Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Boulevard 12, 6881 HS Velp: vervangen en vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (1-11-2018/658796).
– Egmondstraat 7b, 6881 MK Velp: plaatsen van een tijdelijk noodlokaal (1-11-2018/658799).
– Reinaldstraat 18b, 6883 HN Velp: onderhoud en restauratie aan 2 grafmonumenten (1-11-2018/658801).
– Bentincklaan te De Steeg: kappen van 11 bomen i.v.m. veiligheid aan het spoor (30-10-2018/658428).
– Beverodelaan 9, 6952 JA Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (30-10-2018/OGV-2018-0370).
– Mezenlaan 71, 6951 HK Dieren: intern verbouwen van de woning (29-10-2018/658228).
– Zuider Parallelweg 8, 69523 DA Dieren: plaatsen van een schutting, carport en een tuinhuisje (6-11-2018/659330).
– Dorpsweg 44, 6956 AR Spankeren: verbouwen van een carport (11-10-2018/655974).
– Loohof 30, 6956 CN Spankeren: plaatsen van een schutting (29-10-2018/658084).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Binnenweg 71, 6955 AW Ellecom: strijdig gebruik t.b.v. het huisvesten van jongeren met 24/7 begeleiding/ondersteuning (1-10-2018/654537).

U kunt deze aanvraag inzien van 15 november 2018 tot en met 28 november 2018 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Havikerwaard 8a, 6994 JD De Steeg: accepteren, opslaan en verwerken van stoffen in betonmortel (zaaknr. 651855/ODRA dossiernr. 195275253).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk. Voor vragen/inlichtingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 45

– Arnhemsestraatweg 356, 6881 NK Velp: verbouwen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 654320).
– Prins Hendriklaan 14, 6881 HW Velp: plaatsen van een luifel boven de voordeur (zaaknr. 658029).
– Wilhelminastraat 3c, 6881 LH Velp: plaatsen van schuifpanelen van glas op een balkon (zaaknr. 657446).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-658102 Robin Best Outdoor Media.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden inzake open dag Astrum College.
Datum: 20 november tot en met 3 december 2018.
Plaats: Dieren, Rheden en Velp.

Verleend: RHD-655845 Vv Dieren.
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit.
Datum: 30 november 2018 van 19.00 uur tot 00.30 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 7.

Verleend: RHD-658998 V.O.F. Jansen-Hachmang.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum: 14 december 2018 tot en met 31 december 2018.
Plaats: Dieren, hoek Buitensingel/Wilhelminaweg 15b.

Verleend: RHD-658291 Obs Koningin Emma.
Activiteit: ANWB Streetwise.
Datum: 23 november 2018 van 07.30 uur tot 12.30 uur.
Plaats: Dieren, Viëtorstraat.

Verleend: RHD-656424 Attent Zorg & Behandeling Locatie Beverode.
Activiteit: Winterfair.
Datum: 24 november 2018 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Admiraal Helfrichlaan 12.

Verleend: RHD-655450.
Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 25 november 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttostraat 14 (Sporthal De Dumpel).

Verleend: RHD-658999 The Grillmaster.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Rheden, Dorpsplein en Velp, Churchillplein.

Verleend: RHD-656468 Hoffman Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden inzake Kerst Middachten.
Datum: 6 december 2018 tot en met 12 december 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-659305 Gemeente Rheden.
Activiteit: Lichtjesavond begraafplaatsen Dieren en Rheden.
Datum: 23 november en 7 december 2018 van 18.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan en Rheden Heiderust.
Website: www.rheden.nl

Verleend: RHD-653278 Sinterklaascommissie De Steeg.
Activiteit: Intocht Sinterklaas.
Datum: 24 november 2018 van 13.15 uur – 16.00 uur.
Plaats: De Steeg.

Verleend: RHD-656529 Sinterklaascomité Ellecom.
Activiteit: Intocht Sinterklaas.
Datum: 24 november 2018 van 11.00 uur – 14.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.

Verleend: RHD-654164 St. Sinterklaas in Velp.
Activiteit: Sinterklaasintocht en feest.
Datum: 24 november 2018 van 13.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Velp.

Wet op de kansspelen

Verleend: RHD-658748.
Activiteit: Ladies bingoavond.
Datum: 16 november 2018.
Plaats: Dieren, Zalencentrum Theothorne.

Verleend: RHD-658996 Stichting 6×6.
Activiteit: Verloting.
Datum: 1 december 2018 tot en met 30 mei 2019.
Plaats: Rheden, winkelstraat, winkelcentrum, markt en huis-aan-huis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Terinzagelegging ontwerpstructuurvisie Dieren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat de ontwerpstructuurvisie Dieren, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3:4 Awb, met ingang van 15 november 2018 ter inzage ligt.

Het plangebied van de ontwerpstructuurvisie omvat de gehele dorpskern van Dieren, inclusief het bedrijventerrein De Kanaalzone. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van dat gebied, evenals het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid voor de lange termijn. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening krijgt de structuurvisie een status als strategisch beleidsdocument.

Terinzagelegging
De ontwerpstructuurvisie ligt van 15 november 2018 tot en met 8 januari 2019 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg. Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de ontwerpstructuurvisie in elektronische vorm raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad Structuurvisies, waarna u het ontwerp oproept door onder Locatie/Naam de gevraagde gegevens in te vullen of gebruik te maken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.SVDIEREN-ON01. Daarnaast is de ontwerpstructuurvisie ook via de projectwebsite www.mijndorpvanmorgen.nl te raadplegen.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen, waarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om het ontwerp van de structuurvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval wordt u verzocht om voor het verstrijken van de termijn een afspraak te maken met mevrouw M. Van Bruxvoort via telefoonnummer (026) 49 76 350.

De Steeg, 14 november 2018

Opening van het Sociaal Meldpunt in Dieren wordt later

De nieuwe locatie voor het Sociaal Meldpunt aan de Piersonstraat in Dieren zal niet per half november maar in het nieuwe jaar opengaan. Wij streven ernaar om u hier vanaf begin 2019 te ontvangen. Wij zullen u op de hoogte houden van onze opening.

Tot die tijd zijn wij iedere werkdag van 08.30 uur – 12.00 uur te bezoeken in het gemeentehuis in De Steeg.
Op afspraak kunt u ons ook in het Duynhuis bezoeken of komen wij bij u thuis op huisbezoek.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 12.00 uur via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Reacties

article
130002
Bekendmakingen week 46
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/130002/bekendmakingen-gemeente-rheden-230/
2018-11-14T04:30:52+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/11/16130450/gemeentehuis11111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws