Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Brinkweg ter hoogte van nr. 30a te Rheden: noodkap van een eik (17-12-2018/665003).
– Hoofdstraat 38, 6994 AH De Steeg: brandveilig in gebruik nemen van een woonzorglocatie (19-11-2018/660899).
– Callunaplein 108, 6951 CR Dieren: plaatsen van nieuwe reclame en het vervangen van bestaande reclame (14-12-2018/665044).
– Roodborstlaan 61, 6951 HG Dieren: plaatsen van reclame (12-12-2018/664626).
– Vingerhoed 76, 6953 BW Dieren: legaliseren van een appartement op de 1e etage aan de achterkant van een bestaand gebouw (12-12-2018/664697).
– Van Broekhuysenhof 2 t/m 27 te Spankeren: renoveren van het dak van 26 woningen (13-12-2018/664950).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 50

– Dennenhof 36, 6951 ML Dieren: vervangen van een garagedeur door een raamkozijn met borstwering en deur (zaaknr. 656982).
– Harderwijkerweg 93, 6952 AE Dieren: legaliseren van een erfafscheiding (zaaknr. 658235).

Week 51

– Mezenlaan 71, 6951 HK Dieren: intern verbouwen van de woning (zaaknr. 658228).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-664675 Robin Best Outdoor media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 7 januari 2019 tot en met 20 januari 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-664681 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 28 februari 17.00 uur tot 1 maart 2019 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen), Apeldoornseweg
(Eerbeek, Laag-Soeren).

Verleend: RHD-665136 De Wolfklus en Montage.
Activiteit: Plaatsen afvalcontainer.
Datum: 18 december 2018 t/m 3 januari 2019.
Plaats: Rheden.

Verleend: RHD-665235 Peter Oversteegen.
Activiteit: Carbidschieten.
Datum: 31 december 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.

Verleend: RHD-665244 Drum en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt.
Activiteit: Innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen.
Datum: 29 december 2018 tot en met 31 december 2018.
Plaats: Velp, IJsselstraat bij de dierenwinkel.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

VERKEERSBESLUIT gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op het Blauwe Pad in Rheden, in de parkeervakken tegenover huisnummer 2. Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-GPP-103.
Het zaaknummer is 664021.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 21 december 2018

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Registratie kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat de volgende gastouders/kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen of verwijderd:

Verwijderde locaties
Lrk-id Soort voorziening Naam voorziening Plaats Huidige status Datum Status
114443658 VGO Akker Velp Niet meer geregistreerd 3-7-2018
108857037 VGO Beest Rheden Niet meer geregistreerd 12-4-2018
211778746 VGO Beest van De Steeg Niet meer geregistreerd 1-1-2018
111764415 VGO Beest van De Steeg Niet meer geregistreerd 18-9-2018
109973914 VGO Beest van Rheden Niet meer geregistreerd 18-9-2018
821376779 VGO Beijer Moorman Velp Niet meer geregistreerd 30-4-2018
100484323 VGO Boer Velp Niet meer geregistreerd 1-8-2018
149972878 VGO Boon Velp Niet meer geregistreerd 16-8-2018
337272578 VGO Brink Kwetters Velp Niet meer geregistreerd 31-12-2018
224844842 VGO Futselaar van Kesteren Rheden Niet meer geregistreerd 1-1-2018
209239797 VGO Hartog Klomp Velp Niet meer geregistreerd 1-5-2018
159944909 VGO Hoogmoed Dieren Niet meer geregistreerd 1-8-2018
952453708 VGO Horssen van de Pol Velp Niet meer geregistreerd 6-11-2018
201938522 VGO Kazen Rheden Niet meer geregistreerd 1-4-2018
187181573 VGO Koldenhof Dieren Niet meer geregistreerd 27-9-2018
236117683 VGO Kreemers De Steeg Niet meer geregistreerd 1-7-2018
271092579 VGO Krimpen Manhave Rheden Niet meer geregistreerd 10-7-2018
179704916 VGO Lages Velp Niet meer geregistreerd 1-9-2018
112357295 VGO Metin Velp Niet meer geregistreerd 8-2-2018
271998192 VGO Mierlo Velp Niet meer geregistreerd 8-2-2018
731664036 VGO Neijenhuis Velp Niet meer geregistreerd 30-6-2018
116605248 VGO Oosten Dieren Niet meer geregistreerd 1-1-2018
173417565 VGO Oosterbroek-Kranenberg Dieren Niet meer geregistreerd 1-9-2018
213845209 VGO Otterlo Dieren Niet meer geregistreerd 1-1-2018
184572964 VGO Pierik Rheden Niet meer geregistreerd 3-9-2018
310900797 VGO Rada Dieren Niet meer geregistreerd 1-2-2018
114780730 VGO Roest Velp Niet meer geregistreerd 27-9-2018
335795468 VGO Rooy Boesveld Spankeren Niet meer geregistreerd 1-6-2018
826179551 VGO Schaart Fens Dieren Niet meer geregistreerd 13-12-2018
120898779 VGO Schuchard-van Schaik Rheden Niet meer geregistreerd 30-4-2018
209633906 VGO Sipkes de Baaij Velp Niet meer geregistreerd 31-7-2018
122598179 VGO Spek Velp Niet meer geregistreerd 13-9-2018
183758122 VGO Tissen Velp Niet meer geregistreerd 25-10-2018
160472143 VGO van Leuteren Rheden Niet meer geregistreerd 8-1-2018
143209966 VGO Vries Dieren Niet meer geregistreerd 10-7-2018
195340681 VGO Warrink De Steeg Niet meer geregistreerd 1-9-2018
106414689 VGO Wilsterman Velp Niet meer geregistreerd 3-2-2018
378953904 KDV Peuterspeelgroep Jij&Ik Dieren Niet meer geregistreerd 1-1-2018 1-1-2018
593367819 BSO BSO jij&ik Dieren Niet meer geregistreerd 1-1-2018 1-1-2018
196049337 KDV Puck&Co de Eekhoorn Rozendaal Niet meer geregistreerd 31-12-2018 31-12-2018
233702556 VGO Zwart Rozendaal Niet meer geregistreerd 13-12-2018 13-12-2018

Opgenomen locaties
Lrk-id Soort voorziening Naam voorziening Plaats Huidige status Datum Status

100484323 VGO Boer Velp Geregistreerd 1-8-2018
102964270 KDV Kindcentrum Puck&Co de Expeditie Dieren Geregistreerd 16-8-2018
125677601 VGO Tissen Velp Geregistreerd 25-9-2018
135323988 VGO Burg Dieren Geregistreerd 14-8-2018
135402724 VGO Roessink Elschot Velp Geregistreerd 23-2-2018
138929683 VGO Hofman Sproest Laag-Soeren Geregistreerd 23-2-2018
159944909 VGO Hoogmoed Dieren Niet meer geregistreerd 1-8-2018
173631721 VGO Derksen Rheden Geregistreerd 9-7-2018
179704916 VGO Lages Velp Niet meer geregistreerd 1-9-2018
184482343 VGO Rijk Velp Geregistreerd 5-4-2018
184572964 VGO Pierik Rheden geregistreerd 3-9-2018
215427142 VGO Mierlo Velp Geregistreerd 25-4-2018
221031637 VGO Hoffmann Velp Geregistreerd 13-12-2018
224505841 VGO Brugge Derksen Velp Geregistreerd 18-9-2018
229541860 VGO Berendsen Velp Geregistreerd 10-4-2018
239696840 BSO Marron Sport en Natuur BSO Dieren Geregistreerd 15-10-2018
250396725 VGO Hoogmoed- de Lange Dieren Geregistreerd 23-1-2018
264846618 BSO Kindcentrum Puck&Co de Expeditie Dieren Geregistreerd 16-8-2018
298483324 VGO Oudsen Rogier Velp Geregistreerd 20-2-2018
305190118 VGO Geluk Velp Geregistreerd 3-7-2018
320873225 VGO Schoen Altena Dieren Geregistreerd 3-4-2018
337272578 VGO Brink Kwetters Velp Geregistreerd 31-12-2018
337272578 VGO Brink Kwetters Velp Geregistreerd 2-5-2018
409940665 VGO Lohman Velp Geregistreerd 21-2-2018
778686358 VGO Beijer Moorman Velp Geregistreerd 26-3-2018
787071183 VGO Stolte de Wit Velp Geregistreerd 17-10-2018
312687345 KDV Puck&Co IKC Dorpsschool Rozendaal Rozendaal Geregistreerd 25-10-2018
195071529 BSO Puck&Co IKC Dorpsschool Rozendaal Rozendaal Geregistreerd 25-10-2018
112956919 VGO Brugge Derksen Rozendaal Geregistreerd 18-9-2018

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden