Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hoofdstraat 14, 6881 TH Velp: plaatsen van zonnepanelen (19-6-2019/691984).
– Steenbakkersweg 20, 6991 EM Rheden: wijzigen van een café en bovenwoning naar een beneden- en bovenwoning (18-6-2019/691770).
– Admiraal Helfrichlaan 13e, 6952 GA Dieren: wijzigen van een klaslokaal in een basisschool voor een kinderdagverblijf (29-5-2019/689147).
– Henri Viottastraat 32, 6952 BJ Dieren: plaatsen van een erker met een luifel (5-6-2019/690072).
– Hogestraat 5a, 6953 AN Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak (19-6-2019/691852).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Zutphensestraatweg 25, 6881 WN Velp: realiseren van een shopgedeelte en het wijzigen van bestaande handelsreclame (18-4-2019/684097).

U kunt deze aanvraag inzien van 4 juli 2019 tot en met 17 juli 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zutphensestraatweg 25, 6881 WN Velp: realiseren van een shopgedeelte en het wijzigen van bestaande handelsreclame (zaaknr. 684097).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 25

– Enkweg 10a, 6881 LZ Velp: plaatsen van een noodlokaal (zaaknr. 684128).
– Groenestraat 7, 6991 GA Rheden: veranderen en vergroten van een garagebedrijf (zaaknr. 686917).
– Parallelweg 76, 6991 AW Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 689463).
– Noorderstraat 5, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 684944).

Week 26

– Overbeeklaan 3, 6881 HE Velp: plaatsen van een veranda en een carport, het verbreden van een bestaande brug en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 686115).
– Reinaldstraat 18a, 6883 HN Velp: vervangen van gevelbeplating (zaaknr. 684728).
– Schonenbergsingel 52, 6881 NS Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen eetkamer en keuken (zaaknr. 688865).
– Sophiastraat 45, 6882 NJ Velp: plaatsen van een poort (zaaknr. 689428).
– Ambachtstraat 65, 6951 CB Dieren: bouwen van een schuur (zaaknr. 687326).
– Imboslaan 106, 6951 KC Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 684164).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-687733.
Evenement: Buurtfeest groenstrook Kanaaldijk t.h.v. Dorpsweg Spankeren.
Datum: Zaterdag 6 juli 2019 van 16.00 tot 20.30 uur.
Plaats: Spankeren.

Vergunning: RHD-690805.
Evenement: Buurtfeest.
Datum: 5 juli 2019 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, grasveld Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan.

Vergunning: RHD-691680.
Evenement: Buurtfeest.
Datum: 6 juli 2019 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, Buizerdlaan.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de Welstandsnota in de raadsvergadering van 25 juni 2019 is vastgesteld.

Aanleiding
Rheden kent drie rijksbeschermde dorpsgezichten: Villapark Overbeek in Velp, Dieren-Zuid en het buitengebied van Laag-Soeren. Waar het plaatsen van zonnepanelen elders vergunningvrij is, is hiervoor in deze beschermde gezichten een vergunning vereist op grond van landelijke regelgeving. Vanuit college en raad is de wens geuit om het beleid voor het plaatsen van zonnepanelen in de beschermde gezichten te differentiëren.

Voor het beschermde gezicht in het buitengebied (Laag-Soeren) is voor een andere aanpak gekozen omdat dit het buitengebied behelst. Hier wordt naast de plaatsing van zonnepanelen ook naar de andere (transformatie)opgaven in het gebied gekeken. Dit moet uitmonden in een gebiedspaspoort dat in loop van 2019 aan het college wordt aangeboden. Voor de bebouwing zal in Laag-Soeren gewerkt worden met dezelfde uitgangspunten als voor Dieren en Velp.

Inhoud
Met het welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten hebben wij bereikt dat er specifiek voor de beschermde gezichten welstandsbeleid geformuleerd is voor het toepassen van zonnepanelen. Het beleid geeft meer duidelijkheid over en meer ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen en nodigt waar mogelijk ook uit voor de toepassing van innovatieve technieken (voorbeeld: zonnedakpannen zoals in Laag-Soeren of Teslaleien op perronoverkapping station).

Na twee jaar zal de Nota Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden worden geëvalueerd. Gekeken zal worden of de nota bijgedragen heeft aan de wens om in de beschermde gezichten meer ruimte te geven aan de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen en zo bij te dragen aan de duurzaamheidsopgave.

De Steeg, 25 juni 2019

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
(Het afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0