Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Korte Wal 237, 6882 GS Velp: vervangen van puien en kozijnen van ‘De Ulenpas’ (27-7-2018/647266).
– Overbeeklaan 10, 6881 HG Velp: verbouwen van de woning (28-7-2018/647319).
– Domeinlaan t.h.v. Nobellaan 1 te Dieren (1 berk), Middachterallee te De Steeg (3 beuken) en Zwanensingel t.h.v. nr. 70-80 te Velp (1 treurwilg): kappen van 5 bomen (26-7-2018/647044).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 31

– Beekhuizenseweg 29, 6881 AB Velp: renoveren en isoleren van het dak en plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 646532).
– Overbeeksingel 2, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen op een kapschuur en een garage (zaaknr. 645769).
– Diderna 6, 6951 CW Dieren: plaatsen van lichtreclame (zaaknr. 643285).
– Prinses Margrietlaan 27, 6951 AJ Dieren: plaatsen van een kapconstructie op een garage en twee bergingen (zaaknr. 646050).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning; activiteit Milieu (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

– Havikerwaard 8a, 6994 JD De Steeg: milieuneutrale verandering van de inrichting voor het plaatsen van een overkapping t.b.v. opslag (zaaknr. 639782/ODRA dossiernr. 195267628; datum (verzending) besluit: 30 juli 2018).

Ter inzage en bezwaar
Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-646989 Stichting Tennispark Beekhuizen.
Activiteit: Tenniskamp voor de jeugd van 15-17 augustus 2018.
Plaats: Beekhuizenseweg 99, 6881 AH in Velp.
Website: www.tvbeekhuizen.nl

Aanvraag: RHD-639999 Stichting Carolinafestival.
Activiteit: Carolinafestival op 31 augustus 2018 en 1 september 2018.
Plaats: Carolinapark Dieren-Zuid.
Website: www.carolinafestival.nl

Aanvraag: RHD-643130 Stichting Horeca Evenementen Dieren e.o.
Activiteit: IJsselfeest op 17 en 18 augustus 2018.
Plaats: Veerstoep Dieren-Zuid.
Website: www.ijsselfeesten.nl

Aanvraag: RHD-646920 Mevrouw I. Houben.
Activiteit: Buurtfeest op 18 augustus 2018 van 14.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, Bosweg tussen Ulenkamp en Burg. Brandtlaan.

Aanvraag: RHD-647137 St. Fredericusschool.
Activiteit: ANWB Streetwise op 11 september 2018 van 07.00 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Velp, tussen Emmastraat en doorgang naar de Past. Koenestraat.

Aanvraag: RHD-647202 Stichting Zonnestraal.
Activiteit: Eenmalige collecte van 29 augustus 2018 tot en met 1 september 2018.
Plaats: De Steeg, Rheden en Velp.

Aanvraag: RHD-630262 St. KWF Kankerbestrijding.
Activiteit: Collecte van 3 september 2018 tot en met 8 september 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.kwf.nl

Aanvraag: RHD-359774 St. Prinses Beatrix Spierfonds.
Activiteit: Collecte van 10 september 2018 tot en met 15 september 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-643943 Wijkcentrum ‘De Drieschaar’.
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit inzake 70/80/90 party op 15 september 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur.
Plaats: Dieren, Meidoornlaan 197 (Wijkcentrum).

Aanvraag: RHD-647685 Bushhouse B.V.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden van 27 augustus 2018 tot en met 9 september 2018.
Plaats: Dieren.
Website: www.bushhouse.nl

Aanvraag: RHD-647040 Hogeschool van Hall Larenstein.
Activiteit: Introductieweek van 27 augustus t/m 31 augustus 2018.
Plaats: Velp, Larensteinselaan.
Website: www.hvhl.nl

Aanvraag: RHD-647754 PFC Rheden.
Activiteit: PFC waterpolotoernooi en minicamping van 25 t/m 26 augustus 2018.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 7.
Website: www.pfcrheden.nl/posbanktoernooi

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-647517 KV Diderna/Visser Sloopwerken.
Activiteit: Bingoavond op 25/09, 30/10, 27/11, 18/12 2018 en 29/01, 26/02, 26/03, 30/04 en 28/05 2019.
Plaats: Dieren, Theothorne.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Beperkte dienstverlening burgerzaken en servicecentrum op 17 augustus 2018

Wegens systeemwerkzaamheden is het niet mogelijk om op vrijdag 17 augustus 2018 producten aan te vragen zoals reisdocumenten, rijbewijzen, verklaring omtrent gedrag en uittreksels op het gemeentehuis in De Steeg en gemeentelijk servicecentrum in Velp (servicecentrum Dieren is gesloten).
U kunt dan wel op de gebruikelijke tijden op het gemeentehuis in De Steeg en servicecentrum Velp uw aangevraagde documenten afhalen.

Zomeropening gemeentelijke servicecentra 2018

De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn in de periode 9 juli 2018 t/m 7 september 2018 alleen de volgende dagen geopend:
• Servicecentrum Velp op elke maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, en op elke woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
• Servicecentrum Dieren op elke dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Het gemeentehuis is in deze periode elke werkdag op de gebruikelijke tijden geopend: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur.

‘s Middags en ‘s avonds werken wij op afspraak.

Let op: reisdocumenten en rijbewijzen moeten afgehaald worden op die locatie waar u ook de aanvraag heeft ingediend.

Meer informatie staat vermeld op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden