Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Van der Zandtstraat 15, 6882 AZ Velp: plaatsen van een dakkapel (9-7-2019/694696).
– Hoofdstraat 48b, 6994 AJ De Steeg: verbreden van een bestaande inrit (11-7-2019/695012).
– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: plaatsen van een toegangspoort met 2 poeren (16-7-2019/695706).
– Olmenhof 46, 6951 MV Dieren: vervangen van een erfafscheiding (1-7-2019/693694).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 77e), 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een schuurtje (7-7-2019/694480).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 29

– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting en huisvesting van medisch/verplegend personeel voor de duur van 24 maanden (zaaknr. 694954).
– Korte Wal 237, 6882 GS Velp: verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning met zaaknummer 652936 t/m 31 december 2019 voor het aanbrengen van een bouwplaatsinrichting met bijbehorende tijdelijke inritten (zaaknr. 694775).
– Grada Vleemingstraat 21, 6991 ZB Rheden: legaliseren van een schutting (zaaknr. 694630).
– Europalaan 34, 6991 DC Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr. 690814).
– Eikenstraat 5, 6955 JB Ellecom: aanleggen van riolering rondom het gebouw (zaaknr. 687423).
– Noorderstraat 59, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 694280).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-695312.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 24 augustus 2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, Buurmeestersstraat tussen Haverweg en Van Delenstraat.

Vergunning: RHD-694962 Nederlands Genootschap van St. Jakob.
Activiteit: Viering St. Jakobsdag.
Datum: 28 juli 2019 van 14.30 uur – 15.30 uur.
Plaats: Rheden, Rozenbos.

Vergunning: RHD-695311.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 24 augustus 2019 van 15.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Dieren, Prinsenhof, parkeerplaatsen voor huisnummer 6 t/m 12.

Vergunning: RHD-695434 St. Behoud Dorpskerk Ellecom.
Activiteit: Muzikaal optreden Niet zonder Ons.
Datum: 14 september 2019 van 19.30 uur – 23.00 uur.
Plaats: Ellecom, De Friedhof.
Website: www.stbehouddorpskerk.nl

Vergunning: RHD-695473.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 10 augustus 2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, Broekveldseweg tussen Haverweg en Daem van Heerdtplein/Van Delenstraat.

Vergunning: RHD-695309.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 24 augustus 2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, Catharina van Rennesplein.

Vergunning: RHD-695691.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 17 augustus 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, speelveld Boogaardstraat.

Vergunning: RHD-692869.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 24 augustus 2019 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, T-splitsing Jacobastraat/Janstraat.

Vergunning: RHD-692392.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 31 augustus 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, Van Hasseltweg.

Vergunning: RHD-692154.
Activiteit: Madierodam.
Datum: 12-16 augustus 2019.
Plaats: Dieren, terrein Admiraal Helfrichlaan 99.
Website: www.madierodam.net

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een bijdrage (€ 5.000,00) wordt geleverd aan SC Rheden ten gunste van de herstelwerkzaamheden als gevolg van de storm van 4 juni jl.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een bijdrage (€ 1.500,00) wordt geleverd aan de opbrengst van het benefietconcert, ten behoeve van gedupeerden van de storm van 4 juni jl., georganiseerd door Con Colore op vrijdag 26 juni 2019.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.
De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
I Nabij Admiraal Helfrichlaan 8-e. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-113.
Het zaaknummer is 694893.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 22 juli 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 uur tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur;
(afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 uur tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden