Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

-Biesdelselaan 49, 6881 CC Velp: vervangen van een kozijn in de voorgevel van de woning (11-4-2019/682607).
-Gildestraat naast nr 6 Velp: plaatsen van tijdelijke kantoor-units (4-3-2019/676349).
-IJsselsingel 126, 6991 ZV Rheden: plaatsen van perceelafscheiding met een deur (12-4-2019/682719).
-Binnenweg 47, 6955 AW Ellecom: plaatsen van een vlaggenmast (9-4-2019/682227).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 15

-Arnhemsestraatweg 263, 6991 JG Rheden: legaliseren van een erfafscheiding (zaaknr. 677800).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-630148 World Servants.
Evenement/Activiteit: Inzamelen textiel.
Datum: 7 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.worldservants.nl

Vergunning: RHD-678321 Oranjestichting Laag-Soeren.
Evenement/Activiteit: Oranjefeest.
Datum: 10 en 11 mei 2019.
Plaats: Laag-Soeren.

Vergunning: RHD-672222 Oranjevereniging De Steeg en Havikerwaard.
Evenement/Activiteit: Oranjefeest.
Datum: 18 mei 2019 van 12.00 uur – 01.00 uur.
Plaats: De Steeg, Parkweg.

Vergunning: RHD-680651 Stichting Aeres.
Evenement/Activiteit: Festival Goed Groen.
Datum: 23 mei 2019 van 15.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Velp, Pinkenbergseweg 5f.

Vergunning: RHD-667700 Fa. Sterrenberg.
Evenement/Activiteit: Kermis Rheden.
Datum: 23 t/m 26 mei 2019.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.

Wet op de kansspelen
Vergunning: RHD-682935 Dierense Speeltuinvereniging.
Evenement/Activiteit: Verloting en Rad van Fortuin.
Datum: 27 april 2019.
Plaats: Dieren, Speeltuin, Rode Kruislaan.
Website: www.dierensespeeltuin.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

-Havikerwaard 8a, 6994 JD De Steeg: wijzigen milieuneutrale melding – het toevoegen van een euralcode (zaaknr. 680963/ODRA dossiernr. 195294724).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Onherroepelijk Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60’ door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 april 2019 onherroepelijk is geworden.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam/nummer. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BP2015EllecomLandg-VA01.

Het plan is tevens op aanvraag in papieren vorm in te zien in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.

De Steeg, 24 april 2019

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.

De aanwijzing van een elektrisch oplaadpunt op de volgende locatie:
I de parkeervakken in de Cruijshoevelaan in Laag-Soeren, ter hoogte van huisnummer 44-48.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-113. Het zaaknummer is 671385.

Informatie elektrische oplaadpunten:
Wij kiezen de plek voor een elektrisch oplaadpunt zorgvuldig.
Aan een laadpaal kunnen twee auto’s opladen. Wij besluiten om op de genoemde locaties twee parkeerplaatsen aan te wijzen als elektrisch oplaadpunt.
Maar voorlopig richten wij slechts een parkeerplaats in als oplaadpunt. Als wij in de toekomst meerdere aanvragen krijgen voor elektrisch laden in deze wijk, maken wij de tweede parkeerplaats.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 23 april 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de besluiten.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Beperkte dienstverlening Servicecentrum Velp op vrijdag 26 april 2019

Wegens systeemwerkzaamheden is het gemeentelijk servicecentrum in Velp op vrijdag 26 april 2019 vanaf 12.30 uur gesloten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden