Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Noorderstraat 57, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (6-8-2019/698377).

Tegen deze aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Tuinstraat 1, 6882 NX Velp: veranderen en vergroten van een villa naar 4 appartementen en het aanleggen van een inrit (22-5-2019/688244).

U kunt deze aanvraag inzien van 15 augustus 2019 tot en met 28 augustus 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Spoorstraat 3, 6953 BW Dieren: renoveren van een erker (zaaknr. 691013).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 31

– Steenbakkersweg 20, 6991 EM Rheden: wijzigen van een café en bovenwoning naar een beneden- en bovenwoning (2 woningen); (zaaknr. 691770).

Week 32

– Ringallee 9, 6881 KE Velp: plaatsen van een kozijn in de voorgevel (zaaknr. 696845).
– Europalaan 73, 6991 DB Rheden: verdiept plaatsen van IBC containers t.b.v. warmteopslag (zaaknr. 694541).
– Zwarteweg 40, 6991 EJ Rheden: vergroten van een supermarkt (zaaknr. 695966).
– Harderwijkerweg 33, 6952 AC Dieren: plaatsen van een schutting (zaaknr. 694454).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 192), 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een opbergkast (zaaknr. 693968).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-693802 De Harmonie.
Evenement: Pleinfeest Zomer in Gelderland.
Datum: 30 augustus 2019.
Plaats: Laag-Soeren, Cruyshoevelaan.
Website: www.harmonielaagsoeren.nl

Vergunning: RHD-698171.
Evenement: Buurtbarbecue.
Datum: 25 augustus 2019 van 16.30 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Velp, De Ruijterlaan.

Vergunning: RHD-697443 Sportcombinatie Rheden.
Evenement: Opening seizoen en aansluitend feestavond.
Datum: 24 augustus 2019 van 10.00 uur tot 00.30 uur.
Plaats: Rheden, Sportpark, IJsselsingel 91.
Website: www.scrheden.nl

Vergunning: RHD-697415.
Evenement: Buurtfeest.
Datum: 31 augustus 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, Koningin Sophiastraat.

Vergunning: RHD-698320.
Evenement: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 7 september 2019 van 16.00 uur tot 23.45 uur.
Plaats: Dieren, Vlierhof.

Vergunning: RHD-698052 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 15 paneelborden.
Datum: 15 september 2019 tot en met 1 november 2019.
Plaats: Velp-Noord.

Vergunning: RHD-697300.
Evenement: Open monumentendag Rheden.
Datum: 14 september 2019.
Plaats: Rheden, Veerweg (muziektent).

Vergunning: RHD-677027 Velomanagement B.V.
Evenement: Posbank Team Time Trail.
Datum: 24 augustus 2019.
Plaats: Rheden, Posbank.
Website: www.velomanagement.nl

Vergunning: RHD-695338 Van Hall Larenstein.
Activiteit: Introductieweek 1ste jaars studenten.
Datum: 26 t/m 30 augustus 2019.
Plaats: Velp, Larensteinselaan.

Vergunning: RHD-690726 Supportersvereniging Wilhelmina Spankeren.
Evenement: Wilspa.
Datum: 31 augustus 2019.
Plaats: Spankeren.
Website: www.wilspa.nl

Melding: RHD-691552.
Evenement: Doorkomst etappe Boels Ladies Tour.
Datum: 8 september 2019.
Plaats: Ellecom, De Steeg, Rheden, Posbank, Velp.
Website: www.bolesladiestour.nl

Wet op de kanspelen

Vergunning: RHD-698347 St. Inloophuis Velp-Zuid.
Evenement: Bingoavond.
Datum: 24 augustus 2019.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat (De Poort).

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

– Gravin Adalaan nabij nr. 1 te Velp: tijdelijk lozen van grondwater op een vuilwaterriolering vanwege aanleg van een riool (zaaknr. 696506/ODRA dossiernr. 1952104191).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
De aanleg van openbare elektrische oplaadpunten op de volgende locaties:
I Velp, Kerkallee, twee parkeerplaatsen naast Larensteinselaan 21. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-121. Het zaaknummer is 697529.
II Rheden, Groenestraat, twee parkeerplaatsen op de parkeerplaats van de winkels ter hoogte van de Steenbakkersweg 33. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-122. Het zaaknummer is 697531.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat de besluiten op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 12 augustus 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van het besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen, € 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 uur tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur;
(afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 uur tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

'

Reacties

article
145766
Bekendmakingen week 33
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/145766/bekendmakingen-gemeente-rheden-244-2-2/
2019-08-14T04:35:51+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/08/10123549/gemeentehuis1111111111111111111111111111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws