Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kerkallee 37, 6882 AM Velp: brandveilig in gebruik nemen van de woning t.b.v. bed & breakfast (20-2-2019/674548).
– Rozendaalselaan 21, 6881 KX Velp: plaatsen van een hekwerk t.b.v. een dakterras (19-2-2019/674245).
– Pinkelseweg 2, 6991 GJ Rheden: plaatsen van een tuinhuisje (24-2-2019/675010).
– Callunaplein 72, 6951 CR Dieren: plaatsen van LED-schermen in de etalage van een supermarkt (15-2-2019/673594).
– Köllinglaan 5, 6952 HK Dieren: plaatsen (gedeeltelijk vervangen) van erfafscheidingen (24-2-2019/675018).
– Valeriuslaan 1, 6952 EJ Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (23-2-2019/674988).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Arnhemsestraatweg 12, 6991 AM Rheden: vestigen van een wellnessresort op landgoed De Valkenberg: realiseren sauna’s, aanleggen parkeerplaats en realiseren natuur (zaaknr. 630208).
– Zeemanlaan 1, 6952 GL Dieren: realiseren van een bed en breakfast in een woning (activiteiten brandveilig gebruik en bouwen) / (zaaknr. 669829).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 8

– Verschillende locaties in Velp, Dieren en Laag-Soeren: kappen van in totaal 11 bomen in het kader van het kapplan 2019-01 (zaaknr. 669526). Het gaat om zieke of dode bomen die gevaar opleveren voor de omgeving op de volgende locaties:
Alteveerselaan voor huisnr. 34 te Velp: kappen van 1 eik;
Kerkallee voor huisnr. 179 te Velp: kappen van 1 acacia;
Larensteinselaan voor huisnr. 79 te Velp: kappen van 1 eik;
Harderwijkerweg t.h.v. Beverodelaan 103 te Dieren: kappen van 2 beuken;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 1 te Laag-Soeren: kappen van 1 berk;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 3 te Laag-Soeren: kappen van 1 els;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 5 te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk;
Badhuislaan t.h.v. huisnr. 7a te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk;
Boerhaavelaan hoek Badhuislaan te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk;
Jut van Breukelerwaardlaan te Laag-Soeren: kappen van 1 beuk.

Week 9

– Egmondstraat 9, 6881 MK Velp: realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 668555).
– Callunaplein 72, 6951 CR Dieren: plaatsen van 3 LED-schermen in de etalage van een supermarkt die na sluitingstijd worden uitgezet (zaaknr. 673594).
– Molenweg 9, 6953 CS Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de woning (zaaknr. 669454).
– Schapenbergweg te Dieren: aanleggen van een fietspad (zaaknr. 669861).
– Zeemanlaan 1, 6952 GL Dieren: realiseren van een bed en breakfast in een bestaande woning (activiteit strijdig gebruik) / (zaaknr. 665948).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen AVP

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-673932 Protestantse kerk Velp.
Evenement/Activiteit: Bazaar.
Datum: 28 maart 2019 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, Kerkstraat.
Website:

Vergunning: RHD-670241 Stichting Oranjerie Dieren.
Evenement/Activiteit: Herdenking bevrijding Dieren.
Datum: 16 april 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Carolinapark Dieren-Zuid.
Website: www.oranjerie.dieren.nl

Vergunning: RHD-674983 Wijkplatform Grinthuizen.
Evenement/Activiteit: Boomplantdag.
Datum: 16 maart 2019 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Rheden, parkeerplaats Tasveld zuidzijde.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Indienen subsidies mogelijk voor 2019; subsidieplafond toerisme en recreatie is vastgesteld!

Het college van burgemeester en wethouders heeft met ingang van 1 februari 2019 het subsidieplafond 2019 voor toeristisch-recreatieve producten bepaald op € 25.000,00. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor een evenement, arrangement of ander toeristisch recreatief product wordt maximaal € 5.000,00 subsidie verleend, waarbij de subsidie niet hoger is dan 20% van de investering door de aanvrager.
Het college kan besluiten af te wijken van de subsidieregeling als de activiteit (waarvoor subsidie wordt aangevraagd) naar aard, omvang of uitstraling een uitzonderlijk grote bijdrage levert aan de doelstelling, zoals in de subsidieregeling toerisme en recreatie is beschreven. Meer informatie over de voorwaarden vindt u via https://www.rheden.nl/Toerisme_en_recreatie/Subsidie_toerisme_en_recreatie.
Wilt u een verzoek indienen voor een subsidie, zoals hierboven beschreven of de subsidieregeling ontvangen? Stuur een bericht naar [email protected] of bel met (026) 49 76 911.

BEKENDMAKING
De gemeenteraad van Rheden maakt bekend dat hij bij besluit van 26 februari 2019, nr. 12, heeft besloten tot wijziging van de Verordening Rechtspositie raadsleden en raadsvolgers gemeente Rheden 2014.

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat dit is bekendgemaakt.

Het besluit ligt met ingang van 6 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg. U kunt het Reglement van Orde in elektronische vorm raadplegen op de website www.rheden.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden