Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Sophiastraat 57, 6882 NJ Velp: plaatsen van een dakopbouw op de woning (12-11-2018/660040).
– Oranjeweg 171, 6991 WN Rheden: aanleggen van een inrit (8-11-2018/659900).
– Beimerwaard 1, 6955 JJ Ellecom: herbouwen van een recreatiewoning (12-11-2018/660031).
– Beverodelaan 9, 6952 JA Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (12-11-2018/660046).
– Burgemeester de Bruinstraat 94, 6953 AH Dieren: plaatsen van een airco op het balkon (5-11-2018/659533).
– Zilverakkerweg 76, 6952 DX Dieren: maken van een doorbraak in een dragende muur (6-11-2018/659702).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 45

– Henri Viottastraat 6, 6952 BJ Dieren: vervangen van voorgevelkozijnen en de voordeur (zaaknr. 657650).
– Piersonstraat 5, 6951 BD Dieren: wijzigen van de voorgevel en plaatsen van reclameletters (zaaknr. 657463).
– Spankerenseweg 42, 6951 CH Dieren: legaliseren van reclame-uitingen (zaaknr. 657524).
– Wilhelminaweg 15, 6951 BM Dieren: vervangen en plaatsen van 2 kozijnen in een bedrijfspand (zaaknr. 658051).

Week 46

– Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp: kappen van een beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) / (zaaknr. 655372).
– Oranjeweg 171, 6991 WN Rheden: aanleggen van een inrit (zaaknr. 659900).
– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: wijzigen van de kleurstelling bij een monumentaal pand (zaaknr. 653973).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (activiteit milieu)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaaknr.: 651855/ODRA dossiernr. 195275253
Omschrijving: accepteren, opslaan en verwerken van stoffen in betonmortel
Adres: Havikerwaard 8a, 6994 JD De Steeg
Besluit: Verlenen
Datum besluit: 13 november 2018
Datum verzending: 13 november 2018

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-658334 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 3 spandoeken inzake opruimactie vuurwerk.
Datum: 6 december 2018 tot en met 4 januari 2019.
Plaats: Dieren, Rheden en Velp.

Verleend: RHD-572812 Stichting Medische Hulpverlening Oost-Europa.
Activiteit: Inzamelen textiel.
Datum: 2 december 2018 tot en met 8 december 2018.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.smho.nl

Verleend: RHD-657096 Stepping Stones Home & Care Villa de Horsting.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 12 december 2018 van 18.00 uur tot 20.30 uur.
Plaats: Laag-Soeren, Badhuislaan 1.

Verleend: RHD-655910 H.S.H.O. de Ulenpas.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 14 december 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, Korte Wal 237.
Website: www.deulenpas.nl

Verleend: RHD-655588 Sem Café .
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit.
Datum: 6 december 2018 van 20.00 uur tot 00.30 uur.
Plaats: Velp, Ommershofselaan 14.

Verleend: RHD-659341 T.B. Duong Loempia’s.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Praxis.

Verleend: RHD-658924 Café Restaurant de Harmonie.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 15 december 2018 van 16.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Laag-Soeren.
Website: www.harmonielaagsoeren.nl

Verleend: RHD-659816 Sportcombinatie Rheden.
Activiteit: Ontheffing schenktijden.
Datum: 15 december, 19 december, 21 december en 22 december 2018.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 91 (clubgebouw).

Verleend: RHD-653866 Stichting Halfvasten Angerlo.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 11 maart 2019 tot en met 25 maart 2019.
Plaats: gemeente Rheden.
Website: www.halfvasten-angerlo.nl

Verleend: RHD-655738 Attent Zorg en Behandeling.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 8 december 2018 van 14.00 uur – 16.30 uur.
Plaats: Rheden, Worth Rhedenseweg 45.
Website: www.attentzorgenbehandeling.nl

Verleend: RHD-657411 Event Support Holland.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 12 januari 2019 tot en met 26 januari 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.eventsupportholland.nl

Verleend: RHD-660185 Combinatie Traverse Dieren.
Ontheffing: Geluidhinder, plaatsen lichtmast en bewegbewijzering.
Datum: 25 november 2018 tussen 05.00 uur – 12.00 uur.
Plaats: Dieren, Doesburgsedijk/N348.
Website: www.traversedieren.nl

Verleend: RHD-660214 Combinatie Traverse Dieren.
Ontheffing: Aanbrengen dynamisch verkeersmanagementsysteem buiten reguliere werktijden.
Datum: 1 avond en nacht in de periode 23 november 2018 – 21 december 2018.
Plaats: Dieren, tunnelbak Traverse.

Wet op de kansspelen

Verleend: RHD-659816 Sportcombinatie Rheden.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 15 december 2018.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 91 (clubgebouw).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Wilhelminaweg 15c, 6951 BM Dieren: verplaatsen van een bestaand vuurwerkverkooppunt en het oprichten van een ijssalon/eetcafé (zaaknr. 654012/ODRA dossiernr. 195276765).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft een maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Wilhelminaweg 15c, 6951 BM Dieren: maatwerk opslag consumentenvuurwerk kelder
(zaaknr. 660345/dossiernr. ODRA 195280149; verzenddatum besluit: 13 november 2018).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

article
130281
Bekendmakingen week 47
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/130281/bekendmakingen-gemeente-rheden-230-2/
2018-11-21T04:30:26+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/11/19130124/gemeentehuis111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws