Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kastanjelaan 26, 6955 AN Ellecom: bouwen van een tuinkamer (12-10-2017/607232).
– Schaterland 6, 6955 AB Ellecom: aanleggen van een uitrit van de tuin naar het fietspad (16-10-2017/607568).
– Breukinklaan 91, 6951 NG Dieren: plaatsen van een dakkapel (12-10-2017/607221).
– Lindelaan 12, 6951 DJ Dieren: veranderen van een winkelpand (12-10-2017/607238).
– Dorpsweg 62, 6956 AR Spankeren: verbreden van een bestaande inrit (12-10-2017/607219).
– Prof. Stokvislaan 2, 6957 DJ Laag-Soeren: intern verbouwen van de deel/stal van een boerderij (14-10-2017/607483).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 42

– Hoofdstraat 31, 6881 TB Velp: plaatsen van twee lampen bij een gevelreclame (zaaknr. 606901).
– Haverweg 34 en 36, 6991 BS Rheden: samenvoegen van 2 woningen (zaaknr. 604271).
– Breukinklaan 91, 6951 NG Dieren: plaatsen van een dakkapel (zaaknr. 607221).
– Meidoornlaan 175, 6951 LZ Dieren: plaatsen van een carport (zaaknr. 604301).
– Dorpsweg 62, 6956 AR Spankeren: verbreden van een bestaande inrit (zaaknr. 607219).
– IJsselsteyn (ongenummerd) te Spankeren: bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 577837).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-607075 Toneelvereniging Micro.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 21 oktober 2017 t/m 4 november 2017.
Plaats: Laag-Soeren, Spankeren, Dieren, Ellecom en De Steeg.
Website: www.micro-toneel.nl

Aanvraag: RHD-607397 Mevrouw A.C. van der Last.
Activiteit: Halloweenoptocht op 28 oktober 2017 van 17.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Velp, route Meerkoetstraat-Lepelaarstraat-Karakietstraat-Kraanvogelstraat-Gruttostraat-Kraanvogelstraat-Plevierstraat-Zilvermeeuwstraat-Kraanvogelstraat-Karakietstraat-Lepelaarstraat-Fuutstraat.

Aanvraag: RHD-607347 Robin Best Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden van 14 november 2017 t/m 27 november 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-606922 Hoffman Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden van 4 december 2017 t/m 17 december 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-607786 Robin Best Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden van 9 januari 2018 t/m 22 januari 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-606646 Toneelgroep Spankeren.
Activiteit: Kerstmarkt op 10 december 2017 van 13.00 uur tot 18.30 uur.
Plaats: Spankeren, Kerkplantsoen.
Website: www.toneelgroepspankeren.nl

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-607477 St. Ontmoetingscentrum De Paperclip.
Activiteit: Bingoavond op 27 oktober 2017 en 15 december 2017.
Plaats: Velp, Eiberstraat 14-16.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected].

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Priesnitzlaan nabij nummer 8 te Laag-Soeren: verwijderen van een gasdistrictstation (zaaknr. 604050//ODRA dossiernr. 195250282).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected].

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift, op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, hebben genomen:

– Hoofdstraat 31, 6881 TB Velp: maatwerkvoorschriften gelijkwaardigheid vetafscheider (zaaknr. 607996/dossiernr. ODRA 195246907; verzenddatum besluit: 17-10-2017).

Ter inzage en bezwaar
Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected].

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht.

Wijziging exploitatie kamerverhuur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij op 22 augustus 2017 hebben besloten tot een wijziging in de Beleidsnota Exploitatie Kamerverhuurpanden: vergunningbehandeling, toezicht en handhaving.
Deze wijziging houdt in dat de ruimtelijke toetsing van de aanvraag voor een exploitatievergunning van toepassing is, vanaf het moment dat de geactualiseerde bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Met bestaande kamerverhuur, zoals beschreven op pagina 10 van deze beleidsnota, wordt dan ook bedoeld: de kamerverhuurpanden, voordat de geactualiseerde bestemmingsplannen zijn vastgesteld.

Deze wijziging vraagt extra alertheid van pandeigenaren en/of exploitanten die kamers verhuren. In de meeste situaties is hiervoor een vergunning nodig. De ruimtelijke toetsingscriteria voor vergunningverlening zijn strenger als de nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld.

De gewijzigde beleidsnota treedt in werking op de dag na deze publicatie.

De beleidsnota ligt kosteloos ter inzage bij de Servicebalie in de hal van het gemeentehuis in De Steeg, bij de Servicecentra in Dieren en in Velp. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van het genoemde beleidsnota.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren 2017, Woongebieden-Noord’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren 2017, Woongebieden-Noord’ en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het plan betreft het noordelijk deel van de bebouwde kom in het dorp Dieren. Aan de zuidkant van het plangebied hoort aan de west- en oostkant de spoorlijn erbij. Daartussen sluit het bestemmingsplan aan op het bestemmingsplan dat voor het stationsgebied geldt.
Aan de grenzen van het plangebied zijn enige groenvoorzieningen en waterpartijen meegenomen die nu nog in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ en ‘Bedrijventerrein Kanaalzone’ liggen.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld omdat de bestemmingsplannen ‘Dieren-Noord’ en ‘Dieren-Midden’ al bijna 10 jaar oud zijn. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn ook de locaties opgenomen waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld.

Inhoud
Het plan wil een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze woongebieden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving.
De detailhandelsstructuurvisie voor Dieren is in het plan verwerkt. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk. Er zijn geen nieuwe bouwvlakken toegevoegd.
Het voorontwerpbestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van de geldende bestemmingsplannen. In de publicatie van de standaardmethodiek voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen en in de vooraankondiging van dit bestemmingsplan wezen wij al op de nieuwe systematiek.
Een aantal punten uit het voorontwerpbestemmingsplan stippen wij hier aan:
– de huidige Beschrijving-in-Hoofdlijnen wordt vervangen door direct toetsbare regels; in de stedenbouwkundig waardevolle zone geldt daardoor bijvoorbeeld striktere regels voor erfafscheidingen;
– er is 1 cultuurhistorisch waardevolle gebied benoemd: de wijk Vogelbuurt gelegen tussen de Geitenbergweg, Harderwijkerweg, Imboslaan en Industrielaan. In dit gebied geldt de regel van de stedenbouwkundig waardevolle zone alsmede een regeling ter zake van het parkeren van auto’s voor de voorgevel;
– het vastleggen van een maximum aantal woningen per bouwvlak;
– een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes van monumenten;
– het opnemen van een regeling voor kamerbewoning;
– het verruimen van de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis;
– de regels voorzien in een concentratie van winkels in het kernwinkelgebied (Calluna/Diderna) en een maximalisering van het winkelvloeroppervlak in het noordelijke en zuidelijke deel van de Wilhelminaweg.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de resultaten van de inspraak en het vooroverleg verwerkt, het plan is ook ambtelijk aangepast. Als voorbeelden noemen wij:
– de mogelijke uitbreiding van de begraafplaats Imboslaan is vervallen;
– het gebied van de vml. Imbosmavo aan de Imboslaan is niet meer opgenomen in het plan;
– in een aangeduid deel van het kernwinkelgebied Calluna/Diderna zijn grotere terrassen toegelaten en kunnen meer horecavestigingen worden toegelaten, hiervoor zijn regels opgenomen;
– de gebieden waar mogelijk niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn, zijn aangeduid op de verbeelding, hier gelden (onderzoeks)regels.
In de toelichting zijn de inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van het voorontwerp vermeld.

Inzage van stukken
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken van 26 oktober tot en met 6 december 2017 inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDN2017-ON01.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Vermeld bij uw zienswijze het zaaknummer 549825.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer J. Lotze, telefoonnummer
(026) 49 76 448.

De Steeg, 25 oktober 2017

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen