Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Eiberstraat 12, 6883 EJ Velp: renoveren van het dak van de woning en garage (26-3-2019/679662).
– Willemstraat 22, 6882 KD Velp: plaatsen van 2 dakkapellen (26-3-2019/679906).
– Zoutmanlaan 5, 6881 GM Velp: verbouwen van een woning (rijksmonument) / (19-3-2019/678968).
– Arnhemsestraatweg 8, 6991 AM Rheden: plaatsen van een toegangspoort (18-3-2019/678697).
– Priesnitzlaan 13, 6957 DD Laag-Soeren: wijzigen van de gevels van een vakantiewoning (27-3-2019/679936).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Broekstraat 9, 6882 Velp: tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting voor de duur van 24 maanden (14-1-2019/668088).

U kunt deze aanvraag inzien van 4 april 2019 tot en met 17 april 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 12

– Badhuislaan 1a, 6957 DB Laag-Soeren: legaliseren van een carport en erfafscheiding, het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding en poort en het verwijderen van 3 bomen en planten van 6 bomen (zaaknr. 673553).

Week 13

– Zoutmanlaan 5, 6881 GM Velp: verbouwen van een woning (rijksmonument) / (zaaknr. 678968).
– Europalaan 8, 6991 DC Rheden: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 668272).
– Europalaan naast nr. 540 te Rheden: bouwen van 2 garageboxen (zaaknr. 676026).
– De Marke (kavel C en D) te Dieren: permanent aanleggen van een bedrijfsterrein met infrawerk, in-/uitrit, tankstation, hekwerk en het plaatsen van 3 tijdelijke units voor 10 jaar ten behoeve van een logistiek bedrijf met stalling van vrachtauto’s en een kantoorfunctie in de units (zaaknr. 670233).
– Imboslaan 5, 6952 JM Dieren: aanbrengen van buitengevel-isolatie (zaaknr. 668545).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-679510 Nederlandse Hartstichting.
Evenement/Activiteit: Collecte.
Datum: 7 april 2019 tot en met 13 april 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-668640 Nationaal Fonds Kinderhulp.
Evenement/Activiteit: Collecte.
Datum: 14 april 2019 tot en met 20 april 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-674681 Ministerie van Defensie.
Evenement/Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 11 april 19.00 uur tot 12 april 2019 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns Kanaal, Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag-Soeren).

Vergunning: RHD-675690 Kinderen met een spierziekte.
Evenement/Activiteit: Eenmalig collecte voor kinderen met een spierziekte.
Datum: 27 mei tot en met 1 juni 2019 en 29 juni 2019.
Plaats: Rheden en Dieren tijdens de Gelderse Jaarmarkt.

Vergunning: RHD-678762 Velp voor Oranje/4 mei comité.
Evenement/Activiteit: Stille tocht en Dodenherdenking.
Datum: 4 mei 2019 van 19.45 uur tot 20.15 uur.
Plaats: Velp, Vijverlaan. Route stille tocht, Parkstraat, Overbeeksingel, Vijverlaan.

Melding: RHD-678841 CBFB.
Activiteit: Doorkomst wielertoertocht Tour de Haute Veluwe.
Datum: 21 april 2019.
Plaats: Rheden, Posbank.
Website: www.cbfb.nl.

Melding: RHD-678849 Velomanagement B.V.
Activiteit: Doorkomst wielertoertocht Gran Fondo Hanze.
Datum: 22 april 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.granfondohanze.nl.

Activiteit: RHD-678850 Toerclub Voorthuizen, doorkomst toertocht Veluwe Krachttoer.
Datum: 4 en 5 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.veluwerenners.nl

Vergunning: RHD-670103 Stichting Wijkcentrum De Drieschaar.
Evenement/Activiteit: Koningsdag en braderie.
Datum: 27 april 2019.
Plaats: Dieren, omgeving Meidoornlaan 197 Wijkcentrum.
Website: http://dedrieschaar.com/events/

Vergunning: RHD-679809 Kleding- en Speelgoedbeurs.
Evenement/Activiteit: 2e Hands kleding- en speelgoedbeurs.
Datum: 13 april 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Ellecom, Binnenweg 40a (Anne Frankschool).

Vergunning: RHD-673050 Stichting Velp voor Oranje.
Evenement/Activiteit: Kermis.
Datum: 10 t/m 15 april 2019.
Plaats: Velp, Vlashof.
Website: www.velpvoororanje.nl

Vergunning: RHD-679198 Ministerie van Defensie.
Evenement/Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 6 mei 2019 tot en met 16 mei 2019.
Plaats: Gebied tussen Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Haaksbergen, Doetinchem en Velp.
Vergunning: RHD-677722 Robin Best Outdoor Media B.V.
Evenement/Activiteit: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden.
Datum: 13 mei 2019 tot en met 26 mei 2019.
Plaats: Spankeren, Dieren, De Steeg, Rheden en Velp.

Vergunning: RHD-672956 Gemeente Rheden/Stichting onthulling Joods monument.
Evenement/Activiteit: Onthulling Joods monument.
Datum: 14 april 2019 van 13.00 uur – 15.30 uur.
Plaats: Ellecom, Zutphensestraatweg.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) hebben ontvangen:

– Arnhemsestraatweg naast nr. 64 te Rheden: het tijdelijk lozen van grondwater in een vuilwaterriool t.b.v. schoonpompen bronnen Lentsesteeg (zaaknr. 678717/ODRA dossiernr. 195293017).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden