Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beethovenlaan 12, 6881 PG Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (19-7-2017/595662).
– Burgemeester Brandtlaan 2, 6881 KW Velp: aanleggen van een inrit (10-7-2017/595331).
– Hoofdstraat 31 en 33, 6881 TB Velp: wijzigen van de brandcompartimentering van de bedrijfspanden (15-7-2017/595094).
– Jan Luijkenlaan 3, 6881 MB Velp: realiseren van een constructieve doorbraak in de woning (17-7-2017/595257).
– Larensteinselaan 2, 6882 CT Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (14-7-2017/595092).
– Schonenbergsingel 32, 6881 NR Velp: veranderen en vergroten van de woning (19-7-2017/595671).
– Sophiastraat 88, 6882 NM Velp: kappen van 2 berken (17-7-2017/595051).
– Hoofdstraat 130, 6994 AK De Steeg: plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning (12-7-2017/594556).
– Imboslaan 73, 6951 KA Dieren: plaatsen van een waskiosk (14-7-2017/595055).
– Olmenhof 46, 6951 MV Dieren: vervangen van een erfafscheiding (19-7-2017/595658).
– Traverse Dieren: plaatsen van Kokowallschermen (13-7-2017/594645).
– Van der Duyn van Maasdamstraat 23, 6951 DR Dieren: aanleggen van een inrit (12-7-2017/594455).
– Kappersweg 2, 6956 CC Spankeren: uitbreiden van een ligboxenstal (17-7-2017/595139).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– IJsselsingel 150, 6991 ZW Rheden: uitbouwen en intern verbouwen van een woning (7-7-2017/593716).

U kunt deze aanvraag inzien van 27 juli 2017 tot en met 9 augustus 2017 (twee weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 29

– Velperwaarden te Velp: uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van Rivierklimaatpark Velperwaarden (zaaknr. 584360).
– Enkweg 31, 6881 LX Velp: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 594214).
– Hoofdstraat 153, 6881 TG Velp: vestigen van een pizzabakkerij (bezorgen en afhalen) / (zaaknr. 583693).
– Jan Luijkenlaan 3, 6881 MB Velp: realiseren van een constructieve doorbraak in de woning (zaaknr. 595257).
– Markweg 4, 6883 JM Velp: verbouwen van een autoshowroom met werkplaats (zaaknr. 592542).
– President Kennedylaan 12, 6881 VM Velp: plaatsen van reclame (zaaknr. 591732).
– Rietganssingel 67, 6883 DP Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (zaaknr. 594020).
– Groenestraat 44, 6991 GG Rheden: realiseren van een inpandig appartement (zaaknr. 554850).
– Prof. Talmaweg (kavel 2) te Laag-Soeren: bouwen van een woning (zaaknr. 590850).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-590239 Landgoed Rhederoord.
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit op 26 augustus 2017 van 13.00 uur tot 01.00 uur.
Plaats: De Steeg, Parkweg 19.

Aanvraag: RHD-594770 Lomar sportvilla.
Activiteit: Opening 8 september 2017 van 19.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: Dieren, Adm. Helfrichlaan 89A.
Website: www.lomarsportvilla.nl

Aanvraag: RHD-593942 Muziekvereniging Excelsior.
Activiteit: Kofferbakverkoop op 2 september 2017 van 09.30 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.
Website: www.muziekvereniging-excelsior.nl

Aanvraag: RHD-590292 PFC Rheden.
Activiteit: Posbank waterpolotoernooi 26 en 27 augustus van 09.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Rheden, De Hangmat IJsselsingel 7.
Website: www.pfc.nl

Aanvraag: RHD-595176 Basisschool de Arnhorst.
Activiteit: Zomerfestival op 8 september 2017 van 18.00 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Velp, Dillenburglaan 11.

Aanvraag: RHD-595566 Hoffman Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 20 aankondigingsborden van 21 augustus t/m 3 september 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-592200 Mevrouw J. Muis.
Activiteit: Straatfeest op 9 september 2017 van 16.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Ellecom, Schaterland 15.

Aanvraag: RHD-594372 Madierodam.
Activiteit: Kinderhuttenbouwweek van 21 augustus 2017 t/m 25 augustus 2017.
Plaats: Dieren, Admiraal Helfrichlaan 89a.
Website: www.madierodam.net

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-595644 De Oase, Dieren.
Activiteit: Bingo op elke 4e zaterdag van de maand.
Plaats: Dieren, Ericaplein 1.
Website: www.oasedieren.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift, op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, hebben genomen:

– IJsselstraat 36, 6882 LG Velp: maatwerkvoorschrift vetafscheider/slibvangput (verzenddatum besluit 28 juni 2017; zaaknr. 563592/dossiernr. ODRA 195233537).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager/betrokkene, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht)

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvraag een informatief karakter.

– Schaarweg 4, 6991 GV Rheden: aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets lucht en geluid voor bunkercomplex (datum indiening: 14 juli 2017; zaaknr. 595722/dossiernr. ODRA 195245795).

Vragen?
Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Van Rensselaerweg 4-a, 6956 AV Spankeren: oprichten van een elektronicabedrijf (zaaknr. 587808).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Bekendmaking

De Heffingsambtenaar inzake achterblijvende belastingen Rheden maakt bekend dat hij door middel van het ‘Mandaatbesluit beroepszaken achterblijvende belastingen’ het opstellen van verweerschriften inzake de bijzondere reinigingsrechten, leges, lijkbezorgingsrechten, marktgelden, parkeerbelastingen en het rioolaansluitrecht, alsmede het vertegenwoordigen van de gemeente inzake deze belastingen bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad, gemandateerd heeft aan het afdelingshoofd van de afdeling Juridische Zaken van het cluster Bedrijfsvoering van de gemeente Arnhem. Het besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

Het besluit ligt kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg, bij het servicecentrum Velp en het servicecentrum Dieren. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

De Steeg, 26 juli 2017

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij bij besluit van 11 juli 2017, hebben vastgesteld:

het Mandaatbesluit Rheden 2017.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

De besluit ligt kosteloos ter inzage bij de Servicebalie van het gemeentehuis te De Steeg. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit. De digitale bekendmaking van het Mandaatbesluit 2017 is daarnaast te raadplegen via http://www.overheid.nl.

De Steeg, 26 juli 2017

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
Wij hebben besloten tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij
de volgende locaties:
-Velp, President Kennedylaan 214, kenmerk RHD2017-GPP-072.
-Velp, IJsselstraat 85, kenmerk RHD2017-GPP-073.

U kunt de besluiten in zijn geheel op hun kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn ook gedurende zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 24 juli 2017

NB
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a de naam en het adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 46,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 168,00 voor overige natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Zomeropening gemeentelijke servicecentra 2017

De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn in de periode 10 juli 2017 t/m 22 september 2017 alleen de volgende dagen geopend:
• Servicecentrum Velp op elke maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, en op elke woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
• Servicecentrum Dieren op elke dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Het gemeentehuis is in deze periode elke werkdag op de gebruikelijke tijden geopend: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

‘s Middags en ‘s avonds werken wij op afspraak.

Let op: reisdocumenten en rijbewijzen moeten afgehaald worden op die locatie waar u ook de aanvraag hebt ingediend.

Meer informatie staat vermeld op www.rheden.nl.

Het Sociaal Meldpunt locatie Velp en Dieren is van 11 juli 2017 tot en met 1 september 2017 gesloten. Inwoners kunnen tijdens de zomerperiode tijdens werkdagen terecht bij het Sociaal Meldpunt De Steeg van 08.30 uur – 12.00 uur.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden