Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Admiraal Helfrichlaan 91, 6952 GD Dieren: veranderen en renoveren van een bedrijfswoning (12-6-2018/641861).
– Imboslaan 2a, 6952 JP Dieren: brandveilig in gebruik nemen van een buitenschoolse opvang (Sport BSO) in een clubhuis (12-6-2018/641776).
– Molenweg 16a, 6953 CT Dieren: bevestigen van 2 reclameborden (12-6-2018/641851).
– Vogelplantsoen 150, 6951 JD Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (18-6-2018/642383).
– Willem de Feschlaan 14, 6952 BW Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel aan de achterzijde van de woning (14-6-2018/642138).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 24

– Parkstraat 42, 6881 JG Velp: aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde, met afwerking van pleisterwerk (zaaknr. 640393).
– Ericaplein 5, 6951 CP Dieren: verbouwen en renoveren van een bibliotheek en informatiecentrum (zaaknr. 638145).

Week 25

– Gruttostraat 1, 6883 CN Velp: realiseren van een nieuwe entree bij een schoolgebouw, het plaatsen van naamsaanduidingen en het plaatsen van twee vlaggenmasten (zaaknr. 636569).
– De Marke 3, 6951 KM Dieren: plaatsen van een hekwerk rondom een bedrijfsverzamelgebouw (zaaknr. 636618).
– Semmelweisstraat 1 t/m 1d, 6951 CS Dieren: bouwen van 4 appartementen boven de bestaande winkels (zaaknr. 607078).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-637454 Arnhemse Hockey Club.
Activiteit: Chill in Brazil (2 daags toernooi) van 30 juni 08.00 uur tot 1 juli 2018 17.00 uur.
Plaats: Velp, Beekhuizenseweg 95.
Website: www.chillinbrazil.nl

Aanvraag: RHD-642480 De Boecop.
Activiteit: Concert Iepers Kamerkoor op 30 juni 2018 van 19.30 uur tot 22.30 uur.
Plaats: De Steeg, Hoofdstraat 15 (De Boecop).

Aanvraag: RHD-641964 Mevrouw M. Vlaswinkel-Klein Heerenbrink.
Activiteit: Buurtbarbecue op 11 augustus 2018 van 15.00 uur tot 23.30 uur.
Plaats: Rheden, Buurtweg 11.

Aanvraag: RHD-641622 Mevrouw E. Wijsman-van Doorn.
Activiteit: Buurtbarbecue op 18 augustus 2018 van 16.30 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, speeltuin Rietganssingel/Zwanensingel.

Aanvraag: RHD-639350 Mevrouw M. Pennenburg-Roos.
Activiteit: Buurtfeest op 25 augustus 2018 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, Catharina van Rennesplein.

Aanvraag: RHD-642708 De heer H. de Boer.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue op 6 juli 2018 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, grasveld bij de kruising Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan.

Aanvraag: RHD-638614 Robin Best Outdoor Media BV.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 8 januari 2019 tot en met 21 januari 2019.
Plaats: Dieren, Rheden en Velp.

Aanvraag: RHD-633990 De heer L. Scheffer.
Activiteit: Standplaats oliebollen van 1 november 2018 tot en met 31 december 2018.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Roodborstlaan.

Aanvraag: RHD-642940 Sportbedrijf Rheden.
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit (disco zwemmen) op 30 juni 2018 van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 7 (zwembad).

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-641530 Mevrouw S. Grynbaum-Berndsen.
Activiteit: Bingoavond op 28 september 2018.
Plaats: Dieren, Zalencentrum Theothorne.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop),maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluiten opleggen maatwerkvoorschrift (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift hebben genomen.

– Havelandseweg 8e, 6991 GS Rheden: maatwerkvoorschriften geluid (zaaknr. 642783/dossiernr. ODRA 195265884; verzenddatum besluit: 19 juni 2018).
– Stationsplein (Traverse) te Dieren: maatwerkvoorschrift hoeveelheid te lozen (grond)water (zaaknr. 642792/dossiernr. ODRA 195268447; verzenddatum besluit: 15 juni 2018).

Ter inzage en bezwaar
Voor meer informatie over de besluiten kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht.

Vastgesteld bestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Noord

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Noord op 29 mei 2018 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ligging plangebied
Het plan betreft het noordelijk deel van de bebouwde kom in het dorp Dieren. Aan de zuidkant van het plangebied hoort aan de west- en oostkant de spoorlijn erbij. Daartussen sluit het bestemmingsplan aan op het bestemmingsplan dat voor het stationsgebied geldt.
Aan de grenzen van het plangebied zijn enige groenvoorzieningen en waterpartijen meegenomen die nu nog in het bestemmingsplan Landelijk Gebied en Bedrijventerrein Kanaalzone liggen.

Inhoud plangebied
Het plan wil een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze woongebieden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten, beleid en regelgeving. De detailhandelsstructuurvisie voor Dieren is in het plan verwerkt. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk. Er zijn geen nieuwe bouwvlakken toegevoegd.
Het bestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van de geldende bestemmingsplannen. Een aantal kenmerkende punten stippen wij hier aan:
• de huidige Beschrijving-in-Hoofdlijnen wordt vervangen door direct toetsbare regels; in de stedenbouwkundig waardevolle zone geldt daardoor bijvoorbeeld striktere regels voor erfafscheidingen;
• er is 1 cultuurhistorisch waardevolle gebied benoemd: de wijk Stenfert II gelegen tussen de Geitenbergweg, Harderwijkerweg, Imboslaan en Industrielaan. In dit gebied geldt de regel van de stedenbouwkundig waardevolle zone alsmede een regeling ter zake van het parkeren van auto’s voor de voorgevel;
• het vastleggen van een maximum aantal woningen per bouwvlak;
• een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes van monumenten;
• het opnemen van een regeling voor kamerbewoning;
• het verruimen van de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis;
• de regels voorzien in een concentratie van winkels in het kernwinkelgebied (Calluna, Diderna) en een maximalisering van het winkelvloeroppervlak in het noordelijke en zuidelijke deel van de Wilhelminaweg.

Inhoud wijzigingen
De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn zowel naar aanleiding van ingediende zienswijzen als ambtshalve. De wijzigingen betreffen ondergeschikt incidentele bestemmingswijzigingen op percelen en geringe aanpassingen van de regels gericht op individuele percelen. U vindt een overzicht van de wijzigingen terug in de Nota van Wijzigingen die bij de stukken ter inzage wordt gelegd.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 28 juni tot en met 9 augustus 2018, ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDN2017-VA01.

Beroep
Met ingang van 28 juni tot en met 9 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld door:
– belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
– iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 10 augustus 2018 tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 27 juni 2018

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden