Bekendmakingen gemeente Rheden

Woensdag 24 september 2014

OMGEVINGSVERGUNNING 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):
Verschillende locaties in de gemeente Rheden: kapaanvraag voor zeven vergunningplichtige bomen in het kader van het gemeentelijk kapplan najaar 2014 (16-9-2014/101630).
Annastraat 13, 6882 BA  Velp: verhuren van kamers (15-9-2014/101609).
Dr. Van der Feltzlaan 20, 6882 KM  Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning (15-9-2014/101566).
President Kennedylaan 102, 6883 AX  Velp: brandveilig in gebruik nemen van een hotel (12-9-2014/101420).
Van Tienhovenlaan 4, 6881 AZ  Velp: uitbreiden van een woning (15-9-2014/101452).
Veerweg 38, 6991 GP  Rheden: aanpassen en splitsen van het pand (17-9-2014/101802).
Spoorstraat 44, 6953 BZ  Dieren: plaatsen van een dakkapel op een woning (12-9-2014/101418).
Viëtorstraat 1, 6953 BR  Dieren: wijzigen van de kelder van een woning (12-9-2014/101603).
Dorpsweg (voor de kerk) te Spankeren: noodkap van een beuk (11-9-2014/101472).
Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien. Indien u een aanvraag wenst in te zien, wordt u verzocht om vooraf contact op te nemen met de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 911.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Boulevard 12, 6881 HS  Velp: verbouwen van een woning (zaaknr. 92228).
De Marke ong. te Dieren: bouwen van een bedrijfspand met kantoren (zaaknr. 90805).
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Week 37
Willem Bontekoestraat 10, 6991 BM  Rheden: plaatsen van een terrasoverkapping (zaaknr. 97422).
Week 38
Alteveerselaan 24, 6881 AW  Velp: renoveren van een monumentaal pand (zaaknr. 96223).
Vorsterstraat 22, 6991 CJ  Rheden: aanleggen van een uitrit (zaaknr. 95215).
Köllinglaan te Dieren (kavel B): bouwen van een woning (zaaknr. 96083).
Dorpsweg (voor de kerk) te Spankeren: noodkap van een beuk (zaaknr. 101472).
Priesnitzlaan 12, 6957 DG  Laag-Soeren: bouwen van een hobbyschuur (zaaknr. 97421).
Ter inzage en bezwaar
De genoemde besluiten kunnen worden ingezien bij de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg. Indien u een besluit wenst in te zien, wordt u verzocht om vooraf contact op te nemen met de afdeling Inwonerszaken. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 911.
Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ  De Steeg (bij de afdeling Inwonerszaken kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking). Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 165,00 voor natuurlijke personen en € 328,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).
 Bekendmakingen APV, Collectes en Wet op de kansspelen
De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend. 
Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)
zaaknummer 100159; v.v. Worth Rheden, ontheffing sluitingstijd voor het houden van clubactiviteiten op 4 oktober, 15 november, 18, 19 en 20 december 2014 in de kantine aan de IJsselsingel in Rheden. 
zaaknummer 98119; Gelreband Dieren voor het organiseren van een rommelmarkt en kofferbakverkoop op zaterdag 27 september 2014 van 08.00 uur – 16.00 uur aan de Imboslaan 69 in Dieren.
zaaknummer 93767; Beursorganisatie Van Dongeren voor het organiseren van een maandelijkse paramarkt in de maanden september 2014 t/m juni 2015 in zalencentrum Theothorne in Dieren.
zaaknummer 101616; De heer Kersten voor het houden van een promotiedag t.b.v. dierendag op zaterdag 4 oktober 2014 in de Groenestraat in Rheden.
zaaknummer 197578: Mevrouw Tegraoui-Zweers voor het organiseren van een 
2e hands speelgoed en kinderkleding beurs op 5 oktober 2014 van 11.00 uur uur – 14.00 uur in zalencentrum Theothorne in Dieren.
zaaknummer 100795; Koninklijke Landmacht voor de oefening JISTARC in de periode van 6 t/m 17 oktober 2014.
zaaknummer 101122; Koninklijke Landmacht voor een oefening van het 101 Genie Bataljon in de periode van 13 t/m 17 oktober 2014.
zaaknummer 90971; Stichting Hulphond Nederland voor het oefenen met puppy’s buiten de aangewezen losloopgebieden.
zaaknummer 100979; Stichting Een plus samenwerking, Rozendaalselaan 34-9 in Velp voor het plaatsen van max. 30 aankondigingsborden van 26 september t/m 13 oktober 2014.
zaaknummer 101458; Mr. H.M. van der Zandt voor een muzikale rondgang op zaterdag 27 september 2014 in Velp. 
Collectes
Fonds verstandelijke gehandicapten in de week van 22 t/m 27 september 2014.
Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren van 29 september t/m 4 oktober 2014.
Wet op de kansspelen
v.v. Worth Rheden melding bingo op 12 december 2014.
Gelreband voor het draaien rad van avontuur op zaterdag 27 september 2014. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor een ieder de vergunningen ter inzage bij: 
Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, 
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur;
Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ  De Steeg.
Voor informatie kunt u terecht bij het team Bijzondere Wetten: 
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of 
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]
Verkeersbesluiten 
VERKEERSBESLUITEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij nabij onderstaande adressen een parkeerplaats hebben aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats:
– Nassaustraat 8 te Velp, kenmerk RHD2014-GPP-020.
– Nassaustraat 39 te Velp, kenmerk RHD2014-GPP-021.
– Dillenburglaan 11 te Velp, kenmerk RHD2014-GPP-022.
VERKEERSBESLUITEN
Verbod tot stilstaan Dillenburglaan te Velp
Kenmerk RHD-VKB-033
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij in de Dillenburglaan te Velp over een lengte van ca. 30 meter vanaf de Schonenbergsingel een verbod tot stilstaan instellen.
30 km/h zone wijk Beekhuizen te Velp
Kenmerk RHD-VKB-034
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij op onderstaande straten in de wijk Beekhuizen te Velp een 30 km/h zone instellen:
Beekhuizenseweg, ten noordoosten van de kruising met de Beukenweg tot aan de bebouwdekomgrens, Alteveer, Alteveerselaan, Den Bruijl, Biesdelselaan, Pinkenbergseweg, Stalen Enk, Thijsselaan en Van Tienhovenlaan.
Eenrichtingverkeer wijk Beekhuizen te Velp
Kenmerk RHD-VKB-035
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij op onderstaande straten in de wijk Beekhuizen te Velp eenrichtingverkeer instellen:
Alteveerselaan te Velp, voor het gedeelte tussen de Thijsselaan en Den Bruijl waarbij het verboden wordt in de richting van de Thijsselaan te rijden, met uitzondering van (brom)fietsen;
Biesdelselaan te Velp, voor het gedeelte tussen de Stalen Enk en de Dennenweg waarbij het verboden wordt in de richting van de Stalen Enk te rijden, met uitzondering van (brom)fietsen.
U kunt de besluiten in zijn geheel raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gezet.
De volledige tekst van dit besluit ligt gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg en bij het servicecentrum Velp. 
De Steeg, 22 september 2014
NB
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ  De Steeg.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a de naam en het adres van de indiener;
b de dagtekening; 
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
d de gronden van het bezwaar. 
Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.
U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 45,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 165,00 voor overige natuurlijke personen en € 328,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).
WET MILIEUBEHEER 
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:
Wilhelminaweg 60, 6951 BP  Dieren: veranderen van de inrichting maaltijdspecialist de Keulse Pot. De verandering betreft het plaatsen van een vetafscheider. In verband met deze plaatsing worden de eerder opgelegde maatwerkvoorschriften m.b.t. het lozen van vethoudend afvalwater ingetrokken (zaaknr. 97455).
Inlichtingen
Voor eventuele vragen over de melding kunt u contact opnemen met de afdeling Inwonerszaken, via telefoonnummer (026) 49 76 911.
Tijdelijk gewijzigde openingstijden gemeentelijke servicecentra
De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn t/m 3 oktober 2014 alleen de volgende dagen geopend:
– servicecentrum Velp,     op elke maandag 12.00 uur tot 15.00 uur, en 
    op elke woensdag en vrijdag 08.30 uur tot 15.00 uur;
– servicecentrum Dieren, op elke dinsdag en donderdag 08.30 uur tot 15.00 uur.
Het gemeentehuis is elke werkdag op de normale tijden geopend: 
maandag t/m donderdag 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond 17.30 uur tot 20.00 uur, 
vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur.
De zorgloketten in de gemeentelijke servicecentra zijn t/m 3 oktober 2014 op gewijzigde tijden geopend:
servicecentrum Velp, Den Heuvel 32, woensdag 24 september van 13.30 uur tot 15.00 uur.
servicecentrum Dieren, Ericaplein 5a, dinsdag 30 september van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Vanaf 6 oktober 2014 zijn de zorgloketten weer op hun normale dagen en tijden geopend.
De openingstijden staan ook vermeld op www.rheden.nl.
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik HIER en druk op “Vind ik leuk”. Liever via Twitter? Volg ons via @HetRhedenNieuws
Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden