Begroting gemeente Rheden meer in evenwicht

Foto:

GEMEENTE RHEDEN – Op dinsdag 12 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. In de begroting wordt bepaald waar de gemeente in de komende jaren geld aan uitgeeft. De gemeente Rheden verkeert momenteel financieel in zwaar weer.

Bezuinigingsmaatregelen

De uitgaven zijn onder andere als gevolg van de oplopende kosten in de Jeugdzorg, Wmo en participatie enorm gestegen, terwijl de vergoedingen vanuit het Rijk niet evenredig zijn gegroeid. Om te komen tot een sluitende begroting, zijn bezuinigingen en extra inkomsten noodzakelijk. De raad heeft hierin uitgebreid de verschillende bezuinigingsmaatregelen besproken.

Huishoudboekje

De tekorten van de afgelopen jaren lijken aan te geven er meer aan de hand is dan slechts een huishoudboekje dat niet op orde is. In de gemeente Rheden wonen relatief veel mensen die een beroep moeten doen op voorzieningen. Om dit beroep op de voorzieningen weer in balans te brengen met de beschikbare middelen, wordt ingezet op een sociale economische versterking van de Rhedense samenleving. De wijze waarop het college en de gemeenteraad dat wil doen wordt in het komende jaar verder uitgewerkt.

Bezuinigingen

De opgenomen bezuinigingen lopen op van € 4,5 miljoen in 2020 tot € 6,7 miljoen in 2023. De bezuinigingen treffen de gemeentelijke organisatie, de inwoners en ook samenwerkende partijen. Daarnaast wil Rheden haar inkomsten verhogen om de tekorten op te vangen.

Dorus Klomberg, wethouder financiën:

“We willen een financieel gezonde gemeente zijn. De begroting moet zo snel mogelijk weer sluitend zijn. Met de bezuinigingsvoorstellen die de gemeenteraad heeft vastgesteld, lukt dat en beperken wij bovendien een stijging van de lasten voor onze inwoners. We gaan door een lastige tijd, maar door nu duidelijke keuzes te maken en ons huishoudboekje op orde te brengen creëren we weer ruimte voor de toekomst. ”

Inkomsten verhogen

Gemeente Rheden moet haar inkomsten verhogen omdat een aantal diensten nu nog tegen een niet-kostendekkend tarief wordt geleverd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tarieven afvalinzameling en riool. Ook worden de toeristen- en forensenbelasting verhoogd. De OZB gaat, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, omhoog met het inflatiepercentage.

Bezuinigen op bibliotheek

De bezuiniging op de bibliotheek blijft overeind. Samen met de bibliotheek wordt gekeken hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. De gemeenteraad heeft als randvoorwaarde meegegeven dat de bibliotheekvoorzieningen in Dieren, Rheden en Velp blijven bestaan.

Bedrijfsvoering

De bezuinigingen raken de ambtelijke organisatie op twee manieren. Er moet flink wat werk verzet worden om de geplande bezuinigingen ook daadwerkelijk te realiseren. Daarom is ze al van start gegaan met de voorbereidingen, zodat direct na het besluit van de raad tot actie overgegaan kan worden.
Daarnaast raakt het de organisatie omdat er in 2023 minder ambtenaren in dienst zijn en de ambtelijke organisatie haar werkprocessen moet aanpassen. Daar waar het werk slimmer gedaan kan worden moet dat.

Jeugdzorg, Wmo en participatie

De komende jaren gaat er meer geld naar Jeugd en Wmo. Toch gaat er bezuinigd worden en levert dit in 2023 uiteindelijk € 3,3 miljoen op. De gemeente gaat meer inzetten op preventie en algemene voorzieningen, waarbij kritisch gekeken wordt naar de ingezette zorg. Door het toezicht op Jeugd en Wmo te versterken wordt de kwaliteit van de zorg beter geborgd.

Samenwerkende partijen

Gemeente Rheden bekijkt de diensten die zij van partners in de regio afneemt nog eens goed. Ook verwacht zij van deze partijen dat zij kritisch kijken naar hun organisatie en de kosten die zij maken.

Orde op zaken

Met het vaststellen van de begroting 2020 kiest de gemeente Rheden voor het structureel orde op zaken stellen, zonder het coalitieakkoord geweld aan te doen. De bezuinigingen zijn zoveel mogelijk gericht op het verminderen van kosten, slimmer inrichten van processen en het zoveel mogelijk in stand houden van de dienstverlening, veiligheid en zorgtaken van de gemeente.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden