College B&W doet voorstel over vaststellen Omgevingsvisie Buitengebied

Foto: Elia Fotografie

GEMEENTE RHEDEN – Het college van B&W heeft op 10 september 2019 besloten de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen. De ontwerp-omgevingsvisie is aangepast naar aanleiding van een aantal van de 68 zienswijzen die zijn ingediend.

Het college stelt een aantal wijzigingen voor, waaronder een meer gefaseerde aanpak van het afsluiten van de Beekhuizenseweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat de Beekhuizenseweg van en naar de Posbank voor de eerste 5 jaar alleen in het weekend en met feestdagen afgesloten gaat worden. Na deze 5 jaar vindt er een evaluatie plaats.

68 zienswijzen

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Buitengebied heeft van 28 maart tot en met 8 mei 2019 ter inzage gelegen. Iedereen kon in deze periode een zienswijze indienen (mening geven). Er zijn in totaal 68 zienswijzen ingediend. Dit zijn zowel indieners die het met de visie eens zijn als indieners die op sommige punten een andere mening hebben.

Gebiedstafels

In de visie is het buitengebied verdeeld in 4 gebieden: Velp-Rheden, De Steeg-Dieren, Spankeren-Laag-Soeren en het Veluweplateau. Per deelgebied is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen de landschappelijke en historische eigenheid van een gebied. Net als bij het opstellen van de visie is gebeurd, worden ook hier inwoners betrokken. Samen met de mensen in het gebied wordt in zogenaamde gebiedstafels gesproken over nieuwe ontwikkelingen. Zo is de samenleving ook bij de uitvoering van de omgevingsvisie betrokken.

Wat is een Omgevingsvisie Buitengebied?

De omgevingsvisie voor het buitengebied laat zien hoe inwoners, ondernemers, (belangen) organisaties, terreineigenaren en –beheerders en overheden om willen gaan met het buitengebied van Rheden. Dat is al het gebied dat buiten de dorpen/bebouwde kom ligt. De visie geeft een gezamenlijke richting aan voor dit buitengebied voor de komende 10 – 15 jaar. Hoe kun je het buitengebied beschermen en mooi houden. En waar liggen kansen voor het benutten van het buitengebied voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen.

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

Voor het opstellen van de visie zijn vraagstukken opgehaald in de samenleving. Vraagstukken zijn dingen die gaan over wat mensen anders, mooier, beter, etc. willen zien en de vraag waarom ze dat willen. Daarover zijn interviews en een gebiedsconferentie gehouden en via een internetpeiling zijn de onderwerpen nog meer aangescherpt. Op basis van dit alles is een conceptvisie gemaakt en die is weer gepresenteerd in een tweede gebiedsconferentie. Iedereen in de gemeente kon meedoen aan de conferenties en de peiling. Daarnaast zijn ook andere overheden betrokken zoals provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschappen en Veiligheidsregio Gelderland Midden.

Behandeling door de raad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel in de voorbereidende vergadering op dinsdag 8 oktober 2019. Tijdens deze vergadering vindt een eerste bespreking plaats, waarbij raadsleden verdiepende vragen aan het college van B&W kunnen stellen. Er vindt op deze avond nog geen besluitvorming plaats. Dit staat gepland voor dinsdag 29 oktober 2019. Deze data zijn nog onder voorbehoud. De definitieve agenda en bijbehorende stukken zijn vanaf begin oktober te vinden via www.rheden.nl/gemeenteraad.

Ronald Haverkamp:

“Deze visie is tot stand gekomen met medewerking van heel veel mensen. Het gaat per slot van rekening ook om ons prachtige buitengebied van Rheden. Dat moeten we beschermen en benutten. Ik begrijp uit de zienswijzen dat er op dit moment niet voldoende draagvlak is voor het permanent afsluiten van de Beekhuizenseweg. Daarom stelt het college nu een overgangsperiode voor. Na vaststelling van de Omgevingsvisie Buitengebied door de raad, ga ik graag via de gebiedstafels met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag om deze visie te realiseren”.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden