Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Biljoen 6, 6883 JH Velp: bouwen van bedrijfsgebouwen en herinrichten van het terrein (16-11-2018/660732).
– Rietganssingel 1, 6883 DN Velp: plaatsen van een dakkapel en nokverhogende dakkapel (27-11-2018/662169).
– Groenestraat 77, 6991 GD Rheden: splitsen van een appartement in 2 appartementen en het plaatsen van een trap tegen de achtergevel (16-11-2018/660587).
– Parallelweg 94, 6991 AX Rheden: plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping (19-11-2018/660964).
– Steenbakkersweg 58. 6991 EN Rheden: veranderen en vergroten van de woning (25-11-2018/661748).
– Zutphensestraatweg 4, 6953 CK Dieren: aanleggen van een inrit (21-11-2018/661451).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Merwedestraat/Waterstraat te Velp (naast het Lorentzhuis): bouwen van 30 seniorenwoningen (zaaknr. 648934).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 45

– Wilhelminastraat 21, 6881 LH Velp: realiseren van 2 appartementen (zaaknrs. 622914/649929).

Week 47

– Beverodelaan 9, 6952 JA Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 660046).
– Burgemeester de Bruinstraat 94, 6953 AH Dieren: plaatsen van een airco op het balkon (zaaknr. 659533).
– Loohof 30, 6956 CN Spankeren: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 658084).

Week 48

– Heemskerklaan 54, 6881 ES Velp: aanbrengen van losse reclameletters op een schutting (zaaknr. 661269).
– Brantsenpark 7, 6994 AM De Steeg: maken van een doorbraak in een dragende keukenmuur (zaaknr. 657049).
– Schaterland 4, 6, 12 en 14, 6955 AB Ellecom: aanleggen van uitritten van de tuinen naar een fietspad bij 4 woningen (zaaknr. 658152).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-661747 Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden.
Datum: 4 december 2018 tot en met 17 december 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-659948 Wolter’s IJstruck.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum: 1 april tot 1 november 2019.
Plaats: Dieren, Spankeren, Laag-Soeren en Ellecom.

Verleend: RHD-660707 André de Visscher Seafood.
Activiteit: Innemen standplaats op vrijdag.
Datum: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Tellegenlaan (parkeerplaats Emté).

Verleend: RHD-661019 Kaasboertje Jackie van Rijswijk.
Activiteit: Innemen standplaats op dinsdag.
Datum: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Ericaplein, Rheden, Dorpsplein en Velp, Den Heuvel.

Verleend: RHD-662036 KV Diderna/Visser Sloopwerken.
Activiteit: Ontheffing Schenktijden i.v.m. een game avond voor leden.
Datum: 15 december 2018 van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 2 (Clubhuis).

Verleend: RHD-661948 Vineyard Dieren.
Activiteit: Buurtbijeenkomst.
Datum: 24 december 2018 van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Plaats: Dieren, Molenweg 14.

Verleend: RHD-662010 PV Velp-Zuid.
Activiteit: Tentoonstelling vliegduiven.
Datum: 7, 8 en 9 december 2018 van 10.00 uur -23.00 uur.
Plaats: Velp, Merwedestraat 8a.

Verleend: RHD-660168 V.O.F. Vishandel J. Koelewijn.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum:: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Rheden, Dorpsplein en Velp, Churchillplein.

Wet op de kansspelen

Verleend: RHD-662010 PV Velp-Zuid.
Activiteit: Verloting.
Datum: 8 en 9 december 2018.
Plaats: Velp, Merwedestraat 8a.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: oprichten van een supermarkt (zaaknr. 656272/ODRA dossiernr. 195278142)
– Rode Kruislaan 1, 6951 BL Dieren: oprichten van een (reeds bestaande) grote speeltuin met clubgebouw (zaaknr. 656696/ODRA dossiernr. 195280083).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Onherroepelijk bestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat-Gruttostraat

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat-Gruttostraat’ op 7 november 2018 bij besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden.

De Afdeling heeft in haar uitspraak aangegeven dat artikel 4, lid 4.3 onder a van de door de gemeenteraad vastgestelde planregels niet voldoende duidelijk is geformuleerd. In genoemd artikel is de verplichte aanleg van een speelvoorziening geregeld. De Afdeling heeft deze regel vernietigd en vervolgens zelf in de zaak voorzien. Zij heeft daarop artikel 4, lid 4.3 onder a van de planregels opnieuw (zuiverder) geformuleerd en bepaald dat deze formulering in de plaats treedt van de vernietigde planregel. De intentie van deze regel, namelijk de verplichting tot het aanleggen van een speelvoorziening binnen twee jaar na verlening omgevingsvergunning, is daarmee niet gewijzigd. Het gaat dan ook louter om een juridisch-technische correctie. De overige onderdelen van het bestemmingsplan zijn onverkort in stand gebleven.

Doordat de Afdeling zelf in de zaak heeft voorzien, is daarmee het gecorrigeerde onderdeel van de planregel rechtstreeks ingelast in het plan. Het is dus direct in de plaats van de oorspronkelijke tekst getreden. Nadere besluitvorming hierover, hetzij van de kant van burgemeester en wethouders hetzij van de kant van de raad, is niet aan de orde. De correctie is inmiddels in de gepubliceerde plantekst verwerkt.

Het onherroepelijke plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ19-VA02.
Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie in De Steeg.

De Steeg, 5 december 2018

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten dat geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld in verband met de voorgenomen uitbreiding van de veehouderij op het perceel Fraterwaard 2 te Ellecom (zaaknr. 655656).

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de aard en omvang van de effecten die gekoppeld zijn aan het voornemen in voldoende mate in beeld zijn. Geoordeeld is dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot zodanige nadelige gevolgen voor het milieu dat het maken van een milieueffectrapport noodzakelijk is.

Het besluit ligt vanaf 6 december 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op de Servicebalie, telefoonnummer (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat in dit geval geen bezwaar en beroep open. De Raad van State heeft eerder bepaald dat sprake is van een zogenaamde beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij ze de belanghebbende -los van het voor te bereiden besluit tot vergunningverlening- rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat omwonenden en bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als direct belanghebbenden worden gezien. Indien zij van mening zijn dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt verricht, wel leiden tot aanzienlijke milieueffecten, dan dienen zij dit aan de orde te stellen in de vergunningprocedure.

Reacties

article
130891
Bekendmakingen week 49
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/130891/bekendmakingen-gemeente-rheden-231/
2018-12-05T04:30:02+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/11/29131300/gemeentehuis11111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws