Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Frederikstraat 8, 6881 SJ Velp: intern verbouwen van een woning en het plaatsen van zonnepanelen (gemeentelijk monument) / (22-2-2019/674931).
– Kerkallee ter hoogte van nr. 19 te Velp: kappen van 3 bomen (22-2-2019/674901).
– Nordlaan/Arnhemsestraatweg/Daalhuizerweg te Velp: plaatsen van 4 reclamebordjes op een rotonde (26-2-2019/675437).
– Ringallee 25, 6881 KG Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (25-2-2019/675020).
– Tromplaan 15, 6881 GH Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen keuken en woonkamer (27-2-2019/675795).
– Emmaweg 4c, 6991 XL Rheden: vervangen van een kozijn aan de voorzijde van de woning en het aanbrengen van een latei (5-3-2019/676460).
– Europalaan 10, 6991 DC Rheden: plaatsen van een aanbouw, een warmtepomp en vervangen van kozijnen (24-2-2019/674893).
– Europalaan naast nr. 540 te Rheden: bouwen van 2 garageboxen (1-3-2019/676026).
– Molenweg 12a, 6953 CT Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een garage (3-3-2019/676246).
– Spoorstraat 1, 6953 BW Dieren: realiseren van een appartement op een aanbouw (5-3-2019/676689).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Parkweg naast nr. 15 te De Steeg: bouwen van een woning (zaaknr. 662958).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 9

– Callunaplein 108, 6951 CR Dieren: plaatsen van nieuwe reclame en het vervangen van bestaande reclame (zaaknr. 665044).

Week 10

– Tromplaan 15, 6881 GH Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen keuken en woonkamer (zaaknr. 675795).
– Groenestraat 56, 6991 GG Rheden: plaatsen van reclame (zaaknr. 672765).
– Smidsweg 7, 6991 HA Rheden: plaatsen van een erker en een luifel aan de woning (zaaknr. 674021).
– Kastanjelaan 34, 6955 AN Ellecom: plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 671288).
– Valeriuslaan 1, 6952 EJ Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 674988).
– Harderwijkerweg 25a, 6957 AB Laag-Soeren: aanbrengen van een buizenframe met reclame aan de voor- en achtergevel van het Kulturhus (zaaknr. 673547).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-646765 Reumafonds.
Evenement/Activiteit: Collecte.
Datum: 17 maart 2019 tot en met 23 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-657201 ZOA.
Evenement/Activiteit: Collecte.
Datum: 24 maart 2019 tot en met 30 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-676177 OBS de Lappendeken.
Evenement/Activiteit: Kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Datum: 28 maart 2019 van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: De Steeg, Parkweg 5 (Parkhuis).

Vergunning: RHD-670432 Wijkcentrum De Drieschaar.
Evenement/Activiteit: Rommelmarkt/hobbybeurs.
Datum: 13 april 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Meidoornlaan 197 (De Drieschaar).

Vergunning: RHD-676632 St. Behoud Dorpskerk Ellecom.
Evenement/Activiteit: Concerten Dorpskerk.
Datum: 17 maart 2019 van 14.30 uur – 17.30 uur.
26 mei 2019 van 13.00 uur – 18.00 uur.
27 mei 2019 van 18.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Ellecom, De Friedhof 6.
Website: www.dorpskerkellecom.nl

Aanvraag: Stichting Scouting Velpsche Woudlopers.
Ontheffing: Stook.
Datum: 2019.
Plaats: Velp, Beekhuizenseweg .

Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-675499 St. Inloophuis Velp Zuid.
Evenement/Activiteit: Bingoavond.
Datum: 30 maart 2019
Plaats: Velp, Heeckerensstraat 201 (De Poort).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft een maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Harderwijkerweg 67, 6952 AD Dieren: maatwerk lichthinder (zaaknr. 676771/ODRA dossiernr. 195286189; verzenddatum besluit: 5 maart 2019).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030,
6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de volgende locaties:
I ter hoogte van de Rozendaalselaan 46 in Velp. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2019-GPP-107. Het zaaknummer is 675149.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 11 maart 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden