Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Gruttostraat 1, 6883 CN Velp: realiseren van een nieuwe entree bij een schoolgebouw en plaatsen van reclame (25-4-2018/636569).
– Hoofdstraat 155, 6881 TG Velp: strijdig gebruik t.b.v. een fitness-studio en het plaatsen van reclame (26-4-2018/636896).
– Kerkallee 17, 6882 AL Velp: strijdig gebruik van de bovenverdieping van het pand t.b.v. een schoonheidssalon (26-4-2018/636575).
– Rozendaalselaan 37, 6881 KZ Velp: renoveren van de woning, het wijzigen van de voorgevel en het verplaatsen van de erker naar de originele plek (2-5-2018/637020).
– De Marke 3, 6951 KM Dieren: plaatsen van een hekwerk rondom een bedrijfsverzamelgebouw (29-4-2018/636618).
– Hogestraat 4, 6953 AS Dieren: aanleggen van een inrit (30-4-2018/636836).
– Wilhelminaweg 39, 6951 BM Dieren: realiseren van een winkel (incl. uitbreiding aan achterzijde) en een bovengelegen appartement (25-4-2018/636170).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Heemskerklaan 54, 6881 ES Velp: strijdig gebruik ten behoeve van wonen op de begane grond (26-4-2018/636626).

U kunt deze aanvraag inzien van 17 mei 2018 tot en met 30 mei 2018 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 19

– Den Bruijl 19, 6881 AN Velp: verbouwen van een woonhuis (zaaknr. 633288).
– Stationsplein nabij nr. 5 te Dieren: bouwen van een paviljoen (zaaknr. 632178).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-636689 Mevrouw Y.S. Dželalagić-Vogelenzang.
Activiteit: Straat BBQ op 1 juli 2018 van 15.00 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Rheden, Siersteen, parkeerplaats tussen huisnummers 14 en 16.

Aanvraag: RHD-637163 Stichting Aeres.
Activiteit: Festival Goed Groen 31 mei 2018 van 15.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Velp, Pinkenbergseweg 5f.
Website: www.aeresmbo-velp.nl

Aanvraag: RHD-635182 Mevrouw M. Sleking-Arends.
Activiteit: Straat BBQ op 7 juli 2018 van 11.00 uur tot 23.30 uur.
Plaats: Dieren, Vogelplantsoen 56.

Aanvraag: RHD-637114 Robin Best Outdoor Media BV.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden van 22 mei 2018 tot en met 4 juni 2018.
Plaats: Dieren, Rheden, Velp.
Website: www.robinbest.nl

Aanvraag: RHD-634826 Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.
Activiteit: Collecte van 27 mei 2018 tot en met 2 juni 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-611075 Stichting Epilepsiefonds.
Activiteit: Collecte van 3 juni 2018 tot en met 9 juni 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-618422 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Activiteit: Collecte van 10 juni 2018 tot en met 16 juni 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-637369 Poelier Henk Derks.
Activiteit: Innemen standplaats van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 op woensdagmiddag van 12.30 uur tot 17.30 uur.
Plaats: Velp, Churchillplein.

Aanvraag: RHD-635129 Robin Best Outdoor Media BV.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 15 januari 2019 tot en met 28 januari 2019.
Plaats: Spankeren, Dieren, De Steeg, Rheden en Velp.
Website: www.robinbest.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift, op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, hebben genomen.

– Markweg 6 en 8, 6883 JM Velp: maatwerkvoorschrift geen vetafscheider (zaaknr. 637476/dossiernr. ODRA 195263451; verzenddatum besluit: 4 mei 2018).

Ter inzage en bezwaar
Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht.

Sluiting Tweede Pinksterdag

Het gemeentehuis in De Steeg en de gemeentelijke servicecentra in Velp en Dieren zijn gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018.

Reacties

article
120221
Bekendmakingen week 20
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/120221/bekendmakingen-gemeente-rheden-221/
2018-05-16T04:50:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2015/05/Gemeentehuis.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws