Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Evertsenlaan 11, 6881 GA Velp: vervangen van keerwanden en het realiseren van extra parkeergelegenheid (30-5-2019/689447).
– Jeruzalem 8, 6881 JJ Velp: plaatsen van zonnepanelen op de woning en tuinhuis (9-6-2019/690534).
– Sophiastraat 45, 6882 NJ Velp: plaatsen van een poort (29-5-2019/689428).
– Sophiastraat 57, 6882 NJ Velp: plaatsen van een dakopbouw op de woning (11-6-2019/690787).
– Beatrixlaan 9, 6991 XM Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (3-6-2019/689517).
– Europalaan 34, 6991 DC Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (11-6-2019/690814).
– Binnenweg 2, 6955 AX Ellecom: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen 2 daken van dezelfde woning (29-5-2019/689437).
– Harderwijkerweg 67, 6952 AD Dieren: vervangen (inclusief reclame) van de luifelconstructie en prijzenbord van het tankstation (24-5-2019/688623).
– Harderwijkerweg 79, 6952 AD Dieren: tijdelijk strijdig gebruiken van een garage ten behoeve van het reinigen van kleding (3-6-2019/689513).
– Lagestraat 86, 6953 BE Dieren: plaatsen van zonnepanelen (4-6-2019/689893).
– Veerstraat 3, 6953 BH Dieren: plaatsen van een erfafscheiding en terrasscherm (6-6-2019/690302).
– Badhuislaan 3, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van heidematten als erfafscheiding (6-6-2019/690286).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– IJsselstraat 31-35, 6882 LB Velp: splitsen van een woning in 2 appartementen (zaaknr. 681749).
– Hoflaan 3, 6953 AL Dieren: isoleren van het pannengedeelte van het dak van een gemeentelijk monument (zaaknr. 684173).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 23

– Beekhuizenseweg 55, 6881 AC Velp: veranderen van de zijgevel van de woning (zaaknr. 688609).
– Burgemeester Brandtplein 10, 6881 KR Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 687735).
– Looierstraat 5, 6882 BW Velp: legaliseren van een dakkapel (zaaknr. 678469).
– Meerkoetstraat 14, 6883 EP Velp: verbouwen van de woning en vestigen van een kapsalon (zaaknr. 685397).
– Ringallee 43, 6881 MX Velp: plaatsen van een dakkapel en een overkapping (zaaknr. 688624).
– Vijverlaan 9, 6881 HK Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 687738).
– Broekveldseweg 32, 6991 XW Rheden: vervangen van een schutting (zaaknr. 686963).
– Parkweg 15a, 6994 CM De Steeg: aanleggen van een inrit bij een nieuwbouwwoning (zaaknr. 687889).

Week 24

– IJsselstraat 31-35, 6882 LB Velp: splitsen van een woning in 2 appartementen (zaaknr. 681749).
– Koningin Julianalaan 7, 6951 AL Dieren: intern verbouwen van de woning (zaaknr. 683765).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 24

– Hoofdstraat 38, 6994 AH De Steeg: brandveilig in gebruik nemen van een woonzorglocatie (zaaknr. 660899).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-688843 Cultuurbedrijf RIQQ.
Evenement: Zomerconcerten.
Datum: 7, 14, 21 en 28 juli 2019 van 11.30 uur – 13.30 uur.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.riqq.nl

Vergunning: RHD-688652 Oranjevereniging Ellecom.
Evenement: Opening muziektent.
Datum: 30 juni 2019 van 10.00 uur – 19.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.
Website: www.oranjeverenigingellecom.nl

Vergunning: RHD-690609 St. SOS-Kayamandi.
Evenement Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden.
Datum: 21 juni 2019 tot en met 5 juli 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-689439 Buurtver. Burg. Brandtplein.
Evenement: Buurtfeest met BBQ.
Datum: 22 juni 2019 van 17.00 uur tot 01.00 uur.
Plaats: Velp, Burg. Brandtplein.
Website: www.burgbrandtplein.nl

Melding: RHD-690790 Liemers Klumpke.
Activiteit: Doorkomst Liemersposbankwandeltocht.
Datum: 29 juni 2019.
Plaats: Dieren, Posbank, Velp.

Vergunning: RHD-685469 Matsers café Velp-Zuid.
Evenement: Livemuziek terras.
Datum: 25 juli en 1 augustus van 12.00 uur – 23.55 uur.
Plaats: Velp, Alexanderstraat 12.

Vergunning: RHD-676058 BIZ centrum Velp .
Evenement: Velleper donderdagen.
Datum: 25 juli en 2 augustus 2019 van 11.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Velp, centrum.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-690877 Driehoek Buitenreclame Benelux B.V.
Activiteit: Plaatsen van 20 aankondigingsborden.
Datum: 24 juni 2019 tot en met 7 juli 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-689233 Voetbalvereniging Dieren.
Activiteit: Gelderse Jaarmarkt.
Datum: Zaterdag 29 juni 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren centrum.
Website: www.geldersejaarmarkt.nl

Wet op de kansspelen
Vergunning: RHD-689527 St. Inloophuis Velp Zuid.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 22 juni 2019.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat (De Poort).

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Rheden-Haveland 2019’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat inspraak wordt verleend op het voorontwerpbestemmingsplan Rheden-Haveland 2019’.
Het voorontwerpbestemmingsplan wordt tevens voor vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Ligging plangebied
Het plan betreft het bedrijventerrein Haveland, enkele hierbij gelegen woningen en een deel van de dode arm van de IJssel bij de Schaarweg. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Schaarweg, dan wel de A348, aan de zuidzijde door de Laakweg en de Dorpsstraat, de Apollostraat en de Veerweg, aan de westzijde door de grens van het bedrijventerrein en aan de noordzijde door de Dr. Langemeijerweg en de Spoorlijn Arnhem-Zutphen.

Inhoud
Het huidige bestemmingsplan ‘Rheden-Oost’ is 10 jaar oud. Met een nieuw bestemmingsplan wil de gemeente een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze woongebieden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk. Er zijn geen nieuwe bouwvlakken toegevoegd.
Het voorontwerpbestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van het geldende bestemmingsplan. In de publicatie van de standaardmethodiek voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor de kernen (beschikbaar via het elektronische gemeenteblad, jaargang 2015, nummer 50519) en in de vooraankondiging van dit bestemmingsplan wezen wij al op de nieuwe systematiek.
Een aantal punten uit het voorontwerpbestemmingsplan stippen wij hier aan:
• de huidige Beschrijving-in-Hoofdlijnen wordt vervangen door direct toetsbare regels;
• er is een milieuzonering opgenomen die is gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering;
• het bestemmingsplan beoogt om planologisch-juridische status te geven aan woningen op het bedrijventerrein die op dit moment niet zijn bestemd als woning.

Inspraak
Wij nodigen u uit kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpbestemmingsplan en op eventuele onvolkomenheden voordat het bestemmingsplan formeel ter visie wordt gelegd.

Inzage van stukken
Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 20 juni tot en met 31 juli 2019, ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van een adres in het plangebied of de plannaam/-nummer. De plannaam is ‘Rheden-Haveland 2019’. Het plannummer is NL.IMRO.0275.BPRH2019-VO01.

Inloopavond
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook op 2 juli 2019 bekijken in het gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg, en dan vragen stellen aan medewerkers van de gemeente Rheden
U kunt daarvoor vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur binnenlopen.

Inspraakreacties
Van 20 juni tot en met 31 juli 2019 kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn inspraakreactie geven. U kunt uw reactie sturen naar burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw brief duidelijk het zaaknummer 648848 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een inspraakreactie te geven. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer M. Peters, telefoonnummer (026) 49 76 448.
Het al dan niet indienen van een inspraakreactie heeft geen invloed op de mogelijkheid om later zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad dan wel op de mogelijkheid om later in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vervolg procedure
De inspraakreacties (en de reacties van de overleginstanties) op het voorontwerpbestemmingsplan worden van commentaar voorzien door burgemeester en wethouders. Hierna krijgt het (al dan niet aangepaste) voorontwerpbestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan.
Dat wordt opnieuw gepubliceerd in de Regiobode en de Staatscourant. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen dan zienswijzen worden ingebracht bij de gemeenteraad.
De raad besluit over de zienswijzen en over de vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan. Daarna kan door degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Steeg, 19 juni 2019

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.
De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Catharina van Rennesplein 35 in Dieren.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-110 en het zaaknummer 685273.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 17 juni 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 uur tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur.
(Het afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur.)

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 uur tot 19.00 uur.

Met ingang van juni werken wij ‘s middags alleen op afspraak.
Om lange wachttijden te voorkomen verzoeken wij u om ook ‘s ochtends een afspraak te maken.

Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, o.a. een afspraak maken, vindt u op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden