Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beukenweg 9, 6881 CK Velp: plaatsen van een dakkapel en dakraam aan de voorzijde van de woning (31-1-2019/671226).
– Arnhemsestraatweg 125, 6991 AL Rheden: wijzigen van de voorgevel van de woning (5-2-2019/671784).
– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: verduurzamen van de monumentale woning en het aanbouwen van een serre (4-2-2019/671487).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: restaureren/uitbreiden van de Appelschuur (1-2-2019/671295).
– Kastanjelaan 34, 6955 AN Ellecom: plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (1-2-2019/671288).
– Eduard van Beinumlaan 3, 6952 CG Dieren: aanbrengen van een systeemvloer op de begane grond (24-1-2019/669830).
– Imboslaan 5, 6952 JM Dieren: aanbrengen van buitengevel-isolatie (16-1-2019/668545).
– Taxuslaan 22, 6951 NW Dieren: bouwen van een garage en het aanleggen van een inrit uitkomend op de Magnolialaan (1-2-2019/671310).
– IJsselsteyn 21, 6956 AZ Spankeren: bouwen van een pand met 2 bedrijfsunits (4-2-2019/671474).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 5

– Achtsprong 3-5, 6881 HA Velp: samenvoegen van de boven- en benedenwoning tot één woning (zaaknr. 667399).
– Merwedestraat/Waterstraat te Velp (naast het Lorentzhuis): bouwen van 30 seniorenwoningen (zaaknr. 648934).
– Eduard van Beinumlaan 3, 6952 CG Dieren: aanbrengen van een systeemvloer op de begane grond (zaaknr. 669830).

Week 6

– Arnhemsestraatweg 227, 6991 AL Rheden: realiseren van een aanbouw t.b.v. een personenlift (zaaknr. 668797).
– Bentincklaan te De Steeg: kappen van 11 bomen i.v.m. veiligheid aan het spoor (zaaknr. 658428).
– Van Broekhuysenhof 2 t/m 27 te Spankeren: renoveren van het dak van 26 woningen (zaaknr. 664950).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-669580 KersVers Fruit.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum: 1 mei 2019 tot 1 oktober 2019.
Plaats: Velp, Rheden en Dieren.
Website: www.kersversfruit.nl

Aanvraag: RHD-671450 Robin Best Outdoor Media BV.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden.
Datum: 5 maart tot en met 18 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-671610 St. Fredericusschool.
Activiteit: Carnavalsoptocht.
Datum: 1 maart van 10.00 uur – 11.00 uur.
Plaats: Velp.

Aanvraag: RHD-667112 Cv de Heiknuuters.
Activiteit: Ridderslag in de orde van de Rhedense Leeuw.
Datum: 23 februari 2019 van 15.30 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Aanvraag: RHD-669128 Cv De Narrenkap.
Activiteit: Carnavalsoptocht.
Datum: 3 maart 2019 van 13.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.cvdenarrenkap.nl

Aanvraag: RHD-671871 Cv De Heiknuuters.
Activiteit: Carnavalsoptocht.
Datum: 3 maart 2019 van 11.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-671209 St. Inloophuis Velp.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 16 februari 2019.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat 201 (de Poort).

Aanvraag: RHD-671689 WSV Steeds Voorwaarts.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 13 april 2019.
Plaats: Velp, Dr. Van der Feltzlaan 19B.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Ambachtstraat 40, 6951 CC Dieren: veranderen van het bedrijf (bouwen van een opslagloods) / (zaaknr. 667637/ODRA dossiernr. 195287951).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’ op 1 februari 2019 onherroepelijk is geworden.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is tijdens de beroepstermijn geen beroepschrift ingediend.
Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam/nummer. Het plannummer is NL.IMRO.0275.BPLG31-VA01.
Het plan is tevens op aanvraag in papieren vorm in te zien in het Gemeentehuis te De Steeg, bij de Servicebalie.

De Steeg, 13 februari 2019

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.

De aanwijzing van openbaar elektrische oplaadpunten op de volgende locaties:
I Pasteurstraat in Dieren, ter hoogte van huisnummer 42. Hier wijzen wij twee parkeervakken aan voor elektrisch laden. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-108 en het zaaknummer is 670622.
II Vlashofstraat in Velp, ter hoogte van Wilhelminastraat 11. Hiervoor heffen wij twee parkeervakken in de blauwe zone op voor elektrisch laden. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2019-VKB-109 en het zaaknummer is 670983.
III Roodborstlaan in Dieren tegenover huisnummer 37. Hier wijzen wij twee parkeervakken aan voor elektrisch laden. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-110 en het zaaknummer is 670985.

Aan een laadpaal kunnen twee auto’s opladen. Wij besluiten om op de genoemde locaties twee parkeerplaatsen aan te wijzen als elektrisch oplaadpunt. Voorlopig richten wij maar een parkeerplaats in als oplaadpunt. Als wij in de toekomst meer aanvragen krijgen voor de locatie, richten wij pas de tweede parkeerplaats in.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 11 februari 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de besluiten.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden