Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Dillenburglaan 2a, 6881 NV Velp: kappen van 2 zomereiken in de voortuin (12-8-2019/699108).
– Arnhemsestraatweg 229, 6991 AL Rheden: isoleren en veranderen kapconstructie en het wijzigen van de voorgevel (11-8-2019/698926).
– Noorderstraat 53, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (12-8-2019/699050).
– Veerstraat 1, 6953 BH Dieren: plaatsen van zonnepanelen (6-8-2019/698374).
– Edyweg 66-68, 6956 BB Spankeren: tijdelijk plaatsen van containers voor de duur van maximaal 2 jaar (5-8-2019/698220).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 33

– Merwedestraat 33 t/m 91 (oneven), 6882 LK Velp: wijzigen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 30 seniorenwoningen (zaaknr. 696622).
– Pinkenbergseweg 5f, 6881 BA Velp: plaatsen van reclame (zaaknr. 696474).
– Spoorstraat 1, 6953 BW Dieren: realiseren van een appartement op een aanbouw (zaaknr. 676689).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-699094.
Evenement: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 24 augustus 2019 van 13.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Rheden, Gasthuisbouwing, parkeerplaatsen achter huisnrs. 1 t/m 4.

Vergunning: Atletiek Vereniging Gelre Dieren.
Evenement: Veluwezoomloop.
Datum: 13 oktober 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 2a.
Website: www.veluwezoomloop.nl

Vergunning: RHD-698918.
Evenement: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 31 augustus 2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Janstraat vanaf de Alexanderstraat tot en met huisnrs. 6/9.

Vergunning: RHD-699142.
Evenement: Barbecue.
Datum: 31 augustus 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Velp, gedeelte Parkstraat ter hoogte van huisnummer 2.
Website: www.ptpaintsil.nl

Vergunning: RHD-698730 Basisschool De Arnhorst.
Evenement: Zomerfestival.
Datum: 30 augustus 2019 van 18.00 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Velp, Dillenburglaan 11.
Website: www.de-arnhorst.nl

Melding: RHD-699295 Tafel Ronde 104 Rheden .
Activiteit: Bedriegertjesrally met klassieke auto’s .
Datum: 28 september 2019.
Plaats: Velp, Rheden, De Steeg en Ellecom.
Website: www.bedriegertjesrally

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
I De aanleg van een openbaar elektrisch oplaadpunt op de parkeervakken van de Fazantlaan in Dieren ter hoogte van huisnummer 31.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-123. Het zaaknummer is 699212.
II Het tijdelijk afsluiten van de Schietbergseweg in Rheden tussen de Heuvenseweg en de Beekhuizenseweg en de Beekhuizenseweg tussen de parkeerplaats van het Posbank Paviljoen in Rheden en de Bovenallee in Velp. De tijdelijke afsluiting is van kracht tijdens het wielerevenement Time Trial Posbank op zaterdag 24 augustus 2019 tussen 06.30 uur en 12.00 uur. Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-124 en het zaaknummer is 677027.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 19 augustus 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden