduct Biljoen (zaaknr. 167251).
– Plevierstraat 16, 6883 CH Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning (zaaknr. 368654).
– Rozendaalselaan 33, 6881 KZ Velp: renoveren van een gemeentelijk monument en het plaatsen van zonnecollectoren (zaaknr. 368303).
– Zutphensestraatweg 5, 6881 WN Velp: bouwen van een kuilvoeropslag; en het planologisch strijdig gebruik (zaaknr. 363274).
– De Hoge Kamp 9, 6991 CX Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning (zaaknr. 368660).
– Prof. Talmaweg 1, 6957 AK Laag-Soeren: aanbouwen van een bijkeuken/berging aan een woning (zaaknr. 370772).
– Rozesteinweg 65, 6957 BK Laag-Soeren: plaatsen van een dakopbouw op een woning (zaaknr. 363818).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking). Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 334,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-363145 Carla Verbost.
Activiteit: Opening Galerie Klas 5 op 25 juni 2016 van 16.00 uur tot
22.00 uur.
Plaats: Velp, Oranjestraat 36-D.
Website: www.oranjeateliers.nl

Aanvraag: RHD-370933 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening 13 tot en met 15 september 2016.
Plaats: Gebied tussen Wekerom, Loenen, Wageningen en Westervoort.

Aanvraag: RHD-371707 Mevrouw M. van der Meij.
Activiteit: Buurtfeest op 27 augustus 2016 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: De Steeg, Van Hasseltweg.

Aanvraag: Ons Huis.
Activiteit: Dweildag 27 juni 2016.
Plaats: Rheden, Mr. B. van Leeuwenplein.
Website: www.onshuisrheden.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor een ieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop),maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat inspraak wordt verleend op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Velp 2016, Woongebieden-Zuid’.
Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens voor vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Ligging plangebied
Het plan betreft het zuidelijke deel van het dorp Velp, inclusief de spoorlijn en gronden langs de A12 en A348 die nu zijn opgenomen in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’.
Een gebied gelegen tussen de Reigerstraat, Gruttostraat en Eiberstraat blijft buiten dit plan. Ook voor het bedrijventerrein De Beemd wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld omdat het bestemmingsplan ‘Velp-Zuid’ al bijna 10 jaar oud is. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn ook de locaties opgenomen waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld.

Inhoud
Het plan wil een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze woongebieden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk.
De nog niet benutte (woningbouw)locaties zijn overgenomen. Nieuw zijn de woningbouw-mogelijkheden op de oostelijke hoek van de Alexanderstraat met de Zuider Parallelweg en het herstructureringsplan voor de Beltjeshofstraat.
Het voorontwerpbestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van de geldende bestemmingsplannen. In de publicatie van de standaardmethodiek voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen en in de vooraankondiging van dit bestemmingsplan is al gewezen op de nieuwe systematiek.
Een aantal punten uit het voorontwerpbestemmingsplan stippen wij hier aan:
• de huidige Beschrijving-in-Hoofdlijnen wordt vervangen door direct toetsbare regels; in de stedenbouwkundig waardevolle zones gelden daardoor bijvoorbeeld striktere regels voor erfafscheidingen;
• het vastleggen van een maximum aantal woningen per bouwvlak;
• een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes van monumenten;
• het opnemen van een regeling voor kamerbewoning, in de noordoosthoek van het plangebied geldt een minder strikt regiem;
• het verruimen van de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis.

Inspraak
Wij nodigen u uit kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpbestemmingsplan en op onvolkomenheden voordat het bestemmingsplan formeel ter visie wordt gelegd.

Inzage van stukken
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 23 juni 2016 inzien bij de balie van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te De Steeg en in het gemeentelijke servicecentrum aan Den Heuvel 32 te Velp.
Het voorontwerpbestemmingsplan is ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl in elektronische vorm te raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ2016-VO01.

Inloopavond
U kunt het papieren voorontwerpbestemmingsplan ook bekijken op 28 juni 2016 tijdens de inloopavond in het Lorentzhuis (in het restaurant) aan de Rijnstraat 1 te Velp. U kunt vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur binnenlopen. Er zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Inspraakreacties
Van 23 juni tot en met 20 juli 2016 kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn inspraakreactie geven. U kunt uw reactie sturen naar burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw brief duidelijk het zaaknummer 331264 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een inspraakreactie te geven. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.
Het al dan niet indienen van een inspraakreactie heeft geen invloed op de mogelijkheid om later zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad dan wel op de mogelijkheid om later in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vervolg procedure
De inspraakreacties (en de reacties van de overleginstanties) op het voorontwerpbestemmingsplan worden van commentaar voorzien door burgemeester en wethouders. Hierna krijgt het (al dan niet aangepaste) voorontwerpbestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan.
Dat wordt opnieuw gepubliceerd in de Regiobode, de Staatscourant en op www.overheid.nl. Naar verwachting wordt de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan eind september/begin oktober 2016 bekendgemaakt.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen dan zienswijzen worden ingebracht bij de gemeenteraad. De raad besluit over de zienswijzen en over de vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan. Daarna kan door degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Steeg, 22 juni 2016

Registratie kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat de volgende gastouders/kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen of verwijderd:

Registratienummer
LRKP + soort Verwijderd

668102524 VGO Geluk Velp 01-04-2016
234063270 VGO Kars Dieren 01-04-2016
106050291 VGO Koenhen Rheden 01-04-2016
215963106 VGO Bastiaannet Dieren 06-04-2016
105836023 VGO Limbach Velp 19-04-2016
369520439 VGO Slijkhuis Dieren 31-05-2016
116409253 VGO Unluturk Dieren 01-06-2016
871399362 VGO Stielstra Rheden 30-07-2016

LRKP + soort Nieuwe locaties
Naam voorziening Start
522027969 KDV Het Toverbos in de Holtbanck 6991DP Rheden 24-02-2016
122598179 VGO Spek 6881CB Velp 24-02-2016
130341988 VGO Boon H 6881HB Velp 10-03-2016
148418405 VGO Bastiaannet 6952HH Dieren 30-03-2016
307169285 KDV Puck&Co, locatie Anne 6955AX Ellecom 01-04-2016
Frankschool
459931465 VGO Korthof 6881GN Velp 20-04-2016
135213885 VGO Berendsen 6994AS De Steeg 03-05-2016
196110294 VGO Saglam 6991 DP Dieren 18-05-2016

'

Reacties

article
79540
Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/79540/bekendmakingen-gemeente-rheden-139/
2016-06-22T10:36:56+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2015/05/Gemeentehuis.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws