Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Jeruzalem 29-a, 6881 JL Velp: renoveren van het dak van een rijksmonument (11-12-2017/615536).
– Eduard van Beinumlaan 79, 6952 CK Dieren: vernieuwen van een raamkozijn aan de voorzijde van de woning (9-12-2017/615418).
– Hazelaarhof 21, 6951 NT Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (9-12-2017/615432).
– Kanaalweg/Spankerenseweg te Dieren: plaatsen van een nieuwe overstortput met uitstroomwerk t.b.v. de riolering (project Traverse Dieren) / (12-12-2017/615732).
– Spankerenseweg 75, 6951 CE Dieren: intern verbouwen van de woning (13-12-2017/615895).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 49

– Koppelstraat 7, 6953 AS Dieren: plaatsen van een overkapping (zaaknr. 612576).

Week 50

– Arnhemsestraatweg 362, 6881 NK Velp: vervangen en aanbrengen van reclame (zaaknr. 593709).
– Brinkweg 3, 6991 JN Rheden: rooien en planten van knotbomen (zaaknr. 613782).
– Groenestraat 39-a, 6991 GC Rheden: plaatsen van een rolluik ten behoeve van een geldautomaat met daarop het bedrijfslogo (zaaknr. 613560).
– Binnenweg 2, 6955 AX Ellecom: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. 604646).
– Hofstetterlaan 8, 6955 BA Ellecom: bouwen van een kapschuur (zaaknr. 613779).
– Harderwijkerweg 9, 6952 AB Dieren: veranderen en vergroten van de woning en het plaatsen van een schutting (zaaknr. 614111).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Winkeltijdenverordening

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-612874 J.G. Brinkhuis.
Activiteit: Kamerverhuurexploitatie Hoofdstraat 41.
Plaats: Velp.

Aanvraag: RHD-612557 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 10 bordbusters gemeenteraadsverkiezingen van 1 februari 2018 tot 31 maart 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-615527 Mevrouw C.M.B. Dielen.
Activiteit: Snuffelmarkt op 4 februari 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttostraat 14 (Sporthal De Dumpel).
Website: www.meukisleuk.nl

Aanvraag: RHD-615664 Leger des Heils Reshare.
Activiteit: Kledinginzameling 22 t/m 25 januari 2018.
Plaats: 22 januari in Rheden, Ellecom en De Steeg.
23 januari in Dieren postcode 6951 en 6952.
24 januari in Dieren postcode 6953, Spankeren, Laag-Soeren, Velp postcode 6882.
25 januari in Velp postcode 6881 en 6883.
Website: www.reshare.nl

Aanvraag: RHD-615711 André de Visscher Seafood.
Activiteit: Innemen standplaats van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.
Plaats: Dieren, Tellegenlaan (parkeerplaats bij de Emté) op vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur.

Aanvraag: RHD-615595 Kaashandel Jackie van Rijswijk.
Activiteit: Innemen standplaats van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 op dinsdag.
Plaats: Dieren, Ericaplein van 07.30 uur tot 11.00 uur.
Rheden, Dorpsplein van 11.30 uur tot 12.45 uur.
Velp, Den Heuvel van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Aanvraag: RHD-615778 Rensink Deventer B.V.
Activiteit: Plaatsen opslagcontainer van 22 december 2017 t/m 12 januari 2018.
Plaats: Elzenstraat, Velp.

Winkeltijdenverordening
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden heeft ingestemd met de uitbreiding van de openstelling op zondag 24 en 31 december 2017.
Openingstijden
24-12 van 08.00 uur – 19.00 uur.
31-12 van 08.00 uur – 19.00 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected].

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Zutphensestraatweg 1-a, 6881 WN Velp: verbouwen van een bestaande stoeterij (zaaknr. 609517/ODRA dossiernr. 195252399).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected].

Onherroepelijk bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat op 13 december 2017 onherroepelijk is beslist over bestemmingsplan ‘Velp 2016, Woongebieden-Noord’. De ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan was op 29 april 2017 in werking getreden.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het tabblad ‘Een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN2016-VA01.
Het plan is tevens op aanvraag in papieren vorm in te zien in het gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 20 december 2017

1 Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Oud Middachten te De Steeg
2 Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Oud Middachten te De Steeg’ en bijbehorende Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder op 1 december 2017 onherroepelijk zijn geworden.
Het plan met daarbij de beschikking zijn in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLS2-VA01.
De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 20 december 2017

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Diderna 13-43

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij het bestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Diderna 13-43 ongewijzigd hebben vastgesteld.
Met het vaststellen van dit plan wordt beoogd het pand Diderna 13-43 met 230 m2 uit te kunnen breiden.

Inzien besluit
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en de daarbij bijbehorende stukken van 21 december 2017 tot en met 1 februari 2018 inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘Een plan bekijken’ ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het wijzigingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDN13-VA01.

Beroep
Met ingang van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij het college naar voren te brengen.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 2 februari 2018, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 20 december 2017

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.

Op het Stationsplein in Velp tussen huisnummer 22 en 24 hebben wij een parkeerverbod ingesteld over een lengte van ca. 6 meter. Dit is nodig om manoeuvreerruimte voor laden en lossen op het terrein van Stationsplein 22 mogelijk te maken.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2017-VKB-082.

Op het terrein van de Dorpkerk in Rheden, Dorpsstraat 55 leggen wij twee gehandicapten-parkeerplaatsen aan ten behoeve van activiteiten in de kerk.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2017-GPP-078.

U kunt de besluiten in zijn geheel op hun kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn ook gedurende zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 18 december 2017

Bezwaar
Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a de naam en het adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld.
U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Het griffierecht bedraagt € 46,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 168,00 voor overige natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Opening publiekslocaties en telefonische bereikbaarheid rondom Kerst en Oud en Nieuw

Donderdag 21 december 2017
Gemeentehuis in De Steeg en gemeentelijke servicecentra in Velp en Dieren geopend van 08.30 uur -14.30 uur.
Telefoonteam bereikbaar tot 14.30 uur.
Maandag 25 december 2017 (1e Kerstdag)
Gemeentehuis en de gemeentelijke servicecentra gesloten.
Dinsdag 26 december 2017 (2e Kerstdag)
Gemeentehuis en de gemeentelijke servicecentra gesloten.
Woensdag 27 december 2017
Gemeentehuis geopend van 08.30 uur – 15.00 uur.
Servicecentrum Velp geopend van 08.30 uur – 12.30 uur.
Telefoonteam is bereikbaar tot 17.00 uur.
Servicecentrum Dieren gesloten.
Donderdag 28 december 2017
Gemeentehuis geopend van 08.30 uur – 15.00 uur.
Servicecentrum Dieren geopend van 08.30 uur – 12.30 uur.
Telefoonteam is bereikbaar tot 17.00 uur.
Servicecentrum Velp gesloten.
Vrijdag 29 december 2017
Gemeentehuis en servicecentrum Velp geopend van 08.30 uur – 12.30 uur.
Telefoonteam is bereikbaar tot 12.30 uur.
Servicecentrum Dieren gesloten.
Het Sociaal Meldpunt is van 27 december t/m 29 december 2017 dagelijks geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur in De Steeg. Gebiedsteam Velp is geopend op woensdag en vrijdag van 08.30 uur – 12.00 uur. Gebiedsteam Dieren is geopend op donderdag van 08.30 uur – 12.00 uur.
Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
Gemeentehuis en de gemeentelijke servicecentra gesloten.
Vanaf dinsdag 2 januari 2018 zijn wij als gebruikelijk weer normaal geopend en bereikbaar op alle locaties.
Voor meer informatie zie: www.rheden.nl.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen