Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 356, 6991 NK Velp: verbouwen van een gemeentelijk monument (30-9-2018/654320).
– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: wijzigen van de kleurstelling bij een monumentaal pand (26-9-2018/653973).
– Binnenweg 71, 6955 AW Ellecom: strijdig gebruik t.b.v. het huisvesten van jongeren met 24/7 begeleiding/ondersteuning (1-10-2018/654537).
– Hoflaan 34, 6953 AM Dieren: renoveren van het dak van een rijksmonument (30-9-2018/654324).
– Julius Röntgenlaan 2, 6952 CT Dieren: dichtzetten van een inpandig balkon (27-9-2018/654153).
– Wilhelminaweg 78, 6951 BR Dieren: plaatsen van een reclamedoek in een frame en aanbrengen van een logo aan een winkelpand (26-9-2018/653850).
– Priesnitzlaan 2a, 6957 DE Laag-Soeren: kappen van een beuk (26-9-2018/653950).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 40

– Weg van den Prins Willemsberg 1, 6955 JE Ellecom: plaatsen van een hekwerk (zaaknr. 653078).
– Lagestraat 75, 6953 BC Dieren: plaatsen (legaliseren) van zonnepanelen op een berging/schuur (zaaknr. 650054).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 40

– Imboslaan 2a, 6952 JP Dieren: brandveilig in gebruik nemen van een buitenschoolse opvang (Sport BSO) in een clubhuis (zaaknr. 641776).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-468552 2 Switch.
Activiteit: Inzameling Textiel.
Datum: 21 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-594409 Bartimeus Sonneheerdt.
Activiteit: Collecte.
Datum: 21 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-654090 Stichting Quinacridone Magenta.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden en 1 billboard.
Datum: 22 oktober 2018 tot en met 21 januari 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-654458 Stichting DPB Dielen.
Activiteit: Plaatsen van 2 aankondigingsborden.
Datum: 17 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2018.
Plaats: Dieren, Sportcafé bij Sporthal Theothorne.
Velp, Gruttostraat nabij de ingang parkeerplaats De Dumpel.

Verleend: RHD-647960 JB Allround Amusement B.V.
Activiteit: Pasar Malam Djempol.
Datum: 19, 20 en 21 oktober 2018.
Plaats: Dieren, Sporthal Theothorne.
Website: www.pasarfestival.nl

Verleend: RHD-654767 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 8 aankondigingsborden.
Datum: 22 oktober 2018 tot en met 2 november 2018.
Plaats: Dieren.

Verleend: RHD-653961.
Activiteit: Pippin Hike wandeltocht.
Datum: zondag 14 oktober 2018 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Schietbergseweg.

Verleend: RHD-651130 TTV Slagvaardig.
Activiteit: Opening gerenoveerde clubgebouw.
Datum: Zaterdag 20 oktober 2018 van 12.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 3.

Verleend: RHD-654652 Cv De Narrenkap.
Activiteit: Halloweentocht.
Datum: 26 oktober 2018 van 18.30 uur – 23.00 uur.
Plaats: Velp, Van Spaenallee.
Website: www.cvdenarrenkap.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

VERKEERSBESLUIT gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op de Zutphensestraatweg in Dieren ter hoogte van huisnummer 8.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 8 oktober 2018

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

'

Reacties

article
127825
Bekendmakingen week 41
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/127825/bekendmakingen-gemeente-rheden-228/
2018-10-10T04:26:08+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/10/06122606/gemeentehuis1.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws